Policy för bisysslor

advertisement
Datum Diarienummer Denna policy beslutades 1.3.9‐2013‐3522 2013‐06‐13 Version Texten har lagts in nya mall 161001. Ej andra ändringar. Policy för bisysslor Utgångspunkter AlltarbetesomenanställdutföråtTillväxtverket,skerinomramenföranställningen.
Ersättningskeriformavlönellerövertidsersättning.Atttautersättningförreguljärt
arbeteiformavkonsultarvodetillegetföretagärintetillåtet.Närdetgällerarbetstid
hänvisastillgällandelokalaarbetstidsavtal.Bestämmelsernaombisysslorgällersamt‐
ligaanställdavidTillväxtverket,oavsettanställningsform.
Begreppet bisyssla Begreppetbisysslahardefinieratsavförarbeten(jfrprop.1970:72s.75)tilldentidigare
statstjänstemannalagen(1965:274)ochavuttalandeavArbetsdomstoleniendom
AD1985:69.Enligtdessaomfattarbegreppetbisysslavarjesysslavidsidanavdenan‐
ställningsomfåransesvaraentjänstemanshuvudanställning.Ävenextraarbeteförhu‐
vudarbetsgivarenellerannanmyndighetsräkningkanvaraattbetraktasomenbi‐
syssla,liksomtillfälligellerkortvarigverksamhetpåfritid.Dettainnebärattenbisyssla
iprincipäralltsomenstatsanställdtillfälligtellerpermanentägnarsigåtvidsidanav
sinanställningochsomintekanhänförastillprivatlivet.Detärutanbetydelseombi‐
sysslagerekonomiskersättningellerinte.
Vad är inte en bisyssla? Aktiviteteravolikaslagsomhörtillprivatlivetärintebisyssla,exempelvisattutövaen
hobbyellerattskötasinochfamiljensegendomochprivataangelägenheter.
Varför regleras bisyssla? Defrämstaanledningarnatillenregleringavstatsanställdasrättatthaenbisysslavid
sidanavsinanställningärföljande:
 Allmänhetensintresseavsaklighetochopartiskhetiutövandetavoffentlig
verksamhetsåattförtroendetförmyndighetenochdessanställdaupprätthålls.
Ävenreglernaomjäviförvaltningslagensyftartillattgaranteraobjektivitetoch
saklighetinomoffentligsektor.
 Arbetsgivarensdirektaintresseavattdenanställdegörenfullgodarbetsinsats
ochitillräckligutsträckningägnarkraftåtdetarbetehonellerhanfårlönför,
samtattarbetsgivareninteskabehövamötekonkurrensenfrånsinaegnaan‐
ställda.Ävenstatenisigochytterstallmänhetenharintresseavattoffentligt
anställdainteharbisysslorsomnegativtpåverkardetordinariearbeteteller
myndighetensverksamhet.
1(3) Tillåtna bisysslor Somhuvudreglergällerattbisysslorärtillåtna.Exempelpåbisysslorsomärtillåtnaför
allaär:
 Politiskaförtroendeuppdragochandrastatligaochkommunalauppdrag
 Uppdraginomvetenskapligasammanslutningar
 Uppdraginomfackligaorganisationer
 Förtroendeuppdraginomandraideellaorganisationerochsammanslutningar
utansambandmedanställningen
 Tillfälligmedverkanipress,radioochTV
Otillåtna bisysslor Undervissaomständigheterblirenbisysslaotillåten.Otillåtnabisysslorkanindelasi
trekategorier:
 Förtroendeskadligabisysslor
 Arbetshindrandebisysslor
 Konkurrensbisysslor
Förtroendeskadliga bisysslor Förbudetmotsådanbisysslatarsiktepåförhållandetmellanmyndigheternaochall‐
mänhetensberättigadekravpåförtroendefördenoffentligaverksamheten.Enligt7&
lagen(1994:260)omoffentliganställning(LOA),fårenarbetstagareintehanågonan‐
ställningellernågotuppdragellerutövanågonverksamhetsomkanrubbaförtroendet
fördennesellernågonannanarbetstagarensopartiskhetiarbetet,ellersomkanskada
myndighetensanseende.
Betydelsenavförbudetärförstochfrämstattenanställdiprincipintefåråtasigenbi‐
sysslasommedförriskförattjävkanuppkommamotarbetstagarenihuvudanställ‐
ningen.Jävsreglernaåterfinnsi11§Förvaltningslagen(SFS1986:223)ochhartillsyfte
attgaranteraattingaomständighetersomkanrubbaförtroendetfördenenskildes
opartiskhetiärendet.Jävbehöverintekonstaterasutandeträckermedattriskförelig‐
geridetenskildaärendet.
Avdettaföljertillexempelattenhandläggareintefårhaenbisysslahosnågonextern
part(texsomstyrelseledamotelleruppdragstagare),somkanmedföraattmedarbeta‐
renpågrundavjävintekandeltaihandläggningenavärendenhosTillväxtverket,texi
ettbidragsärende.Seävenjävspolicy.
Riskenförförtroendeskadaärstorombisysslanäromfattande,uppgifternaärkvalifice‐
rade,berörmyndighetensarbetsområde,gerstorekonomiskersättningochomarbets‐
uppgifternaihuvudanställningenkräversärskiltorubbatförtroende,texmaktutö‐
vande,förvaltande,upphandlandeellertillsynsuppgifter.
Detärintetillåtetförenanställdattsombisysslautövaenverksamhetpåsådantsätt
attdetgerintryckavattTillväxtverketmedverkariverksamheten,auktoriserarverk‐
samhetenellerpåannatsättgaranterarinnehålletidensamma.
TillväxtverketslogotypellerannatkänneteckenförTillväxtverketfårinteanvändas
mednågonverksamhetsomutförssombisysslaavenanställd.
2(3) Arbetshindrande bisysslor Förbudetmotsådanbisysslagällerförhållandetmellanarbetsgivareocharbetstagaren
ochreglerasidetcentralakollektivavtaletVillkorsavtalet.Medarbetshindrande
bisysslamenasattarbetstagareintefårhabisysslorsominnebärriskförattdenhuvud‐
sakligatjänsteutövningenblirlidande,dvs.arbetstagarenfårintepågrundavbisyssla
misskötasittarbete.Detärarbetsgivarensansvarattsetillattdeanställdafulltut
ägnarsigåtsittarbeteochattbisysslorskötspåfritiden.
Arbetsgivarenharrättattstoppaarbetshindrandebisysslor.Omfattandearbetshind‐
randebisysslorkanävenmedförariskförförtroendeskada.Ingenbisysslafårinnebära
någonnedsättningavarbetstagarenstotalaarbetstid.Ävenbisysslasomuppgårtillett
fåtaltimmarperårkanberoendepåomständigheternaidetenskildafalletansesvara
arbetshindrande.
Konkurrensbisyssla Ävendennabisysslagällerförhållandetmellanarbetsgivarenocharbetstagarenoch
reglerasiVillkorsavtalet.Förbudetgällerfrämstvidmyndighetersombedriveraffärs‐
elleruppdragsverksamhetochskallmotverkaattarbetsgivarenmöterkonkurrensfrån
sinaegnaanställda.
Rutiner för information och uppföljning om bisysslor Information till arbetstagare om gällande regler IsambandmedattenarbetstagareanställsvidTillväxtverketskallTillväxtverketupp‐
lysadennyanställdeominnebördenavgällandeföreskrifterombisysslor.Samtligaan‐
ställdaharskyldighetattredovisaallabisyssloromarbetsgivarenbegärdet.Enchef
ska,påegetinitiativ,redovisasinabisysslor.
FörTillväxtverketsgeneraldirektörgällerattbisysslorskaanmälasochprövasavrege‐
ringen.
Redovisning av bisysslor Förattredovisaenbisysslaanvändsframtagenblankett.Personalansvarigchefgodkän‐
nerelleravslårbisysslan.VidtveksamheteribedömningenkontaktasHR‐enheten.Ori‐
ginaldokumentationlämnastillHR‐enheten.Kopiorskickastillberördmedarbetareoch
ansvarigchef.
Avslag av bisyssla och överprövning Arbetsgivarenkanbeslutaomförbudmotattutövabisysslan.Omdenanställdebegär
detskaTillväxtverketlämnaenskriftligmotivering.Beslutomförbudmotbisysslakan
inteöverklagas.Iställetgällertvisteförfarande,vilketbetyderattbeslutetkanprövasi
allmändomstolelleriarbetsdomstolensomsistainstans.
Påföljder Arbetsgivarenharenskyldighetattförbjudaförtroendeskadligabisysslor.Arbetsgiva‐
renkanåläggaenanställdattheltellerdelvisupphöramedarbetshindrandebisysslor.
Rättelseböriförstahandåstadkommasgenomsamtalmedochrådgivningtilldenan‐
ställde.Underlåtenhetatträttasigeftersådanabeslutkanledatilldisciplinpåföljdmed
varningellerlöneavdragenligtLagomoffentliganställning(LOA),uppsägningavper‐
sonligaskälelleravskedande.
FörytterligareinformationochfrågorsåkanHRenhetenkontaktas.
3(3) 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards