Claes Malmquist om Socioekonomi

advertisement
Samhällsekonomisk utvärdering
- från kostnadsperspektiv till social investering -
Samordningsförbundet Finsam Gotland
Claes Malmquist, payoff
Visby, 7 oktober 2010
payoff utvärdering och
analys AB
Claes Malmquist och Sven Vikberg
Långvarig samverkan kring rehabilitering
SamPop har lagt vår grund
Start 2007
Våra uppdrag, från ”standard” till mer komplexa
med fokus på verksamhetsutveckling
Ekonomiska konsekvenser av
utanförskap
- vad ska jag prata om idag -
•
Utanförskapets ekonomi
•
Hur mäts nyttan av sociala investeringar?
•
Vår metod – NyttoSam
•
Vad visar våra utvärderingar?
•
Nya grepp och modiga politiker – finns det?
Ekonomiska konsekvenser av
utanförskap
När skall vi ta kostnaderna för att hindra att ett
utanförskap utvecklas som på sikt dränerar
välfärden för alla?
Nu eller sedan?
Vad hindrar oss att göra det nu?
Utanförskapets ekonomi
Kostnad
Om ingenting görs
Ordinarie verksamhet
Ökad nytta
Projekt/samverkan
Tid
Vad är samhällsekonomi?
Samhällets uppbyggnad kan illustreras på
följande sätt:
Livskvalitet/mjuka värden
Individ/hushåll
471 000 kr
Från ekon. bistånd + 10
läkarbesök/kurator till
heltidsarbete
87 000 kr
0 kr
Privata företag
Samhället
/BNP
Samhällets kostnader och intäkter
fördelas ut på de olika sektorerna via
våra finansiella system
Kommun/stad
Landsting/region
Stat
Försäkringar
161 000 kr
38 000 kr
155 000 kr
30 000 kr
Nytta vid sociala investeringar
- ökad produktion-
Vilket värde skapas när en person arbetar?
Heltid utan subvention = cirka 550 000 kr/år
Långsiktig effekt – hur stor är potentialen?
För en 20 åring - 25 milj. kr!
Nytta vid sociala investeringar
- frigjorda eller färre resurser -
Vilket värde ligger i minskat behov av vård och omsorg?
Ett vårddygn på sjukhus = cirka 8 – 10 000 kr
Kalkyl för samhällsekonomisk
utvärdering
Produktion
Lägre resursförbrukning
Livskvalitet
Nytta
Projektkostnad
Egna kostnader
Externa kostnader
Har projektet varit lönsamt?
Socialt arbete
- att bryta utanförskapet kräver nya grepp • Belöna verksamheter som jobbar långsiktigt med
samverkan och nätverk, helhetssyn och ”en väg in”
• Skapa/testa alternativ redovisning och uppföljning
• Ersättningar kopplas till motprestationer som fokuserar på
egenförsörjning
• Prevention; universiell, sekundär och indikativ
• Våga se kostnader inom den sociala sfären som
investeringar över mandatperioder och prestige – lämna
stupröret och den egna myndighetsfokuseringen
Socialt arbete
- att bryta utanförskapet kräver nya grepp -
Några slutsatser:
Vi kommer inte att ha brist på resurser i våra sociala system
Existerande resurser måste användas mer effektivt
De goda exemplen inom socialt arbete måste få efterföljare
Politiker måste våga se och ta de svåra besluten
Vad kan du göra i din roll som politiker, tjänsteman,
(företagare) och skattebetalare?
Varför samhällsekonomisk
utvärdering
•
Kompletterar traditionell redovisning
•
Synliggör nyttan av åtgärder - gå från ett kostnads- till
ett socialt investeringsperspektiv
•
Jämför insatsers effektivitet och metoder
•
Skapar lärande och kompetensöverföring
•
Implementering och verksamhetsutveckling
•
Följa effekter av åtgärder på kort och lång sikt
•
Beslutsunderlag och målsättning för nya åtgärder
payoff kontakt
www.payoff.nu
[email protected]
Claes Malmquist
 Tel: 076 – 83 00 529
 E-post: [email protected]
Sven Vikberg
 Tel: 076 – 13 41 503
 E-post: [email protected]
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards