Trycksak Buller Fakta

advertisement
Sid 1(1)
Buller - Faktablad 1
Fakta om buller
Definition av buller
Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån
under mättiden.
Buller är allt ljud som inte är önskvärt.
Luftljud är det ljud som sprids via luften, t.ex.
ljud från högtalare.
Vad är ljud
Ljud är tryckvariationer i luften som utbreder
sig med en hastighet av 340 m/s i luften. Ljud
uppkommer från en vibrerande yta, t.ex. ett
högtalarmembran, en snabb förbränning som i
en explosion, ett avgasrör. Ljudet avtar med
ökat avstånd från ljudkällan och absorberas till
viss del av material som det träffar.
Stomljud är ljud som fortplantas via svängningar t.ex. via byggnadsstommen i ett hus.
Fläktar, tvättmaskiner är exempel på maskiner
som ger upphov till stomljud. Om ljudet sprids
via stommen förvrängs ofta ljudet, det högfrekventa ljudet dämpas på vägen medan det
lågfrekventa ljudet uppfattas som ett dunkande.
Decibel
Omfånget av det ljudtryck som människan kan
höra är mycket stort. Vid smärtgränsen är ljudtrycket ca 100 000 000 000 gånger starkare
än det svagaste ljudet som vi kan uppfatta.
För att få ett enkelt mätetal används en logaritmiskt skala som anges i decibel (dB).
Frekvens
Frekvensen anger det antal svägningar som
ljudvågen gör per sekund. Frekvensen anges i
Hertz (Hz). För att ett ljud ska kunna höras av
människan krävs att dess frekvens ligger mellan 20 – 20 000 Hertz. Bäst hör vi runt 1000
Hz.
Högfrekvent ljud (ljud med korta våglängder)
är lättare att skärma av och dämpa. Lågfrekvent ljud har långa våglängder och är mycket
svårt att dämpa eller skärma av.
Frekvensvägning Vid mätningar görs en
vägning där ljudnivån justeras vid vissa frekvenser. De vanligast förekommande vägningarna är A- och C-filter. Frekvensvägning
med A-filter är vägning justerad för att motsvara hur människan uppfattar ljud (dämpar
låga frekvenser och förstärker medelhöga). Cfiltret används för att mäta låga frekvenser och
den har alltså en mycket liten dämpning av
lågfrekventa ljud. En ljudnivå mätt med C-filter
anges i enheten dB(C).
Hälsoeffekter av buller
De värsta riskerna med buller är att få nedsatt
hörsel eller problem med tinnitus. Hörselskador beror ofta på att känselhåren i örats hörselorgan har skadats. Man kan få tillfälliga
hörselnedsättningar eller permanenta skador.
Det kan räcka med en sekunds nivå över 115
dB för att orsaka en permanent hörselskada.
Ca 15 % av befolkningen lider av tinnitus
(öronsus eller öronringningar) ofta eller alltid.
Det är ett ljud som hörs i huvudet utan att det
har någon yttre källa.
Olika personer är olika känsliga. Risk finns
också att man blir överkänslig för ljud. Då har
man mycket svårt att tåla även lägre nivåer.
Hörselskador har stora negativa sociala effekter. Det kan bli svårt att uppfatta tal i stökiga
miljöer. Har du fått tillfällig hörselnedsättning
eller tillfällig tinnitus bör du vara extra försiktig.
Använd hörselskydd för att skydda dig.
Även lägre ljudnivåer kan orsaka hälsoeffekter, t.ex. trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och höjt blodtryck.
Mer information om buller
Ljudlandskap för bättre hälsa
www.ljudlandskap.acoustics.nu
Hörselskadades riksförbund www.hrf.se
Ekvivalent ljudnivå är genomsnitt av ljudnivån under mättiden. Lämplig mättid varierar
för olika typer av bullerkällor.
Faktablad reviderat 2013-07-17
S:\MF\Handbok Verksamhet\Hälsoskydd\Tillsyn\Buller_BMK\Trycksak Buller Fakta.doc
[email protected]  www.trollhattan.se
Download