Buller, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 8/2009

advertisement
Korta arbetsskadefakta Nr 8/2009
Buller
Bullerskador är den fjärde största gruppen av anmälda arbetssjukdomar. Enligt arbetsmiljöundersökningen
2007 säger sig 28 procent av männen och 16 procent av kvinnorna vara utsatta för störande buller.
Buller i arbetslivet
Buller är icke önskvärt ljud som i någon form berör nästan
alla människor. Skador/besvär som kan uppstå av för hög
ljudexponering är hörselnedsättning, tinnitus, högt blodtryck och trötthet. Enligt arbetsmiljöundersökningen
2007 säger sig 28 procent av männen och 16 procent av
kvinnorna vara utsatta för störande buller under minst
en fjärdedel av arbetstiden. För män har andelen utsatta
för buller varit tämligen stabil sedan början av 1990talet, medan andelen utsatta kvinnor ökat med några
procentenheter.
Anmälda bullerskador
Bullerskador är den fjärde största gruppen av anmälda
arbetssjukdomar. Fortfarande är det männen som rapporterat de flesta bullerskadorna, men kvinnornas andel
har ökat från knappt en tiondel i mitten av 1990-talet till
drygt en femtedel under de senaste åren. Här redovisas
endast uppgifter för arbetstagare och egenföretagare.
Antal fall
1 500
1 200
900
Hörselnedsättning är bland arbetsskadeanmälningarna
den vanligaste skadan av buller. Tinnitus förekommer i
var tredje anmälan, ofta i kombination med hörselnedsättning. Andra besvär än hörselnedsättning och tinnitus
är sällsynta då det gäller anmälda bullerskador.
Sjukfrånvaro
Personer som bara angett hörselnedsättning har sällan
varit sjukskrivna. Däremot har drygt en tredjedel av de
med tinnitus varit frånvarande från arbetet på grund av
besvären.
Branscher
Enligt arbetsmiljöundersökningen är exponering för
buller särskilt vanligt i bland annat trävaruindustri,
massa- och pappersindustri samt stål- och metallframställning. Bland kvinnor är det framför allt inom utbildning som exponering för buller är vanligt. Flest anmälningar gällande buller åren 2006-2008 förekom bland
män inom Byggverksamhet samt Stål- och metallverk
med 447 respektive 190 fall. De högsta relativa frekvenserna för män hade följande näringsgrenar;
Metallmalmsgruvor
Stål- och metallverk
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
Jord- och stenvaruindustri
600
300
0
Uppgivna besvär
Elektroindustri (ej datorer etc.)
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
År
Ålder
Under 2008 anmäldes sammanlagt knappt 1 000 bullerskador. Antal fall per 1 000 sysselsatta visas i figuren nedan.
Trävaruindustri
Samtliga näringsgrenar
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Antal per 1 000 förvärvsarbetande män och år
Antal fall per 1 000 sysselsatta
Bland kvinnor kommer hälften av alla anmälningar från
näringsgrenarna Grundskola/förskoleklass, 202 fall och
Förskola, 169 fall. Dessa näringsgrenar hade 0,4 respektive 0,6 anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande.
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
16-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Källa: AV/ISA, Arbetsmiljöundersökningen 2009-12-03
Utgivet av Arbetsmiljöverket, Enheten för statistik, 112 79 Stockholm
E-post: [email protected], växel 08-730 90 00, www.av.se
Ålder
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards