Föreläsning Pirjo Lahdenperä: Interkulturell pedagogik och

advertisement
Interkulturell pedagogik och
interkulturellt ledarskap
Umeå,
Skolutveckling på
mångfaldens grund
Den 15 april 2011
Professor Pirjo Lahdenperä
Om du använder hela, eller delar av presentationen,
vänligen referera till föreläsningen enligt ovan. Tack!
Innehåll:
• Överblick över mångkulturalism i OECD –
länder
• Situationen i Norden
• Migrationsforskning i Sverige
• Individnivå: Interkulturalitet
• Vi och de Andra - konstruktioner
• Interkulturella läroprocesser
• Organisationsnivån:
• Interkulturellt ledarskap och verksamhetsutveckling
• Referenser
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
2
1
Förståelse av
mångkulturalism/
interkulturalitet
2
Intentioner
åtgärder och
handlingar
3
Personliga
färdigheter
kvalitéer
kompetenser
Kontext: kommun/verksamhet/institution o
organisation
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
3
Nordens placering i OECD gällande
mångkulturell samhällsutveckling
(Burns, 2010)
1) Mångkulturella länder:
Nya Zeeland, Australien
och Canada
2) Gamla koloniala länder:
England, Frankrike,
Holland, USA
3) Nya mångkulturella
länder: exempelvis
Norden
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
4
Norden
• Homogena
• - etnonationalistiska
• Nya mångkulturella
länder, dvs. genom
invandring och
erkännande av
nationella minoriteter
• Välfärdssamhällen
• Dilemmat mellan
nationalism och det
mångkulturella
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
5
Nordens mångkulturella
samhällsutveckling ?
• Vilka får plats i det
gemensamma
nordiska
värdegrundshuset?
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
6
Studieobjekt (fokuspunkter) för
migrationsforskning i Sverige
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
7
•
•
•
•
•
•
Individnivån:
Personlighetstyper
Tvåspråkighet – flerspråkighet
Identitet
Värderingar och normer
Fördomar och förhållningssätt
Interkulturell kompetens och
kommunikation
• Interkulturellt ledarskap
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
8
Etniska identiteter
Pirjo Lahdenperä, 20119
04-15
Interkulturella identitetsformeringar
Postnationella personer
ungdomar
1. ursprungskultur(er)
3:e position
kodväxling
2. kontextuell
kultur (svensk)
3. multietniskt
område
stigmatiserad invandraridentitet
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
flerspråkiga
flerkulturella
hybrida
TCK (third culture kid)
kosmopolitiska
10
Samhällsnivån:
•
•
•
•
•
•
Forskning på invandrare
Integration och segregation
Inkludering – exkludering
Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Olika utbildningar och institutioner
Intersektionalitet och
maktstrukturer
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
11
Interkulturellt
Vad?
• undervisning
och nationella kulturer,
• lärande
religioner, livsstilar,
• förhållningssätt
livsuppfattningar, tankesätt,
språk, perspektiv, etc.
• kommunikation
samverkar, kompletterar och
• kompetens
berikar varandra”
Kultur som meningssystem (Gergen 1985, Shotter 1993,
• ledarskap
Pearce 1994)
• möten
Samspel (interaktion)
• pedagogik
• lärarutbildning
Kommunikation
Pirjo Lahdenperä,•2011-04-15
forskning
Definition
”Att olika kulturer: etniska
12
Interkulturalitet
• Interkulturell kommunikation
• Europeiskt begrepp
• Interkulturell undervisning förs in
som moment i all utbildning av
personal i skolan. Lärarutbildningen
viktig för att förverkliga det som ryms
i begreppet interkulturell
undervisning (SOU, 1983:57)
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
13
Kulturell programmering
(omedveten, normalt, förgivettagande)
tolkning
kulturell
bundenhet
kulturell
programmering
värderingar
etnocentrism
identitet
kategorisering
stereotyper, fördomar
diskriminering rasism
reciprocitet
mentalitetsformeringar
interkulturalitet
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
14
Vi - och de Andra-konstruktioner
•
•
•
•
Socialkonstruktivism
Kognitiva konstruktioner
Identitetsskapande
Positiv självbild – och
självuppfattning
• Lösa moralkonflikter
• Etnocentrism
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
15
Olika typer av etnocentrism
och ”rasism”
• Biologisk
• Utveckling
• Mänskliga rättigheter
• Ekologisk
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
16
Vi och de Andra konstruktioner
•
•
•
•
VI-GRUPPEN
• DE ANDRA
Likhet
• Främlingar
Positiva aspekter
• ”Annorlundahet”
Positivt
• Negativa aspekter
förhållningssätt
• Avståndstagande
• Detaljer och förståelse • Kategorisering
• Individuella och
• Stereotyper
personliga aspekter
• Fördomar
• Inkludering och
• Diskriminering
samhörighet
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
• Rasism
17
Interkulturellt
• Formellt lärande – mot utökad
mångfald, jämlikhet och jämställdhet
integrering
• lärandeprocess
• känslor som grund
•
motstånd
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
18
Interkulturella läroprocesser
• ”bearbetar hinder för inlärning och
utveckling, som utgörs av den egna
uppfostran och kulturella värderingar”
• Kritisk självmedvetenhet och utökad
självkännedom
• Att förstå hur stereotypier, fördomar,
rasism, sexism, diskriminering och sociala
ojämlikheter påverkar vår kommunikation
och våra sociala relationer.. (Lahdenperä,
2005:1
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
19
Premisser för interkulturella läroprocesser
•
•
•
•
•
De Andra
Samspel
Vi
Ökad medvetenhet
Kunskaper
genom
Kontextualisering
Kontrastering och
• Kontakt och
alternativa
kommunikation
tolkningar
• Kontraktering
Kontextualisering
Reciprocitet och
• Ömsesidighet
kulturkänslighet
Kodväxling och
tredje perspektiv
Känslomässig
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
20
bearbetning
Interkulturella läroprocesser
• Att problematisera och
omarbeta konstruktionen
av Vi:et och De andra
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
21
Interkulturella läroprocesser
Utökad
medvetenhet
och
handlingar
Utökad
medvetenhet
Bearbetning
Motstånd
Motstånd
Bearbetning
Utökad
medvetenhet
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
22
Organisationer
• Uppbyggda i enlighet med landets
normer och värderingar – praxis –
diskriminerande
• Monokulturella –
pyramidorganisationer/”glastak”
• Maktstrukturer och privilegier –
motstånd
svåra att förändra
• Ledarskap
• Behövs mer verksamhetsnära
forskning Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
23
Grupper och
organisationer
mål
Synliga aspekter
verksamhetsplaner
regler och förordningar
struktur
arbetsuppgifter
formellt ledarskap - beslutssystem
formella kommunikationskanaler
uppträdande
klädsel
grupperingar och relationer
Osynliga aspekter
värderingar och normer
informell makt och maktstrukturer
konflikter mellan olika grupper
statushierarkier
känslor
fantasier, fördomar, idéer, myter, föreställningar
omedvetna processer
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
24
Monokulturell organisationskultur
• Homogenitet som norm och ideal
• Mångfald som problem som måste åtgärdas
och hanteras
• Yrkessegregering/etnisk segregering – fasta
grupper
• Etnocentrisk kommunikation - vi och de
andra – ”annorlundahet”
• Majoriteten har tolkningsföreträde
• ”Kulturpoliser” som värnar om den rådande
organisationskulturen
• Byråkrati, anpassning och lydnad – chefskap
• Kompensatorisk hållning
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
25
Interkulturell organisationskultur
•
•
•
•
•
•
•
•
Heterogenitet som utgångspunkt och resurs
Planering och rekrytering utifrån mångfalden
Inkludering av det ”annorlunda” och nykomlingar
Mötesplatser för samverkan och interkulturell
kommunikation – debatter och dialoger – öppet
klimat
Lärande organisation med utvecklad
problemlösningsförmåga
Konflikter och motsättningar tydliggörs –
interkulturell konfliktlösning
Komplementär hållning
Kontinuerlig kompetensutveckling
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
26
Verksamhetsutveckling från monokulturellt till
interkulturellt
• Analys av organisationskultur och värderingar –
meningssystem - utomståendes ögon kontrastering
• Olika typer av utvärderingar och kartläggningar på
fördelning av makt och resurser
• Förändringskunskap och processkunskap –
”motstånd” – utomstående ögon och stöd
• Processorganisation
• Interkulturell kommunikativ kompetens
– ”Kodväxling” och bearbetning av fördomar
– Inkluderande och kosmopolitisk kommunikation
• Innovativt och problemlösande ledarskap
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
27
Lycka till med diskussionerna
och era interkulturella möten!!
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
28
Referenser:
• Burns, Tracey (2010) Educating Teachers for Diversity:
Meeting the Challenge, OECD.org/document.
• Lahdenperä, Pirjo (2005). Interkulturell pedagogik i teori och
praktik, Lund: Studentlitteratur.
• Lahdenperä, Pirjo (2008). Interkulturellt ledarskap förändring i mångfald, Lund: Studentlitteratur.
• Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (2010). Möten i
mångfaldens skola – interkulturella arbetsformer och nya
pedagogiska utmaningar, Lund: Studentlitteratur.
• Lahdenperä, Pirjo (2011). Vilka är möjligheterna för att skapa
en interkulturell skola?, i Blossing Ulf (red) Skolledaren i
fokus – kunskap, verktyg och värden, ISBN: 9789144060613.
Pirjo Lahdenperä, 2011-04-15
29
Download