Motion/ Artikelnr. 374
Depressioner
Motion bra effekt på ångest och depression
Att fysisk aktivitet ger energi och ett bra humör är välkänt. Minst 20 publicerade studier visar på ett
samband mellan fysisk aktivitet och tecken till välmående. Det finns många medicinska bevis för
motionens goda effekter på hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och diabetes. När man nu ser att också
andra sjukdomsgrupper ökar, har man alltmer börjat intressera sig för om fysisk aktivitet kan ha
effekter även i behandlingen av psykisk ohälsa.
En stor undersökning i England visade att 20 procent av kvinnorna och 14procent av
männen någon gång hade lidit av mentala hälsoproblem. I industriländerna är den
vanligast diagnosen depression, som drabbar omkring 5-10 procent av befolkningen.
Beräkningar visar att behandlingen av dessa utgör 17 procent av hela
sjukvårdskostnaden, en mycket stor andel. Det finns därför ett stort intresse för att
finna olika vägar att behandla och förebygga, och fysisk aktivitet är en av möjligheterna.
låg aktivitetsnivå.
Ett hundratals studier idag tar upp behandling av depressivitet och nedstämdhet,
ångest, förbättring av livskvalitéer såsom självuppskattning, förbättrat stämningsläge,
stresstålighet och sömnförbättring. Det finns bevis för att de som blir eller är vältränade
och aktiva har mindre sannolikhet att utveckla depression. I en studie som pågick över
flera decennier såg man dessutom ett samband mellan dosen av aktivitet och risken att
utveckla depression. De med hög fysisk aktivitet reducerade sin depressionsrisk med
nästan 30 procent och de med medelhög aktivitetsnivå 20 procent jämfört med de med
Aerobisk träning och styrketräning har visat sig ha goda effekter när det gäller behandling av depression, och
ligger i nivå med de effekter man får av psykoterapi. Man har också sett tecken till ett samband mellan sådan
träning och förbättrad reaktionsförmåga och uppfattningsförmåga hos äldre.
Regelbunden fysisk aktivitet ser dessutom ut att förebygga uppkomsten av depression och ångest, vilket
indikerar att det även ur samhällsperspektiv skulle löna sig att stimulera möjligheterna till att vara fysiskt aktiv.
I flera landsting har man av dessa skäl börjat diskutera att låta läkarna skriva ut motion på recept mot bl a
depression och ångest.
Ångest och oro
När man undersökt vilka effekter fysisk aktivitet har på ångest och oro har man sett flera olika typer av
påverkan där man kunnat se att fysisk aktivitet verkar ha akuta effekter. Vid koncentrerade studier på en
aerobisk aktivitet, såsom löpning, har man nått en medelgod ångestreduktion på akuta orostillstånd direkt efter
träningspasset. Man har också sett samma resultat på mer permanenta ångesttillstånd, såsom ångestillstånd
som har med personligheten att göra.
Goda effekter på uppfattningsförmågan
Ett stort intresse finns att hitta möjligheter att bevara de mentala förmågorna på äldre dar, särskilt när det
gäller minnesförmåga, reaktionstid och intellektuell rörlighet. När man går igenom de studier som finns kan man
se att äldre som varit och är fysiskt aktiva har en mycket bättre kvalité när det gäller samtliga förmågor, jämfört
med otränade. Fler studier krävs dock för ett noggrannare klargörande.
Mekanismer
Sedan början på 90-talet har det funnits ett stort massmedialt intresse riktat mot ”kroppens eget morfin”,
endorfiner, som man vet utsöndras vid fysisk aktivitet, och som ger en känsla av välbefinnande. Tyvärr har
ganska få systematiska studier gjorts, och de som utförts visar inget direkt samband mellan själva nivån av
endorfiner och graden av välbefinnande.
Sista åren har mycket energi lagts på att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och serotonin i vissa delar
av hjärnan. Serotonin är en signalsubstans i nervsystemet som spelar stor roll för stämningsläget.
Läkemedelsindustrin bygger bl a sina preparat mot depression på serotonin. Direkta studier har visat att
syntesen av ämnet ökar i hjärnan som ett akut svar på fysisk aktivitet, men det är ännu för tidigt att säga i
vilken mån och hur mycket det kan höja stämningsläget.
En annan teori bygger på det faktum att värme ger muskelavslappning. Vid fysisk aktivitet ökar
kroppstemperaturen, vilket skulle ge mer muskulär avslappning och i sin tur ökat välbefinnande. De få
systematiska studier som gjort har dock inte kunnat bekräfta detta. Andra, lösare teorier finns, såsom att
ökningen av blodflödet i hjärnan skulle kunna vara en positiv faktor, men även där saknas tillräckligt med studier
för att kunna dra några slutsatser.
Sammanfattningsvis finns således idag tillräckligt med vetenskapliga bevis för att fysisk aktivitet har
betydelsefulla effekter på minnesförmåga, stämningsläge, depressionstillstånd och ångest. Sannolikt kommer
därför fysisk aktivitet i olika former att bli en viktig del av den arsenal man använder för att behandla och
förebygga dessa tillstånd. Flera landsting har redan nu börjat organisera ”träning på recept” för flera
sjukdomstillstånd, och sannolikt kommer därför en stor del av åkommorna som man vill behandla, hamna inom
fältet psykisk ohälsa.
Av: Dan Leijonwall
Medical Link 3W AB
Ystadsvägen 115
121 51 Johanneshov
Tel 08 600 15 25
http://www.medicallink.se
Artikelfakta
Författare:
-
Källa:
PrimaVi
http://www.primavi.com
Artikel skrevs:
2000-01-17
Senaste ändrat: 2000-01-17