Samhällsekonomiskt resultat av insatser inom samordningsförbunden

Samhällsekonomiskt resultat av
insatser inom
samordningsförbunden
Perioden 2007 till 2014
Linköping, 2015-03-25
Claes Malmquist
Sven Vikberg
Jonas Huldt
Utvärderingar av sociala satsningar
med fokus på ekonomi
Payoff utvärdering och analys
”Vi vill bidra till ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle” payoff utvärdering och analys
Vad ska vi prata om? •  Några utgångspunkter för effektiva
satsningar inom välfärden
•  Resultat av våra utvärderingar
•  Slutsatser och analys
•  Frågeställningar att diskutera vidare
Effektvärdekedjan för sociala investeringar Beslut Resurser Aktiviteter Mål Utfall Resultat Effekter ”Att mäta sociala investeringar. En handbok för sociala investerare”, European Ventrure Philanthrophy Association, 2013 Vilket perspektiv gäller?
Påverkan Organisation Individ Lärande Strategiskt/
Strukturellt Vilket perspektiv gäller?
Påverkan Samhälle Organisation Strategiskt/
Strukturellt Individ Lärande Varför visa på samhällsekonomiska
effekter?
•  Sociala insatser följs upp kortsiktigt
•  Sociala insatser påverkar flera aktörer
•  Sociala insatser skrivs inte av
•  Sociala budgetar följs främst upp ur ett
kostnadsperspektiv
Kostnadsfixering och kortsiktighet gör att sannolika
framtida kostnadsreduceringar inte beräknas eller
synliggörs
Vår modell NyttoSam •  Föreläge, 12 månader
•  Efterläge, 12 månader
•  Kostnad för insatsen/projektet
Föreläge Efterläge Kostnad Prognos… Nyckeltal – 58 utvärderingar
• Potential
•  603 000 kr
• Intäkt på kort och medellång sikt
•  82 000 kr och 410 000 kr
• Kostnad
•  82 000 kr
Nyckeltal – 58 utvärderingar
• Lönsamhet på kort och medellång
sikt
•  2 000 kr
•  336 000 kr
• Återbetalningstid
•  12 månader
• Verkningsgrad
•  13 %
Typfall 1 - stegförflyttning
•  Kvinna 27 år. FÖRE-läget: Försörjningsstöd 8 000 kr/mån,
några läkarbesök och träff med kurator.
•  EFTER-läget: Praktik med a-stöd +fs + färre vårdbesök
Potential
Intäkt, kort sikt
Kommun
Landsting
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Individen
•  Samhället
639 000 kr
127
11
-150
-6
25
000
000
000
000
000
kr
kr
kr
kr
kr
8 000 kr
(vg, 1 %)
Typfall 2 – arbete/subvention
•  Kvinna 27 år. FÖRE-läget: Försörjningsstöd 8 000 kr/mån, ,
några läkarbesök och träff med kurator.
•  EFTER-läget: Arbete med lönesubvention + färre vårdbesök
Potential
Intäkt, kort sikt
Kommun
Landsting
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Individen
639 000 kr
155 000 kr
17 000 kr
-230 000 kr
0 kr
65 000 kr
•  Samhället
91 000 kr
(vg, 14 %)
Typfall 3 – arbete utan subv
•  Kvinna 27 år. FÖRE-läget: Försörjningsstöd 8 000 kr/mån, ,
några läkarbesök och träff med kurator.
•  EFTER-läget: Arbete utan lönesubvention
Potential
Intäkt, kort sikt
Kommun
Landsting
Arbetsförmedling
Försäkringskassa
Individen
•  Samhället
639 000 kr
178 000 kr
50 000 kr
0 kr
0 kr
138 000 kr
580 000 kr
(vg, 91 %)
Om vi lyfter blicken…
•  Strategisk och strukturell utveckling skapar nytta
för fler än ”bara” deltagarna i ett projekt
•  Samhällsfokus hjälper till att undvika
suboptimering på organisationsnivå
•  Samhällsekonomisk lönsamhet är indikator på om
resurser har använts på att klokt och effektivt sätt
•  Social investering = visar vilka långsiktiga effekter
som kan skapas genom initiala kostnader/insatser
15 Forts. •  Kunskap från utvärdering av resultat och effekter
tillsammans med kunskap från uppföljning av
indikatorer skapar lärande och utveckling
•  Vad är ett bra resultat?
•  Hur vet vi om vi är på rätt väg?
Slutsatser och frågeställningar
•  Tydliga och mätbara mål
•  Skapa en standard för uppföljning
•  Uppföljningar på längre sikt
•  Målsättning för en satsnings strategiska
och strukturella värde
Slutsatser och frågeställningar
•  Hur skall individer efter avslutad insats
garanteras fortsatt stöd?
•  Hur kan samordningsförbunden verka för
att underlätta informationsinhämtningen
vid samhällsekonomiska utvärderingar?
Till sist – några avslutande ord
Vi anser att Samordningsförbundet har en
unik möjlighet att göra skillnad!
Funderingar och reaktioner? Tack för att ni lyssnade och
reflekterade!
Claes Malmquist
Sven Vikberg
Jonas Huldt
www.payoff.se