Nationalekonomi GR (A), Introduktion till skandinavisk ekonomi, 7,5 hp

advertisement
1 (3)
Kursplan för:
Nationalekonomi GR (A), Introduktion till skandinavisk
ekonomi, 7,5 hp
Economics BA (A), Introduction to Scandinavian Economics, 7,5 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
NA012G
Ämne/huvudområde
Nationalekonomi
Nivå
Grundnivå
Progression
(A)
Inriktning (namn)
Introduktion till skandinavisk ekonomi
Högskolepoäng
7.5
Fördjupning vs. Examen
G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast
gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Samhällsvetenskap
Ansvarig institution
Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Inrättad
2010-12-09
Fastställd
2011-09-05
Senast reviderad
2013-06-10
Giltig fr.o.m
2013-08-30
100%
Syfte
Kursen ger den studerande en grundläggande förståelse för skandinavisk
ekonomi.
Syftet med kursen är att förstå världens ekonomiska system och förklara några av
dess begrepp. Dessutom studeras svensk och skandinavisk ekonomisk utveckling
och där fokus kommer att ligga på Sverige och den svenska ekonomiska politiken.
2 (3)
Lärandemål
I slutet av denna kurs ska studenterna:
• definiera och förklara de grundläggande ekonomiska samband så som
efterfrågan och utbudets egenskaper och funktioner.
• beskriva, diskutera och tillämpa grundläggande ekonomiska teorier och
principer på ett kritiskt sätt.
• utvärdera hur ekonomi påverkar individ- och regeringsbeslut.
Innehåll
Nationalekonomi är uppdelad i två huvuddiscipliner. Den första är
mikroekonomisk teori där man studerar hushållens och företagens val av vad de
kommer att konsumera och producera. Till exempel, hur hushållen löser sina
problem i ett konkurrensutsatt ekonomiskt system. Hur väljer hushållen vad man
ska konsumera? Hur väljer företagen vad som skall produceras och hur kommer
företagen att producera en viss vara? En mer omfattande fråga är hur priser och
löner bestäms på en marknad.
Den andra huvuddisciplinen är makroekonomisk teori, där målet är att förklara
hur ekonomin utvecklas som helhet som ekonomisk tillväxt, konjunktur,
arbetslöshet, inflation, valutakurser, räntor, bytesbalansen och statsbudgeten. Den
studerande kommer även att studera hur beslutsfattare kan påverka den
ekonomiska tillväxten genom penning- och finanspolitik.
Behörighet
Grundläggande behörighet Engelska kurs B från svenskt gymnasium eller
motsvarande.
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Föreläsningar och seminarier
Examination
Examinationen består av individuell inlämningsuppgift och skriftlig rapport.
Begränsning av examination
Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger
inom loppet av 2 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till
denna kursplan.
3 (3)
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Krugman P, Wells R & Graddy K, Economics, European Edition, Worth Publishers
Inc.,U.s
Artikelkompendium kan tillkomma.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards