Forskning och publikationer - Sök forskare och forskning

advertisement
Publikationer (urval)
Forskning och publikationer
Jonas Alwall, Teol.dr. i religionssociologi
Min bana som forskare inleddes åren 198990, då jag anställdes som forskningsassistent
och i samma veva antogs till forskarutbildningen i religionssociologi i Lund.
Det första forskningsprojekt jag var
engagerad i handlade om diakoni, och ett av
mina forskningsintressen har sedan dess
kretsat kring socialt arbete ur olika aspekter.
Under perioden 1998-2006 var jag på olika
sätt knuten till Ersta Sköndal högskola i
Stockholm (åren 2001-06 som prefekt för
Institutionen för socialt arbete), vilket starkt
bidrog till att mitt intresse riktades åt detta
håll. Mellan åren 2003 och 2007 ledde jag
också ett SIDA-finansierat projekt om
insatser för barn med funktionshinder i St
Petersburg, Ryssland, som bl.a. har
resulterat i två antologier (2008 och 2014).
Mitt doktorandprojekt handlade om
religionsfrihet och invandrade muslimska
grupper och resulterade i avhandlingen
Muslim Rights and Plights: The Religious
Liberty Situation of a Minority in Sweden,
som jag disputerade på 1998 (jag hade
tidigare, 1996, presenterat delar av detta
material i min licentiatuppsats). Sedan dess
har jag skrivit ett antal artiklar om muslimer
och andra invandrade religiösa grupper i
Sverige samt om religiöst minoritetsskap ur
ett rättighetsperspektiv. Jag har också på
andra sätt intresserat mig för migrationsoch integrationsrelaterade frågor och för
religiösa minoriteter, bl.a. nya religiösa
rörelser, samt för mänskliga rättigheter på
ett mer allmänt plan.
Socialt arbete/diakoni
Alwall, Jonas & Kalle Geyer (1991): Kyrkfolket och diakonin. Attityder
till kyrkans diakoni i tre västsvenska församlingar. Tro & Tanke
1991:6. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, 1991.
Alwall, Jonas (1999): Alla goda krafter. Om frivilligt arbete i Svenska
kyrkan. Tro & Tanke 1999:6. Uppsala: Svenska kyrkans
forskningsråd.
Alwall, Jonas (2001): FöräldraDialog - en tillämpning av
VuxenDialog. Rapport om ett tvåårigt samverkansprojekt - från ax
till kaka. Älvsjö: VuxenDialog.
Alwall, Jonas (2002): ”Diakoni som religionssociologiskt kunskapsområde” Religion och sociologi – Ett fruktbart möte. Curt Dahlgren,
Eva M Hamberg & Thorleif Pettersson (red.) Lund: Teologiska
institutionen, Lunds universitet.
Vägar till kvalitetsutveckling inom socionomutbildningen. Rapport från
ett pedagogiskt utvecklingsprojekt (2004). Jonas Alwall (red.)
Sköndal Institute Working Papers 34. Stockholm: Samarbetskommittén för Sveriges socionomutbildningar & Sköndalsinstitutet.
Early Intervention for Disabled Children in Russia: A Multidisciplinary Approach (2008). Jonas Alwall (Ed.). Stockholm & St
Petersburg: Ersta Sköndal University College & St Petersburg Early
Intervention Institute.
Alwall, Jonas (2009): “Religionssociologi och socialt arbete – har de
något att säga varandra?” Religionssociologi i brytningstider. Anna
Davidsson Bremborg, Göran Gustafsson & Gunilla Karlsson
Hallonsten (red.) Lund: Lunds universitet, Centrum för teologi och
religionsvetenskap.
Alwall, Jonas (2014): ”Ethical and Existential Perspectives – On the
Meaning of Early Intervention”. Against Separation. Experiences in
Early Intervention for Young Children with Disabilities in Russia
and Byelorussia. Kenneth Sundh, Elena Kozhevniova & Jonas
Alwall (Eds.). Stockholm & St Petersburg: Ersta Sköndal University
College & St Petersburg Early Intervention Institute.
Religion och migration
Alwall, Jonas (1994): ”På väg mot religionsfrihet” i Religionsfrihet.
Om jämlikheten i ett mångkulturellt samhälle (s 77-100). Red. Jan
Hultman. Stockholm: Proprius förlag.
Alwall, Jonas & Gunhild Winqvist Hollman (1995): Två kyrkor i
familjen: Rapport från en intervjuundersökning om blandäktenskap
(Svenska kyrkan-Katolska kyrkan i Sverige) vintern-våren 19931994. Tro & Tanke. Supplement 1995:4. Uppsala: Svenska kyrkans
forskningsråd.
Alwall, Jonas (1998): Muslim Rights and Plights. The Religious
Liberty Situation of a Minority in Sweden. Lund: Lund University
Press.
Alwall, Jonas (1999): ”Muslimerna och religionsfriheten” Blågul
islam? Ingvar Svanberg & David Westerlund (red.). Nora: Nya
Doxa.
Alwall, Jonas (2000): “Religious Liberty in Sweden: An Overview”
Journal of Church and State, 4/1. Waco, Texas: J.M. Dawson
Institute of Church-State Studies. (Även publicerad i Religious
liberty in northern Europe in the twenty-first century. Derek H. Davis
(Ed.). Waco, Texas: J.M. Dawson Institute of Church-State Studies,
Baylor University, 2000.)
Alwall, Jonas (2000): ”Scientologerna och samhället: dialog eller
konflikt?” Gudars och gudinnors återkomst. Studier i nyreligiositet.
Carl-Gustav Carlsson & Liselotte Frisk (red.). Umeå: Institutionen
för religionsvetenskap, Umeå universitet.
Alwall, Jonas (2001): ”Invandrade gruppers trossamfund och
församlingar” Det religiösa Sverige. Gudstjänst- och andaktsliv
under ett veckoslut kring millenniumskiftet. Margareta Skog (red.)
Örebro: Libris.
Alwall, Jonas (2002): ”The Establishment of Islam as a ’Swedish’
Religion” Religious Freedom and the Neutrality of the State: The
Position of Islam in the European Union. W. A. R. Shadid & P. S.
van Koningsveld (Eds.) Leuven: Peeters.
Alwall, Jonas (2006): ”Vart tog religionsfriheten vägen?” Religion,
skole og kulturel integration i Danmark og Sverige. Peter B.
Andersen, Curt Dahlgren, Steffen Johannessen & Jonas Otterbeck
(red.) København: Museum Tusculanums Forlag/Københavns
universitet.
Under åren 1991-98 (med avbrott för den
doktorandtjänst jag hade 1993-97) var jag
anställd vid Svenska kyrkans forskningssekretariat/forskningsavdelning i Uppsala,
där jag bl.a. under en period ansvarade för
insamling och bearbetning av Svenska
kyrkans statistik. Under perioden som
forskare inom Svenska kyrkan deltog jag
också i olika projekt om Svenska kyrkan i ett
samhällsperspektiv, bland annat med en
rapport i en av de statliga kyrkastatutredningarna, samt om ekumenik.
Kyrklig verksamhet, statistik etc
Alwall, Jonas, Göran Gustafsson & Thorleif Pettersson (1991):
Svenska kyrkans medlemmar och kyrka-statfrågan. En
intervjuundersökning. SOU 1991:102. Stockholm: Allmänna
förlaget.
Perspektiv på Svenska kyrkans statistik 1992. Red. Jonas Alwall. Tro
& Tanke 1993:9. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd.
Alwall, Jonas (1994): ”Lokalekumenik i Svenska kyrkan – en
statistisk analys” i Lokalt ekumeniskt arbete ur Svenska kyrkans
perspektiv: ”Allt börjar på lokalplanet”. Svenska kyrkans
utredningar 7:7-37. Stockholm: Svenska kyrkan.
Kyrkan räknas. Perspektiv på Svenska kyrkans statistik. Jonas
Alwall (red.). Tro & Tanke 1999:5. Uppsala: Svenska kyrkans
forskningsråd.
Alwall, Jonas (2000): ”Religionssociologiska perspektiv – den
nödvändiga mångfalden” Enhetens utmaning. Ekumenik i teori
och praktik. Catharina Segerbank (ed.). Örebro: Libris.
Sedan hösten 2006 har jag varit verksam vid Malmö högskola: som utbildningschef vid
Fakulteten för hälsa och samhälle 2006-07, som vik. forskningskoordinator i högskolans
centrala administration 2008 samt 2009-11 som prefekt för Institutionen för internationell
migration och etniska relationer (IMER). Under perioden 2001-11 arbetade jag alltså huvudsakligen i ledningsfunktioner och hade begränsat utrymme för egen forskning.
Perioden sedan 2012, då jag arbetat som
lektor på Institutionen för urbana studier,
har erbjudit mer tid för egen forskning. Jag
är f.n. involverad i det EU-finansierade
forskningsprojektet Citispyce1, tillsammans
med professor Mikael Stigendal och
doktorand Martin Grander.
Mitt starkaste forskningsintresse under
senare år har rört sociala förhållanden i
relation till migration och
utanförskap/utsatthet i urbana miljöer och
-förändringsprocesser, och jag är för
närvarande inblandad i några olika projekt
– såväl forsknings- som samverkansprojekt
– som rör frågor om socialt hållbar
stadsutveckling.
Urbana studier
Alwall, Jonas, Sara Aguirre Sanchez-Beato, Mariana Garcia
Troncoso, Alba Pérez Campillos & Tiziana Saponaro (2012): A
Remedy for Segregation? Conviviality and the Question of
Sustainable City Development: the Case of Malmö.
IMMIGRANTS AND CIVIL SOCIETY – 16th Nordic Migration
Research Conference & 9th ETMU Days, Turku, Finland, 13-15
August 2012.
(http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/14753/Alwall%2c%
20A%20Remedy%20for%20Segregation%20%28conference%20
paper%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
Popoola, Margareta, Carina Listerborn & Jonas Alwall (2013):
”Migration och urbanitet”. IMER idag: aktuella perspektiv på
internationell migration och etniska relationer. Bo Petersson &
Christina Johansson (red.). Stockholm: Liber.
Grander, Martin & Jonas Alwall (2014): Combating Inequalities
through Innovative Social Practices of and for Young People in
Cities across Europe: WP4 Malmö. Malmö: Malmö University.
(http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17739/Malmo%cc%
88%20WP4%20Report.pdf?sequence=2&isAllowed=y)
2014-09-25
1
Combating Inequalities Through Innovative Social Practices of, and for, Young people in Cities across Europe
Download