Fullmäktige 2016
Motioner
•
•
Bifall betyder att Läkarförbundet ska verka i enlighet med motionens att-sats
Besvarad betyder att Läkarförbundet verkar i motionens anda.
Avslag betyder att Läkarförbundet inte ska verka i enlighet med motionens
att-sats
Mellersta Skånes läkarförening, Nordvästra Skånes läkarförening, Östra
Skånes läkarförening
Ekonomisk ersättning för arbetad övertid för läkare
Gällande kollektivavtal i den landstingskommunala sektorn ger rätt till högre ersättning för arbetad
övertid. Enligt Allmänna bestämmelser (AB) § 20 har alla utom förvaltningschefer i detta avtal rätt till
ekonomisk ersättning för arbetad övertid, med olika faktorer för enkel och kvalificerad övertid, som
kan tas ut i pengar eller tid.
Det finns dock en möjlighet där den anställde individen kan skriva bort rätten till kompensation för
arbetad övertid i sitt anställningsavtal (AB 20, moment 8). Denna klausul används av vissa
arbetsgivare som en normalklausul för överläkare och även specialistläkare på åtskilliga arbetsplatser
inom sjukvården i Sverige.
På Karolinska sjukhuset har arbetsgivaren hösten 2014 börjat skriva bort övertid för läkare som tjänar
över 50.000 kronor i månadslön. I Skåne har förvaltningschefen för förvaltning Skånevård SUND
(Helsingborg, Landskrona, Ängelholm och Trelleborg samt hela den offentligt drivna psykiatrin i
Skåne) den 12 augusti 2015 beslutat att nyanställda i Skånevård SUND som har en månadslön över
44.500 kronor inte skall få betalt för övertid enligt AB samt att dessa inte heller bör ha flextid.
I det privata näringslivet kan en bortskriven rätt till övertid kompenseras med ett ökat antal
semesterveckor eller med en högre lön. I sjukvården däremot får många ingen ersättning och i
löneförhandlingen diskuteras ofta inte övertid. Men när avtalet kommer fram för underskrift finns
där allt oftare en diskret passus: ”Rätt till övertidsersättning enligt AB föreligger ej”. Detta kan
närmast beskrivas som bondfångeri!
Vid nyanställning och anställning på en högre tjänst är tyvärr många medlemmar inte medvetna om
att rätt till övertidsersättning är en förhandlingsfråga. Här kan läkaren om hen är aktiv vägra att
skriva under och istället begära ett anställningsavtal med rätt till övertid. Detta har fungerat vid flera
tillfällen ibland med hjälp av fackligt stöd från lokalföreningen.
Att undvika att skriva bort denna rätt till ersättning blir allt mer viktigt när allt fler jourer schemaläggs
av arbetsgivaren. En läkare med bortavtalad ekonomisk ersättning kan beordras att arbeta övertid på
vad som tidigare var jourtid men som nu är schemalagd tid utan att få någon ersättning i pengar.
Läkaren kan möjligen, enligt en central och lokal protokollsanteckning, erhålla ”om så är möjligt
ledigt från arbetet för motsvarande tid”. Utan bortavtalad kompensation för övertid hade läkaren
haft rätt till ekonomisk ersättning för övertid för sitt arbete, med olika faktorer för enkel och
kvalificerad övertid.
Med ett högt pris för övertid har arbetsgivaren också ett ekonomiskt incitament att hålla nere
övertiden, vilket skulle gynna arbetsmiljön. Vi yrkar därför
att Sveriges Läkarförbund i sitt förbundsarbete verkar för att fler läkare skall ha rätt till ekonomisk
ersättning för övertid
att Sveriges Läkarförbund i sin politik verkar mot att läkare avtalar bort rätten till ekonomisk
ersättning för övertid
att Sveriges Läkarförbund i sitt fackliga arbete verkar mot att arbetsgivaren skriver bort rätten till
kompensation för övertid enligt AB i anställningsavtal för läkare
att Sveriges Läkarförbund i sitt fackliga arbete verkar för att läkare informeras om reglerna i
kollektivavtalet och hur man registrerar övertid när så är fallet.
FS yttrande
FS delar motionärens beskrivning av att frågan om ekonomisk ersättning för arbetad övertid är en
mycket viktig fråga för läkare. Motionären lyfter situationen där arbetsgivaren ensidigt skriver bort
rätten till ekonomisk ersättning för övertid vilket Läkarförbundet vill verka emot. Enligt
kollektivavtalet AB § 20, mom 1, har heltidsanställd arbetstagare (utom förvaltningschef) rätt till
kompensation för övertidsarbete vid på förhand beordrad eller i efterhand godkänd övertid av
behörig överordnad. Enligt samma avtal, mom 8, kan arbetsgivaren och arbetstagare träffa
överenskommelse om att arbetstagaren inte ska ha rätt till kompensation för övertidsarbete.
Bestämmelsen innebär att arbetsgiven behöver komma överens med den enskilda arbetstagaren om
att rätt till övertidsersättning inte föreligger. Av de ”Centrala parters gemensamma syn på
arbetstidsfrågor” framgår att det, i samband med en sådan överenskommelse träffas, måste
omfattningen av övertidsarbetet diskuteras samt att om förutsättningarna förändras så ska en
översyn ske av lönesättningen och övertidsrätten.
Även i de Centrala och lokala protokollsanteckningarna framgår att en sådan översyn bör ske. Det är
väsentligt att arbetsgivare och arbetstagare har en diskussion om omfattningen av övertidsarbetet
med en koppling till lönen för att arbetstagaren ska kunna ta ställning till om ett avstående av
övertidsersättning är skäligt/rimligt. Läkaren har annars ingen möjlighet att avgöra om avståendet av
kompensation för övertid är rimligt och därmed även svårt att värdera det anställningsavtal som är
aktuellt och om det kan accepteras.
Det är viktigt att fortsatt såväl centralt som lokalt att kontinuerligt informera medlemmarna om de
regler som gäller. Under året som gått har flera insatser gjorts för att öka kunskapen om att övertid
inte automatiskt ska skrivas bort utan att detta diskuterats ingående först. Detta gör Läkarförbundet
bland annat genom att i Medlemsrådgivningen informera om vikten av att inte skriva bort övertid
utan kompensation. Vidare skrev förbundet i Läkartidningen nummer 42/2015 om övertidskrysset för
att härigenom möta upp och informera den större medlemsgruppen om vikten att inte skriva bort
övertidsersättningen utan kompensation. Förtydliganden har även gjorts på hemsidan under lag och
avtal/arbetstid om vikten av att inte avtala bort övertidsersättningen. Här har också Läkarförbundets
skrift om Flexibel arbetstid lagts ut under 2016.
I 2016 års avtalsrörelse med SKL har förbundet ånyo tagit grepp om frågan och lämnat över ett
yrkande om att tillämpningen av övertidsreglerna behöver ses över. Det gäller t. ex. hur avstående
från övertidsersättning sker och hantering av övertid i flextidsavtalen. Förbundet har även träffat SKL
samt personaldirektörerna i landstingen/regionerna i mars månad 2016 och där belyst huvudregeln i
avtalet och den brist vi upplever i den nuvarande hanteringen. Läkarförbundet har också under året
sammanställt faktakort som finns tillgängliga för förtroendevalda och som de kan användas som stöd
när de diskuterar och förhandlar med arbetsgivaren om övertidsersättningar och krysset. Förbundet
genomför nu en kartläggning över hur övertidsregistrering sker i landet och där en förfrågan har gått
ut till samtliga lokalföreningar. Denna kartläggning kommer, när samtliga svar har kommit in, att
sammanställas och återkopplas till alla lokalföreningar under 2016.
Förbundet har således arbetat med frågan kontinuerligt under året på flera olika plan och på olika
arenor och kommer att fortsätta göra så, då den utgör en av förbundets strategiska
verksamhetsfrågor. I detta arbete ligger också att rikta sig till medlemmar hos privata utförare för att
uppmärksamma medlemmar på privat sektor. Frågan om rätt till övertidsersättning är till stor del en
lokal fråga varför det är viktigt att förbundet centralt arbetar gemensamt med det lokala för att nå
framgång.
FS föreslår fullmäktige besluta att bifalla motionens
första och fjärde att-sats att anse motionens andra
och tredje att-sats besvarad.