Hälsoekonomiska analyser av insatser för barn och ungdomars

Hälsoekonomiska analyser av insatser
för barn och ungdomars psykiska hälsa
Lars Hagberg
Hälsoekonom, forskningshandledare
Region Örebro län
Olika vision
Statens vision – ”Bästa möjliga vård”
Landstingens vision – ”God vård”
Kommunens vision – ”Vård som minskar kostnaderna”
Människovärdesprincipen
Alla människor har lika värde och samma rätt
oberoende av personliga egenskaper och
funktioner i samhället
Behovs- och solidaritetsprincipen
De områden där behoven är störst
– Verksamheter
– Individer
Svåraste sjukdomarna
Sämsta livskvaliteten
Avser alla insatser – prevention, diagnostik,
behandling , rehabilitering
Kostnadseffektivitetsprincipen
Rimlig relation mellan kostnader och effekt
Effekt mäts i förbättrad hälsa och höjd
livskvalitet
Kostnadseffektivitet
Kostnader / merkostnader
– Kostnader för insatsen / interventionen
Vinster / besparingar
– Hälsovinst (livslängd och livskvalitet)
– Minskade kostnader för individ och samhälle
Utvärdera effekt
Hälsa och sociala utfall
Intermediära hälsoutfall
Utfall av folkhälsoarbete
Folkhälsoarbete
Exempel utvärderingar
Cancerbehandling som förlänger livet i 3 år och kostar 300 000 kr
= 300 000 kr / 3 år = 100 000 kr / levnadsår (dessutom
besparingar)
Ny höftled som i 10 år ger ökad livskvalitet från ”halv till full” och
kostar 100 000 kr = 100 000 kr / 5 år = 20 000 kr / levnadsår
Hjälp att sluta röka som innebär att 1 av 5 slutar och av de som
slutar får 50% förlängt liv med 20 år och 90 % slipper KOL i 10 års
tid = går att kalkylera med god säkerhet
Insatser för att motverka psykiska ohälsa bland unga
Effekt? Hur länge består den? Betydelse på lång sikt?
Korta ”enkla” utvärderingar
Föräldrastöd
Bättre hälsa/livskvalitet
lägre kostnader för utagerande barn efter 1-2 år
Dansintervention i 1 års tid för flickor med
psykosomatiska besvär
något förbättrad
livskvalitet i 2 års tid, inga besparingar
låg
kostnad per vunnet levnadsår
Om riskfaktorer
Riskfaktor = Något som samvarierar, exempelvis
med psykisk ohälsa. Säger inget om
orsakssambanden.
– Kan ha tydligt orsakssamband, exempelvis rökning
och KOL
– Kan ha rent slumpmässig samvariation
– Kan vara en indikator på någon bakomliggande
orsak
Långsiktiga utvärderingar
Sänkt blodtryck
förtida död
minskad hjärt-kärlsjukdom och
Förbättrade skolresultat
ökad livsinkomst
Minskade psykosomatiska besvär och depression i
tonåren
minskad psykisk sjukdom som vuxen
ökad livskvalitet och minskade samhällskostnader
Hantera osäkerhet
Känslighetsanalys
Förklaringsmodeller till varför påverkan på en
riskfaktor har betydelse
Sannolikhetskalkyler – ett sätt att hantera
osäkerheten (variansen) i sitt underlag
Evidensläget
Konsekvenser av barn och ungdomars psykisk ohälsa
Ökad sjuklighet, lägre utbildning och sociala svårigheter
som vuxen
Minskad livsinkomst
Ökade kostnader för skolan i ungdomsåren
Kostnadseffektivitet av insatser
Behandling inom psykiatri
Insatser riktade till riksgrupper (ex självskada, suicid)
Screening
Sammanfattning
Reflektera över våra gemensamma värdegrunder
Möjligt att göra begränsade hälsoekonomiska analyser
som visar tillräckligt bra kostnadseffektivitet
Stor osäkerhet i långsiktiga kalkyler, men flera är under
utveckling
Beslutsfattande kommer oftast behöva ske med
begränsade underlag och relativt stor osäkerhet
Slutord
Effektiv (påverkan på hälsa eller hälsans
bestämningsfaktorer) = kostnadseffektivt
Betyder förbättrad hälsa och livskvalitet och
ibland besparingar