Informationsprov Musik och notbild

sid 1:6
Informationsprov,!
Musik och notbild
Rytmnotering 1!
Melodinotering 1! !
Rytmnotering 2!
Melodinotering 2! !
Rytmnotering 3!
Melodinotering 3!
!
Melodinotering 4! !
Ackordlyssning 1! !
!
Ackordlyssning 2!!
Ackordlyssning 3!
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 2:6
Melodinotering 1
Notera de toner som spelas! Rytmen är given. Exemplet med inledande kadens spelas tre gånger med pauser för att notera.!
& 43 œ
˙
C
F
G7
œ
˙
˙
C
Œ
œ œ œ
˙
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
˙
œ
˙
˙.
Melodinotering 2
Notera de toner som spelas! Rytmen är given. Exemplet med inledande kadens spelas tre gånger med pauser för att notera.
& b 44 ˙
Dm
G m A7 D m
œ œ
˙
˙.
Œ œ
œ œ #œ œ
˙
œ
œ œ œ œ
˙
Ó
˙
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 3:6
Melodinotering 3
Notera de toner som fattas i melodistämman! Rytmen är given. Meloditonerna utgår från ackordtonerna i
ackompanjemanget. Exemplet med förspel samt melodifrasen i repris spelas två gånger med pauser för att notera.
..
& b 44
Dm
C
Bb
œ
.. Œ
œ
œ
A
Dm
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ ..
Bb
A
Œ
C
Œ
..
Melodinotering 4
Notera de toner som fattas i melodistämman! Rytmen är given. Exemplet med paustakter för notering spelas fyra gånger i följd.
..
? 44 ..
?4
4
ã 44
..
œ ˙ œ œ ˙
œ
.. ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
œ.
œ Jœ œ .
J
œ ˙
œ
¿ ¿ ¿ ¿
œ bœ œ
Jœ J
Œ
œ ˙
¿ ¿
œ
¿ ¿
œ œ œ.
J J
œ.
œ ˙
¿ ¿
¿
œ
¿
œœ œ œ Œ
J
J
œ ˙
¿ ¿
œ
¿ ¿
4x
..
..
..
..
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 4:6
Rytmnotering 1
Notera det som fattas i melodistämmans rytm! Exemplet spelas tre gånger med pauser för att notera.!
÷ 43 Ó .
? 43 ˙
˙
œœ
Ó.
˙˙
œœ
œ
˙˙
œ œ œ œ œ œ œ.
œœ
˙˙
œ œ
˙
˙
œœ
œœ
˙˙
Œ
Rytmnotering 2
Notera det som fattas i melodistämmans rytm!
Exemplet med förspel samt melodifras i repris spelas två gånger med pauser för att notera.
ã 44
∑
ã 44 œœ œŒ œŒ œœ
Hi-hat
Bastrumma
∑
œœ œ œ œœ
Œ Œ
.. œ ‰ œj Œ œ œ
Elgitarr
.. œœ œ
Œ
œ œœ
Œ
œ Œ Ó
œœ
œ
Œ
œ
Œ
œœ
œœ
œ
Œ
œ
Œ
œœ
..
œœ œ œ œœ ..
Œ Œ( )
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 5:6
Rytmnotering 3
Notera det som fattas i melodistämmans rytm! Exemplet spelas tre gånger med pauser för att notera.
44 Ó
? 44
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
Ackordlyssning 1
œ
‰
j
œ
œ.
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ
œ Œ
Komplettera ackordföljden genom att ringa in ett ackord i rutan!!
Exemplet med inledande kadens spelas tre gånger med pauser för att notera.
Bb6!
Gm7!
G7/B!
F/A
& b 44 Œ
F/C
œ
œ
œ
˙
C7
F
˙
˙
Ó
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014
sid 6:6
Ackordlyssning 2
G
& 44 ˙ .
Œ
G
˙.
Komplettera ackordföljden genom att ringa in ett ackord i rutan!!
Exemplet med repris spelas två gånger med pauser för att notera.
Œ
G
.. ˙ .
œ
A!
F!
F#m!
D
Œ
˙.
A!
F!
F#m!
D
Œ
˙.
C
Œ
˙.
..
Ackordlyssning 3
Ringa in det ackord i rutan som spelas! Uppgifterna a/, b/ och c/ spelas i en följd. !
Exemplet spelas tre gånger med pauser för att notera.
3 a/
C 6!
E m7!
D m6!
C 7!
E 7!
D m7!
C maj7!
E maj7!
D m7 -5!
C m7
& 44 Œ œ œ œ w
? 44 w
w
E dim7
3 b/
Œ œ œ œ
w
w
w
D dim7
3 c/
Œ œ œ œ
w
w
w
Informationsprov, Musik och notbild, Musikhögskolan i Örebro, 2014