PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

advertisement
PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE
Folkhälsoseminarium III 2013-11-15
Elizabeth Aller
Överläkare Vuxenpsykiatri Öst
Ordförande Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Psykisk ohälsa hos äldre
Psykisk ohälsa hos äldre
Psykisk sjukdom hos äldre är ett eftersatt område
Underdiagnostik av olika psykiska sjukdomar och
därmed utebliven behandling
Ökad samsjuklighet – ger ökad dödlighet
Ökad självmordsfrekvens
Överbehandling med lugnande läkemedel - fallrisk
Felaktig läkemedelsbehandling
Psykisk ohälsa hos äldre
Depression 15% - ökar med ökande ålder (5000 st)
Ångesttillstånd 5-10% (1600 – 3400 st)
Demenssjukdom 10% - 25% ökar med åldern
Psykiatrisk samsjuklighet är vanlig
Nästan en halv miljon äldre i Sverige kan antas ha en
behandlingskrävande psykisk sjukdom
Depression
Samtidig ångest 50%
Ökad risk för stroke
Ökad dödlighet vid hjärtkärlsjukdom 2-3 ggr
Ökad dödlighet vid
diabetes
40% ökad dödlighet vid
cancersjukdom
Psykisk ohälsa hos äldre
Av nyintagna på äldrevårdsinstitutioner har 35%
depression
Vid hjärtsjukdom, stroke, cancer, demenssjukdom
samt dialysbehandling är förekomsten av depression
30 – 45%
Fler än varannan 85-åring har någon form av
psykiatrisk sjukdom
Ångest
Samtidig depression 25%
Ångest och oro
förekommer hos var
fjärde > 78 år och hos
nästan varannan
sjukhusvårdad
Psykisk ohälsa hos äldre
Självmord
Antalet självmord bland äldre är högre än andelen av
befolkningen i stort
90% av äldre som tagit sitt liv led av psykisk sjukdom,
vanligen depression
Många självmordsoffer har besökt sjukvården under
sista tiden före döden
Psykisk ohälsa hos äldre
Ensamhet och understimulering stort problem
Fysisk inaktivitet – avsaknad av utevistelse
Dåligt näringsintag – dålig kvalitet på maten
Underbemanning vid äldreboenden kan medföra att
personalen inte har tid att ge den omvårdnad de
boende behöver ledande till ökad psykisk ohälsa
Överbehandling med psykofarmaka
Psykisk ohälsa hos äldre
TACK!
Download