Informationsprov Musik och notbild, facit

sid 1:6
Informationsprov, Musik och notbild
FACIT
Melodinotering 1! !
!
Rytmnotering 1!
Melodinotering 2! !
!
Rytmnotering 2!
Melodinotering 3!
Melodinotering 4!
Rytmnotering 3!
!
!
!
Ackordlyssning 1! !
Ackordlyssning 2!!
Ackordlyssning 3!
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 2:6
Melodinotering 1
Notera de toner som spelas! Rytmen är given. Exemplet med inledande kadens spelas tre gånger med pauser för att notera.
& 43 œ
˙
C
F
G7
œ
˙
C
Œ
œ œ œ
˙
œ
œ œ œ
˙.
˙
œ
œ œ œ
˙
˙
œ
œ œ œ
˙
œ
œ
˙
Œ
˙
Melodinotering 2
Notera de toner som spelas! Rytmen är given. Exemplet med inledande kadens spelas tre gånger med pauser för att notera.
& b 44 ˙
Dm
G m A7 D m
œ œ
˙
Œ œ
œ œ œ œ
˙
˙
˙.
œ
œ œ œ œ
˙
˙.
œ
œ œ nœ œ
˙
Ó
Ó
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 3:6
Melodinotering 3
Notera de toner som fattas i melodistämman! Rytmen är given. Meloditonerna utgår från ackordtonerna i
ackompanjemanget. Exemplet med förspel samt melodifrasen i repris spelas två gånger med pauser för att notera.
..
& b 44
Dm
C
Bb
œ
.. Œ
œ œ
A
Dm
Œ œ œ œ
C
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Bb
Œ œ œ œ ..
œ ..
Œ œ
œ
A
Melodinotering 4
Notera de toner som fattas i melodistämman! Rytmen är given. Exemplet med paustakter för notering spelas fyra gånger i följd.
..
? 44 ..
?4
4
ã 44
..
œ ˙
œ œ ˙
œ
.. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
œ.
œ œJ œ .
J
œ ˙
œ
¿ ¿ ¿ ¿
œ bœ œ
J œ J
Œ
œ. œ œ œ.
J J
œ. œ bœ œ.
J J
œœ
J
œœ
J
œ ˙
¿ ¿
œ ˙
œ
¿ ¿ ¿ ¿
œ ˙
¿ ¿
œ
¿ ¿
œ œ Œ
J
œ œ Œ
J
œ
¿ ¿
4x
..
..
..
..
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
÷ 43 Ó .
? 43 ˙
˙
œœ
Ó.
˙˙
œœ
œ
˙˙
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ
œœ
˙˙
œ œ
œ
œ œ œ œ œ
3
˙
˙
œœ
œœ
œ
˙˙
œ
Œ
Œ
Rytmnotering 2
Notera det som fattas i melodistämmans rytm! "
Exemplet med förspel samt melodifras i repris spelas två gånger med pauser för att notera.
ã 44
.. œ ‰ œj Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ Œ Ó
Elgitarr
ã 44 œœ Œœ œŒ œœ
Hi-hat
Bastrumma
œ œ œ œ
œ Œ Œ œ
.. œœ œ
Œ
œ œ
Œ œ
œ œ œ œ
œ Œ Œ œ
œ
œ
œ
Œ
œ
Œ
œ
œ
..
œ œ œ œ ..
œ Œ Œ (œ)
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 5:6
Rytmnotering 3
Notera det som fattas i melodistämmans rytm! Exemplet spelas tre gånger med pauser för att notera.
44 Ó
? 44
œ œ
œ
j
‰ œ œ.
Œ
œ œ œ
œ œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ.
œ
œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
Œ
œ Œ
Ackordlyssning 1
Komplettera ackordföljden genom att ringa in ett ackord i rutan! "
Exemplet spelas tre gånger med pauser för att notera.
Bb6!
Gm7!
G7/B!
F/A
& b 44 Œ
F/C
œ
œ
œ
˙
C7
F
˙
˙
Ó
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 6:6
Komplettera ackordföljden genom att ringa in ett ackord i rutan! "
Ackordlyssning 2
G
& 44 ˙ .
G
Œ
˙.
Ackordlyssning 3
3 a/
Œ
G
.. ˙ .
œ
A!
F!
F#m!
D
˙.
Œ
A!
F!
F#m!
D
Œ
˙.
C
Œ
˙.
Ringa in det ackord i rutan som spelas! Uppgifterna a/, b/ och c/ spelas i en följd. "
Exemplet spelas tre gånger med pauser för att notera.
C 6!
E m7!
D m6!
C 7!
E 7!
D m7!
C maj7!
E maj7!
D m7 -5!
C m7
& 44 Œ œ œ œ w
? 44 w
w
..
E dim7
3 b/
Œ œ œ œ
w
w
w
D dim7
3 c/
Œ œ œ œ
w
w
w
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014