Vad vill Unionen?
Arbetstidsbegrepp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ordinarie arbetstid
Flextid
Dygnsvila
Veckovila
Raster och pauser
Övertid
Komptid
Arbetstidsförkortning
Semester
Restid
Beredskapstjänstgöring (jour)
Förskjuten arbetstid
Ordinarie arbetstid
• Den tiden som är schemalagd i
tidrapporteringssystemet
• Tjänstemän: 08:00-16:45
• Produktionstjänstemän: 07:00-15:45
Flextid
• Möjlighet att efter eget behov
förskjuta arbetstiden utan att
begära tillstånd.
• Flextidsramar tjänstemän: 07:0009:00 och 15:00-18:00
• Flextidsramar produktionstjänstemän: 06:00-09:00 och
15:00-17:00
Flextidsregler
• Flexsaldo maxnivåer: +30 timmar & 10 timmar vid månadsskiftet
• Instämpling innan flexstarten och
utstämpling efter flexsluten räknas ej
som arbetstid
• Instämpling efter kl 09:00 kan ej
dras från flexkontot, likaså
utstämpling före 15:00
Dygnsvila
• Rätt till 11 timmars
sammanhängande vila per 24timmarsperiod.
• I undantagsfall finns möjlighet att
förskjuta dygnsvilan maximalt 7
kalenderdagar
Veckovila
• Rätt till 35 timmars
sammanhängande vila per
7-dagarsperiod
• Viloperiod för två 7dagarsperioder kan
sammanföras till en ledighet
• Om vilan förläggs till ordinarie
arbetstid skall ersättning för
förlorad arbetsförtjänst utgå
Raster och pauser
• Raster är obetalda och man har rätt
att lämna arbetsplatsen
• SWEP har 45 minuters lunchrast
• Pauser sker på betald arbetstid och
man får ej lämna arbetsplatsen
• Arbetet ska vara ordnat så att man
kan ta de pauser som behövs, SWEP
har inte schemalagda pauser
Övertid
• Arbete som utförs utöver den dagliga
arbetstidens längd, dvs. mer än 8
timmar. Endast fulla halvtimmar ger
rätt till övertidsersättning.
• Man kan ej tvingas flexa längre för
att bli klar med en arbetsuppgift.
• Övertid måste godkännas av chef,
övertid på eget bevåg ger inte rätt till
ersättning utan måste godkännas i
efterhand.
Övertidsersättning
• Ersättning i pengar: övertidsarbete
06-20 ger månadslönen/94 per
timme, övriga tider ger
månadslönen/72 per timme.
• Ersättning i komptid: 1,5 gånger
antal arbetade övertidstimmar utgår i
kompensationsledighet
Övertidsgränser
• Kvot för beordrad övertid: max 150
timmar per år men max 50 timmar
per kalendermånad i genomsnitt
under en rullande 3 månadsperiod,
varav max 100 timmar i en enskild
kalendermånad
• Övertidstimmar där ersättning tagits
ut i form av komptid räknas ej in i
uppnådd övertidskvot (max 100
timmar/år)
• I vissa fall finns möjlighet till utökad
övertidskvot
Bortförhandlad
övertid
• Bortförhandlad övertid innebär att
man får extra semester (3-5
dagar/år) och ev. extra lönepåslag i
utbyte mot att man avsäger sig
rätten till: övertidsersättning,
dygnsvila, veckovila &
restidsersättning
• Vid bortförhandlad övertid stämplar
man ej och har därför ingen tidbank
Komptid
• Komptid är en form av
övertidsersättning, ej att förväxlas
med arbetstidsförkortning!
• Komptid kan tas ut för hel dag eller
del av dag
Arbetstidsförkortning
• ATF utgår med 16,4 minuter per dag
/ 82 minuter per vecka (vid
heltidsarbete)
• ATF utgår även vid permission,
kompledighet, arbetsfria helgdagar,
betald ledighet ur tidbank
• ATF utgår ej vid tjänstledighet,
semester eller sjukdom
• ATF kan tas ut för hel dag eller del av
dag
Semester
• SWEP tillämpar förskottssemester för
nyanställda, dvs. betald semester
även innan sådan tjänats in.
• Rätt till 4 veckors sammanhängande
semester under juni-augusti om inte
särskilda skäl föreligger.
• Information om semester ska lämnas
2 månader före ledighetens början.
• Vid sjukdom under semestern har
arbetstagaren rätt att sjukskriva sig,
sjukdagar räknas ej som semester.
Restid
• Restidsersättning utgår för resor som
utförs utom ordinarie arbetstid.
• Anställnings- och kollektivavtal gäller
endast inom Sveriges gränser. För
resor till utlandet finns därför ingen
rätt till restidsersättning. SWEP
erbjuder dock som standard samma
villkor för resor inom och utom
Sverige.
Beredskapstjänst
(jour)
• Jour innebär att man ej arbetar men
är tillgänglig för arbete vid behov.
Under jour uppehåller man sig på
arbetsplatsen. Jour används ej på
SWEP.
• Beredskapstjänst innebär att man är
ledig, men vid behov tillgänglig för
arbete. Man har skyldighet att inställa
sig om det behövs. Beredskapstjänst
finns ex. på IT helpdesk och
ersättning för beredskapstid utgår.
Beredskap kan ej kombineras med
semester.
Förskjuten
arbetstid
• Under en period kan arbetstidens
förläggning förskjutas utanför den
ordinarie arbetstiden (här räknas hela
flexramarna, dvs. 07:00-18:00 eller
06:00-17:00)
• Detta ska meddelas 14 dagar i förväg
• För förskjutna timmar utgår extra
timersättning med 25-50% beroende
av tid på dygnet
• Förskjuten arbetstid räknas ej som
övertid och övertidsersättning utgår
ej