demens - Hallstahammars kommun

advertisement
DEMENS
Demens innebär en påverkan på ett flertal förmågor och hör inte ihop med ett naturligt åldrande.
Minnesproblem är ofta det vi lättast kan se men för att en demensdiagnos ska kunna ställas fodras
också andra symtom.
Landstinget ansvarar för utredning och medicinsk behandling och kommunens ansvar är
stödinsatser för att klara den dagliga livsföringen. Familjeläkaren kontaktas i första hand vid
misstanke om demenssjukdom och denne kan också remittera vidare till specialister. Utredningens
syfte är också att utesluta andra sjukdomstillstånd med snarlika symtom. Allt är inte demens!
Symtomen är helt beroende på var i hjärnan skadan finns och inte på vad som orsakat skadan.
De olika demenssjukdomarna brukar dock ge skador i vissa speciella områden men samma
sjukdom kan ge skilda symtom. Gemensamt är förutom minnesproblematik att personen blir
känsligare för yttre störningar och stress.
Viktigt för en god omvårdnad och ett anpassat stöd är att förstå hur den enskildes handikapp ser
ut.
Om personen kan få hjälp med funktioner som är utslagna t.ex. planering av aktiviteter, minne eller
tider är det lättare att klara dagen.
Den grundläggande personligheten finns oftast kvar under ytan, däremot kan vissa skador ge
symtom så att anhöriga upplever en personlighetsförändring hos den sjuke.
Nedan följer kortfattat en beskrivning av demenshandikappets olika följdsymtom. Det är här viktigt
att påpeka att alla inte drabbas av allt!
Symtom
Minnesproblem
försämrad nyinlärning, minnen kan inte lagras på vanligt sätt ex närminnet försämras
- svårigheter att få fram gamla minnen men de finns lagrade och kan plockas fram när de blir
aktiverade genom att personer , saker , upplevelser accosieras till dessa händelser ex.
personen kan prata om gamla händelser men inte minnas det som hände igår.
Abstrakt tänkande
- påverkas ofta! Kan bara förstå det man ser och kan ta på med sina händer t.ex.
kan inte förstå uttryck som ”du har gröna fingrar”
obs! att tiden är en abstrakt företeelse och tidsuppfattningen försvinner vid demens. Även
uppfattningen om månader och årstider flyter ihop.
Rumsuppfattning
- förmågan att föreställa oss bostaden, hur det ser ut utanför, hur man hittar till toaletten
även i mörker påverkas ofta.
Postadress
Socialförvaltningen
HSLenheten
734 80 Hallstahammar
Besöksadress
Smörblommevägen 12 c
Telefon
0220-240 95
Telefax
0220-24095
E-post
[email protected]
Brev adresseras till Hallstahammars kommun och/eller förvaltning/enhet, därefter eventuellt till enskild tjänsteman
Webbadress
www.hallstahammar.se
Org,nr
212000-2064
Språk
- den demenssjuke hittar inte rätt ord och det kan bli svårare att förstå det som
sägs vilket medför att personen inte kan förmedla sina tankar vilket i sin tur leder till att en
barriär skapas i kommunikationen mellan personen och omgivningen. Kroppsspråket blir
med tiden allt viktigare.
Simultankapacitet
- försämras så att den sjuke bara kan ha en tanke i huvudet.
- flera tankat/stimuli skapar störningar som medför kaos
- den demenssjuke är därför mycket känslig för miljö och byte av denna
Planering och initiativ
- förmågan att planera och ta initiativ försämras och det medför att personen blir sittande
och kan inte företa sig någonting
Känsloliv
- den demenssjuke kan te sig mer och mer okänslig och även känslokontrollen kan brista
Tolkning av synintryck
- förmågan kan påverkas och det kan medföra att personen inte känner igen sin
egen spegelbild och kan feltolka ex skuggor blir personer och kan upplevas som
hotande
Så här kan det bli………………….
Problem att utföra de vardagliga sysslorna.
Förlägga saker.
Glömmer överenskommelser med andra.
Svårigheter att hitta namnen på vänner och närstående.
Svårigheter att hitta när man är ute och handlar, promenerar eller kör bil.
Svårigheter att fatta beslut.
Tappar intresset för sådant man tidigare tyckt vara roligt.
Drar sig undan från umgänge med andra.
Svårigheter att hantera stress.
Tålamod är det största modet…………………………………………….
Postadress
Socialförvaltningen
HSLenheten
734 80 Hallstahammar
Besöksadress
Smörblommevägen 12 c
Telefon
0220-240 95
Telefax
0220-24095
E-post
[email protected]
Brev adresseras till Hallstahammars kommun och/eller förvaltning/enhet, därunder eventuellt namnet på enskild tjänsteman
Webbadress
www.hallstahammar.se
Org,nr
212000-2064
Download