Psykosomatiska syndrom

advertisement
Psykosomatiska syndrom
Psykosomatiska syndrom: översikt



Somatiska sjukdomar där psykologiska faktorer
bidrar till uppkomsten och upprätthållandet
Orsakmönstret är ofta komplicerat,
psykologiska faktorer ingår i varierande grad
Vid psykosomatiska syndrom kan strukturella
förändringar påvisas, men inte vid
somatoforma.
Psykosomatisk paradox

Man räkna en kärngrupp sjukdomar som
psykosomatiska – men det innebär dock varken
att de enbart kan förstås i psykologiska termer,
eller att alla andra sjukdomar
Psykosomatisk interaktion

Yttre och inre konflikter leder till
vidareutveckling av negativa känslor.
Magsår



Sjukdomsrisk 10% UV oc UD. UD har samband
med personligheten och är dubbelt så vanlig.
Etiologi: ärftliga faktorer, tidig psykogenes,
personlighet, helicobacter pylori, aktuell
psykogenes, nikotin och alkohol, samt
multifaktoriell interaktion.
Behandling: ofta ensidigt somatisk.
Psykoterapi och medicin ger bästa resultatet.
Ulcerös kolit

Blodia diarréer

Debut i 20-40 års åldern, lika könsfördelning


Psykiska sjukdomar ökar efter insjuknandet
(depression och ångest)
Tillägg av psykoterapi kan hejda
sjukdomsprogressen.
Astma bronchiale



Utlöses ofta av negativ
livshändelse, klassisk och
operant betingning kan
också bidra.
Ofta ensidigt somatisk
Psykologiska behandlingar
har positiva effekter, t.ex
hypnos, avslappningsfamilje- och gruppterapi.
Ischemisk hjärtsjukdom



Ökat stöd för betydelsen av psykiska faktorer,
speciellt vid insjuknande före 60 års ålder
Disposition kopplad till typ A-personlighet
[KAOS]: Känsla av att man trots alla
ansträngningar inte lyckas eller får tillräckligt
uppskattning; Ambition; Oförmåga att koppla av
arbetet; Stress och otålighet.
Utlösande faktorer: bli änka/änkling, flyttning,
ogynnsamma arbetsförhållanden, oregelbundna
arbetstider, hög nivå av fobisk ångest,
depression.
Ischemisk hjärtsjukdom

Psykiska reaktioner vid hjärtinfarkt:


Ångest, förnekande, depression
Prevention: förhindra typ A-beteende mha olika
”beteendemedicinska”/psykoterapeutiska
åtgärder. Gäller både akut och som långsiktig
behandling.
Hypertoni

Förhöjt blodtryck, ofta vid
tillbakahållen aggressivitet
och hämningar
Psykoneuroimmunologi

Immunförsvaret kan påverkas av psykiska
faktorer


Förkylningar: i kontrollerade försök har styrkan i
förkylningen haft samband med graden av emotionell
stress.
Cancer: dels kan de första symtomen på cancer ibland
föregås av förlust av en betydelsefull person, dels kan
det finnas ett samband mellan det psykiska tillståndet
och sjukdomens förlopp. Studie: 20 år, 2000 medelålders
män – depressiv läggning ledde oftare till cancer och
tenderade att dö oftare.
Fostermissbildningar



Psykisk belastning under första delen av
graviditeten ger ökad risk för abort och
missbildningar.
Om belastningen sker under andra delen:
tillväxten hämmas under graviditeten.
Indirekt kan ångest och depression, t.ex vid
oönskad graviditet, ge fördubbling av risken för
missbildning. (risken trots allt låg).
Download