Till verksamhets¨- och divisionschefer vid SUS

2013-09-13
Till verksamhets- och divisionschefer vid SUS
Flex- och övertid inför 31/10
Mellersta Skånes läkareförening vill delge er vår uppfattning om hur medarbetare och chefer
bör hantera flex- och övertidproblematiken i nuvarande läge med stor arbetsbörda. På flera
kliniker ökar flexsaldot för närvarande för många medarbetare till långt över 40 timmar. Inför
det första avstämningstillfället 31/10, sedan HR-systemet och det nya flexsystemet infördes i
mars 2012, får bara 40 timmar flextid överföras till nästa 5-månadersperiod. Enligt det
regionala flextidsavtalet har chef och medarbetare ett gemensamt ansvar för att bereda
medarbetarna flexledigt innan 31/10 så att saldot ej överstiger 40 tim och att ingen tid
försvinner. Är saldot nu långt över 40 timmar finns knappt inga andra möjligheter än att lägga
ut ledigheten under hela dagar eller hel vecka.
Eftersom schemana oftast redan är lagda för september och oktober inklusive inplanerade
ledigheter bör utläggning av flexledighet för den del av saldot som överstiger 40 tim
prioriteras före utläggning av jourkompledighet och semester om flexavtalet skall följas.
Ett skäl till att stora flexsaldon uppstått bedömer vi vara att en hel del flextid egentligen borde
ha registrerats som övertid.
För att undvika att stora flexsaldon uppstår bör inför nästa halvårsperiod en mer korrekt
övertidsregistrering ske. Detta innebär att medarbetare och chefer bör vara överens om och
veta vilket arbete som bör räknas och registreras som övertid och vilket som flextid. För SUS
finns för alla specialister utom verksamhetschefer och högre chefer ett lokalt övertidsavtal
som ger övertidskompensation timme för timme i ledighet och som är kostnadsneutralt mot
överskott i flexsaldot, om detta inte ”brinner inne”.
En gemensam uppfattning om vilket arbete som skall räknas som övertid skulle underlätta
registreringen för bägge parter.
Enligt MSL:s uppfattning och praxis skall allt arbete som måste utföras samma dag registreras
som övertid före eller efter normalarbetstiden, som skall vara fastställd för varje medarbetare
varje dag, till exempel 8:00 – 16:30.
Detta betyder att direkt patientrelaterat arbete liksom sådan dokumentation som ur
patientsäkerhetssynpunkt ej kan vänta till nästa dag skall räknas och registreras som
övertid.
Berörd ansvarig läkare är den person som i första hand måste bedöma om patientcentrerat
arbete och dokumentation måste fullföljas samma dag på övertid, vilket i normalfallet får
godkännas av behörig chef i efterhand, alternativt om möjligt i förväg.
Övertid för specialister måste tills vidare, på grund av att det lokala kollektivavtalet inte är
inlagt i HR-systemet registreras på därför avsedd pappersblankett, som därefter hanteras
manuellt av behörig chef. Underläkare som följer AB:s bestämmelser och har rätt till
ekonomisk ersättning med faktorer för övertid kan däremot registrera sin övertid inom HRsystemet. Lycka till!
För Mellersta Skånes läkareförening
Erik Dahlman
Ordf
Lars Nevander
V ordf