Asien Kupong Sprinter • Ej kapitalskyddad
Årsvisa kupongutbetalningar
Garanterad
Kupong första
2 åren
ASien
Kupong
sprinter
Asien Kupong Sprinter
Ej kapitalskyddad
Villkor
Kategori: Kursfallsskydd:
Kupong:
Deltagandegrad:
Investeringsbelopp:
Löptid: Emittent: Rating: Notering: Sista anmälningsdag: Certifikat
50 % nedgång från Startkurs
11 % (indikativt)
100 % (indikativt)
10 000 kr per Certifikat (exklusive Courtage)
5 år
Barclays Bank PLC
S&P A+ / Moody’s Aa3
NASDAQ OMX Stockholm AB
(Möjlighet att avyttra Certifikatet före förfall)
29 juni 2012
Inriktning
Medan den europeiska ekonomin vacklar efter skuldkrisen i Grekland och Italien,
och USA brottas med sina stora budgetunderskott och politiska dödläge har
Asien hållit uppe sin tillväxttakt. Asien Kupong Sprinter utbetalar en garanterad
Kupong de två första åren på indikativt 11 procent oavsett hur Underliggande
Index (Kina, Singapore, Sydkorea och Taiwan) utvecklas.
Risker och viktig information
En investering i certifikat är förknippad med risk. Det investerade beloppet
kan under Löptiden både öka och minska i värde och då Certifikatet inte
är kapitalskyddat kan hela Investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är
beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på
Återbetalningsdagen. För mer information se sidorna 6-7 i denna Marknadsföringsbroschyr.
Marknadsföringsmaterial
Genève
Göteborg
Helsingfors
Köpenhamn
London
Luxemburg
Malmö
New York
Oslo
Stockholm
Asien Kupong Sprinter
Marknadsexponering mot Asien
Asien Kupong Sprinter har fem års Löptid och
ger exponering mot Kina, Singapore, Sydkorea
och Taiwan.
Kursfallsskydd
Minst 100 % av Investeringsbeloppet tillbaka
på Återbetalningsdagen villkorat av att Indexutvecklingen för det Underliggande Index som
utvecklats sämst inte har fallit mer än 50 % från
Startkursen på Slutdagen.¹
Stor potential och hög r­ isk
Asien Kupong Sprinter utbetalar en garanterad
Kupong de första två åren av Löptiden om
indikativt 11%. Dessutom har Investeraren indikativt 100% Deltagandegrad mot en likaviktad
korg av Underliggande Index. Certifikatet är ej
kapitalskyddat och hela Investeringsbeloppet kan
gå förlorat.
Medan vacklande ekonomier i både Europa och USA har gjort
investerare tveksamma till aktiemarknaden har Asien hållit uppe
sin tillväxttakt. En ökad intrahandel i regionen lägger en bra grund
för fortsatt ekonomisk tillväxt. Asien Kupong Sprinter utbetalar två
garanterade Kuponger under år 1 och 2 och erbjuder även den
potentiella uppsidan i fyra asiatiska aktiemarknader. Avkastningen
är ej valutaskyddad och gynnas om den amerikanska dollarn stärks
mot svenska kronan. Certifikatet är ej kapitalskyddat.
Asiatisk tillväxt
Medan den europeiska ekonomin vacklar efter skuldkrisen i Grekland och Italien, och
USA brottas med sina stora budgetunderskott och politiska dödläge har Asien hållit uppe
sin tillväxttakt. Regionen har med sin stora population, sociala utveckling och ökade
intraregionala handel goda förutsättningar att fortsätta utvecklas i positiv riktning. Asien
Kupong Sprinter är exponerad mot fyra starka asiatiska ekonomier; Kina, Singapore,
Sydkorea och Taiwan. De första två åren utbetalas en garanterad årlig Kupong om indikativt
11 procent oavsett utvecklingen för Underliggande Index.
Möjlighet att avyttra
certifikatet före förfall
Asien Kupong Sprinter
Certifikatet avses noteras på listan för certifikat
vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir
därmed föremål för dagliga kursnoteringar.
Kupong om indikativt 11 procent utbetalas årsvis på Kupongdatum oavsett hur Underliggande Index har utvecklats under perioden.²
Garanterad Kupong under år 1-2 av Löptiden
Kriterier för år fem av Löptiden
Om Indexkorgavkastningen på Slutdagen är positiv erhålls denna multiplicerat med en
indikativ Deltagandegrad om 100 procent och Valutafaktorn förutsatt att Indexutvecklingen
för det Underliggande Index som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 50 procent av
Startkursen.
Om Indexkorgavkastningen är negativ erhålls endast Investeringsbeloppet förutsatt att
Indexutvecklingen för det Underliggande Index som utvecklats sämst på Slutdagen ej understiger 50 procent av Startkursen.
För- & nackdelar
Garanterad Kupong de två första åren av Löptiden oavsett utveckling av Underliggande Index.
Asien har inte erfarit en likadan skuldkris som Europa och dess stora population och växande intrahandel ger god potential för tillväxt.
Risk för år fem av Löptiden
Om Indexutvecklingen för det Underliggande Index som har utvecklats sämst understiger
50 procent av Startkursen på Slutdagen kan Avkastningen på Certifikatet likställas med
en direktinvestering i det Underliggande Index som har utvecklats sämst (exklusive utdelningar). Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat (se sidan 5 för mer information).
Ej kapitalskyddad. Hela Investerings-
beloppet kan således gå förlorat.
Eventuell nedgång vid Slutdagen be-
räknas på den Underliggande Mark
nad som utvecklats sämst av de fyra.
¹ Observera att Kursfallsskyddet endast ger ett begränsat skydd och att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7.
² Kupongen är indikativ och fastställs senast den 12 juli 2012, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Kupongen understiger 9 % eller om Ddeltagandegraden understiger 85%.
2 • A S I EN K upong S P R I N T ER
Historisk utveckling*
*Se ”Viktig information” på sidan 6.
Grafen nedan visar historisk utveckling för Kina, Singapore, Sydkorea och Taiwan.3
Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling.
160%
”Asien Kupong Sprinter ger
garanterade Kuponger de två
första åren ­plus möjlighet till
full uppsida för Indexkorgen”
140%
120%
100%
80%
60%
40%
Maj-12
Sydkorea
Nov-11
Maj-11
Nov-10
Singapore
Maj-10
Nov-09
Maj-09
Nov-08
Maj-08
Nov-07
Maj-07
Kina
Taiwan
Historisk utveckling av Indexkorgen*
*Se ”Viktig information” på sidan 6.
Grafen nedan visar historisk utveckling för Indexkorgen jämfört med MSCI World
Index.3 Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling.
140%
120%
100%
80%
60%
40%
Maj-12
Nov-11
Maj-11
Nov-10
Maj-10
Nov-09
Maj-09
Nov-08
Maj-08
Nov-07
Maj-07
Indexkorg
MSCI World Index
Räkneexempel*** ***Se ”Viktig information” på sidan 6.
Utfall av en investering om 100 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 1 000 000 kr totalt
Investeringsbelopp.4 Notera att Kupongen som utbetalas de första två åren är garanterad
på Kupongdatum.
VIKTIGT Notera att denna broschyr
endast utgör marknadsföring och att det
fullständiga Prospektet finns tillgängligt på
www.carnegie.se eller per tel. 08-5886
92 00. Innan beslut tas om investering ska
Investerare ta del av Prospektet. Handel
med finansiella instrument är förknippad
med risker. Avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga
att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle
hamna på obestånd riskerar Investeraren
att förlora hela sin investering oavsett
hur den underliggande exponeringen har
utvecklats. Om Investeraren väljer att
sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris
vilket kan vara såväl lägre som högre än
det ursprungligen investerade beloppet.
För en utförlig beskrivning av riskerna se
”Om riskerna i investeringen” på sidan 7.
Ord i löptexten i detta dokument vilka
börjar med stor bokstav finns definierade
under ”Definitioner” på sidan 7.
År 1-2
2 x Kupong à 110 000 kr = 220 000 kr
Indexkorgavkastningen är positiv vid Löptidens slut5
Ja
År 5
Indexutvecklingen för Underliggande Index som utvecklats
sämst har ej sjunkit med mer än 50 % från Startkurs
Utbetalning av Investeringsbelopp plus
Indexkorgavkastningen multiplicerat med
Deltagandegraden och Valutafaktorn
Exempel: Investeringsbelopp +25%
Indexkorgavkastning = 1 250 000 kr
Nej
Ja
Utbetalning av Investeringsbelopp
Nej
Avkastningen på Certifikatet likställas med en direktinvestering i det Underliggande Index som har utvecklats sämst
(exklusive utdelningar)
450 000 kr (vid en nedgång på 55%)
Observera att även om Certifikatet skulle utbetala mindre än Investeringsbeloppet år fem så
kan tidigare utbetalda Kuponger leda till att den sammanlagda förlusten begränsas. För vidare
detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet.
3
4
5
Utbetalning av garanterad Kupong på Kupongdatum
Källa: Bloomberg 2012-05-13.
Härvid har hänsyn inte tagits till courtagekostnad.
Förutsatt att Indexutvecklingen för det Underliggande Index som utvecklats sämst ej har sjunkit mer än 50% från Startkurs.
A SIEN Kupong SP R INT E R • 3
Index Disclaimer(s)
Hang Seng Index
The Hang Seng Index (the “Index(es)”) is/are published and compiled by Hang Seng Indexes
Company Limited pursuant to a licence from Hang Seng Data Services Limited. The mark(s) and
name(s) Hang Seng Index are proprietary to Hang Seng Data Services Limited. Hang Seng Indexes
Company Limited and Hang Seng Data Services Limited have agreed to the use of, and reference
to, the Index(es) by Licensee in connection with the Notes (the “Product”), BUT NEITHER
HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED NOR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED
WARRANTS OR REPRESENTS OR GUARANTEES TO ANY BROKER OR HOLDER OF THE
PRODUCT OR ANY OTHER PERSON (i) THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF
THE INDEX(ES) AND ITS COMPUTATION OR ANY INFORMATION RELATED THERETO;
OR (ii) THE FITNESS OR SUITABILITY FOR ANY PURPOSE OF ANY OF THE INDEX(ES)
OR ANY COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT; OR (iii) THE RESULTS WHICH MAY
BE OBTAINED BY ANY PERSON FROM THE USE OF ANY OF THE INDEX(ES) OR ANY
COMPONENT OR DATA COMPRISED IN IT FOR ANY PURPOSE, AND NO WARRANTY
OR REPRESENTATION OR GUARANTEE OF ANY KIND WHATSOEVER RELATING TO ANY
OF THE INDEX(ES) IS GIVEN OR MAY BE IMPLIED. The process and basis of computation
and compilation of any of the Index(es) and any of the related formula or formulae, constituent
stocks and factors may at any time be changed or altered by Hang Seng Indexes Company Limited
without notice. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO RESPONSIBILITY
OR LIABILITY IS ACCEPTED BY HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED OR HANG
SENG DATA SERVICES LIMITED (i) IN RESPECT OF THE USE OF AND/OR REFERENCE TO
ANY OF THE INDEX(ES) BY LICENSEE IN CONNECTION WITH THE PRODUCT; OR (ii)
FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES OR ERRORS OF HANG SENG INDEXES
COMPANY LIMITED IN THE COMPUTATION OF ANY OF THE INDEX(ES); OR (iii) FOR
ANY INACCURACIES, OMISSIONS, MISTAKES, ERRORS OR INCOMPLETENESS OF ANY
INFORMATION USED IN CONNECTION WITH THE COMPUTATION OF ANY OF THE
INDEX(ES) WHICH IS SUPPLIED BY ANY OTHER PERSON; OR (iv) FOR ANY ECONOMIC
OR OTHER LOSS WHICH MAY BE DIRECTLY OR INDIRECTLY SUSTAINED BY ANY BROKER
OR HOLDER OF THE PRODUCT OR ANY OTHER PERSON DEALING WITH THE PRODUCT
AS A RESULT OF ANY OF THE AFORESAID, AND NO CLAIMS, ACTIONS OR LEGAL
PROCEEDINGS MAY BE BROUGHT AGAINST HANG SENG INDEXES COMPANY LIMITED
AND/OR HANG SENG DATA SERVICES LIMITED in connection with the Product in any manner
whatsoever by any broker, holder or other person dealing with the Product. Any broker, holder or
other person dealing with the Product does so therefore in full knowledge of this disclaimer and
can place no reliance whatsoever on Hang Seng Indexes Company Limited and Hang Seng Data
Services Limited. For the avoidance of doubt, this disclaimer does not create any contractual or
quasi-contractual relationship between any broker, holder or other person and Hang Seng Indexes
Company Limited and/or Hang Seng Data Services Limited and must not be construed to have
created such relationship.
MSCI Singapore Free Index & MSCI Taiwan Index
THIS FINANCIAL PRODUCT IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED
BY MSCI INC. (“MSCI”), ANY AFFILIATE OF MSCI OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN,
OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX. THE MSCI INDEXES ARE
THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES ARE SERVICE
MARK(S) OF MSCI OR ITS AFFILIATES AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN
PURPOSES BY BARCLAYS BANK PLC (“LICENSEE”). NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES
NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY
MSCI INDEX MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE
OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT OR ANY MEMBER OF THE PUBLIC REGARDING
THE ADVISABILITY OF INVESTING IN FINANCIAL SECURITIES GENERALLY OR IN THIS
FINANCIAL PRODUCT PARTICULARLY OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK
CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE
LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF
THE MSCI INDEXES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI
WITHOUT REGARD TO THIS FINANCIAL PRODUCT OR THE ISSUER OR OWNER OF THIS
FINANCIAL PRODUCT. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY
INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY
OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE ISSUERS OR OWNERS OF THIS FINANCIAL
PRODUCT INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING
THE MSCI INDEXES. NEITHER MSCI, ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN,
OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX IS RESPONSIBLE FOR OR HAS
PARTICIPATED IN THE DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES
OF THIS FINANCIAL PRODUCT TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY WHICH THIS FINANCIAL PRODUCT IS REDEEMABLE FOR
CASH. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR
RELATED TO, THE MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HAS ANY OBLIGATION OR
LIABILITY TO THE OWNERS OF THIS FINANCIAL PRODUCT IN CONNECTION WITH THE
ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FINANCIAL PRODUCT.
ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN
THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES WHICH MSCI CONSIDERS
RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN,
OR RELATED TO ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN
OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES WHICH MCSI
CONSIDERS RELIABLE, NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY
INVOLVED IN, OR RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX WARRANTS
OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY
MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES
NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING
ANY MSCI INDEX MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE
OBTAINED BY LICENSEE, LICENSEE’S CUSTOMERS OR COUNTERPARTIES, ISSUERS OF
THE FINANCIAL SECURITIES, OWNERS OF THE FINANCIAL SECURITIES, OR ANY OTHER
PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED
THEREIN IN CONNECTION WITH THE RIGHTS LICENSED HEREUNDER OR FOR ANY
OTHER USE. NEITHER MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED
IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX SHALL HAVE ANY
LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION
WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NEITHER MSCI,
ANY OF ITS AFFILIATES NOR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING
OR COMPILING ANY MSCI INDEX MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF
ANY KIND, AND MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES AND ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR
RELATED TO MAKING OR COMPILING ANY MSCI INDEX HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM
ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE,
WITH RESPECT TO ANY MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT
LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL MSCI, ANY OF ITS AFFILIATES
OR ANY OTHER PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, MAKING OR COMPILING ANY
MSCI INDEX HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF
THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
No purchaser, seller or holder of this security, or any other person or entity, should use or refer
to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote
this product without first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is required.
Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior
written permission of MSCI.
The MSCI indexes are the exclusive property of MSCI Inc. (“MSCI”). MSCI and the MSCI index
names are service mark(s) of MSCI or its affiliates and have been licensed for use for certain
purposes by Licensee. The financial securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or
promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such financial securities. The
Prospectus contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with the
Licensee and any related financial securities. No purchaser, seller or holder of this product, or any
other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark
to sponsor, endorse, market or promote this product without first contacting MSCI to determine
whether MSCI’s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim
any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI.
Kospi 200 Index
The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Korea Stock Exchange (”KRX”).
KRX makes no representation or warranty, express or implied, to the owners of the Product or
any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product particularly or the ability of the KOSPI and(or) KOSDAQ Indexes to track general stock market performance. KRX’s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and
trade names of KRX and of the KOSPI and(or) KOSDAQ Indexes which is determined, composed
and calculated by KRX without regard to the Licensee or the Product. KRX has no obligation to
take the needs of the Licensee or the owners of the Product into consideration in determining,
composing or calculating the KOSPI and(or) KOSDAQ Indexes. KRX is not responsible for and has
not participated in the determination of the prices and amount of the Product or the timing of
the issuance or sale of the Product or in the determination or calculation of the equation by which
the Product is to be converted into cash. KRX has no obligation or liability in connection with the
administration, marketing or trading of the Product.
KRX DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF THE
KOSPI INDEXES OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND KSE SHALL HAVE NO LIABILITY
FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN. KSE MAKES NO WARRANTY,
EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY LICENSEE, OWNERS OF THE
PRODUCT, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE KOSPI INDEXES
OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. KSE MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE KOSPI INDEXES OR ANY DATA
INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL
KSE HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES
4 • A S I E N K upong S P R I N T ER
Beskrivning av Underliggande Index
Indexkorgen är sammansatt av fyra likaviktade aktieindex från asiatiska marknader:
Index
Kina (Hang Seng Index) Singapore (MSCI Singapore Free Index)
Sydkorea (Kospi 200 Index)
Taiwan (MSCI Taiwan Index)
Vikt
1/4
1/4
1/4
1/4
Kina
Kina är världens största exportör av varor och den kinesiska ekonomin är världens näst
största efter USA. Idag står landet för cirka 20 procent av all världens handel och förutsatt
att den historiska utvecklingen håller i sig bör det endast vara en tidsfråga innan Kina kan
titulera sig världens största ekonomi. Trots flera räntehöjningar har Kinas ekonomi haft en
stark tillväxt, framförallt inom stål-, tillverknings- och bilindustrin. Många företag tacklar
de ökande lönekostnaderna i tillväxtregionerna med att flytta produktionen till låglöneregioner i framförallt östra Kina. Detta har gynnat företagen ekonomiskt samtidigt som den ekonomiska utvecklingen tar fart i alla delar av Kina. De högre lönenivåerna och ett starkare
kinesiskt inland kan peka på att konsumtionsefterfrågan kommer att vara fortsatt stark. För
mer information om HSI se www.hsi.com.hk
Singapore
Singapore har en väl utvecklad marknadsekonomi som tidigt var föremål för utländska
direktinvesteringar och man har idag en BNP som är högre än många utvecklade länder i
västvärlden. Landet är, precis som Sverige, beroende av export inom framförallt teknologi
och läkemedel. Singapore har även en väl utvecklad finanssektor och fungerar som en
finansiell hub i regionen. Landet är medlem i den sydostasiatiska ekonomiska samarbetsorganisationen ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) vars mål är att skynda
på den ekonomiska och sociala utvecklingen i regionen. För mer information om MSCI
Singapore Free Index se www.msci.com.
Sydkorea
Sydkorea har sedan 1960-talet sett en snabb utveckling och industrialisering från att ha
varit ett utvecklingsland till att bli en av världens 20 största ekonomier. Landet lyckades
manövrera väl under finanskrisen 2008-09 och var ett av de få utvecklade ekonomierna
som undvek recession. Kospi 200 Index är ett börsviktat index bestående av 200 sydkoreanska aktier som tillsammans utgör drygt 90 procent av det totala marknadsvärdet på den
sydkoreanska börsen. För mer information om Kospi 200 Index se www.eng.krx.co.kr
Taiwan
Taiwan företrädde Kina i FN fram till 1970-talet och relationerna mellan dessa två länder
har länge varit frostig. Det har tidigare hämmat regionens utveckling men i januari 2102
trädde frihandelsavtalet ECFA i kraft mellan Kina och Taiwan och det förväntas öka den
bilateral handeln länderna emellan. De förbättrade relationerna ger större möjlighet till
framförallt ekonomiska samarbeten mellan länderna vilket är positivt för regionen som helhet. För mer information om MSCI Taiwan indexet se www.msci.com.
En investering i Certifikaten medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar
av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet.
Hur beräknas avkastningen?
Räkneexempel******Se ”Viktig information” på sidan 6.
Investerare köper ett Certifikat med möjlighet till
avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken
på avkastningen beror på fem faktorer:
• Kupongen
• Indexkorgutvecklingen
• Deltagandegrad
• Indexutvecklingen
• Valutafaktorn
Beräkning av avkastningen
Kupong
Kupongen speglar en del av den avkastning Investeraren får på Investeringsbeloppet. Kupongen
fastställs senast den 12 juli 2012 och kommer att
bero på de då rådande marknadsförutsättningarna.
Kupongen är garanterad och utbetalas endast under
år 1 och 2 av Löptiden. Indikativ Kupong är 11 %
per år men den kan bli högre eller lägre.
Carnegie kommer att återkalla Erbjudandet om
Kupongen understiger 9 %.
Indexkorgavkastning
Indexkorgavkastningen definieras som den procentuella rörelsen för Indexkorgen, med beaktande av
relevant Startkurs, Slutindexkurs och viktning av de
Underliggande Index som ingår i Indexkorgen.
Startkursen bestäms av värdet på Underliggande
Index på Startdagen.
Slutindexkursen bestäms som ett medelvärde av
Stängningskurserna för Indexkorgen kvartalsvis de
sista 2 åren (9 Genomsnittsdagar) Att använda medelvärdet av 9 Genomsnittsdagar de sista två åren kan
ge en högre eller lägre avkastning än att observera vid
endast ett tillfälle. Se Prospekt för vidare detaljer.
Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 10 Certifikat à 10 000 kr, det vill säga 100 000 kr
totalt Investeringsbelopp. Observera att Indexutvecklingen beräknas på det Underliggande Index som har
utvecklats sämst. Deltagandegraden är indikativt 100 procent.
IndexkorgsIndexavkastning­ utveckling
ValutakursIndexkorgförändring avkastning (inkl.
(USD/SEK)6 Valutafaktorn)
Utbetalda
Kuponger
Investeringsbelopp
Total
utbetalning
Årseffektiv
­avkastning7
+50 %
+50 %
+/- 0 %
50 %
2 x 11 000 kr
100 000 kr
172 000 kr
11,02 %
+50 %
+50 %
+ 10 %
55 %
2 x 11 000 kr
100 000 kr
177 000 kr
11,65 %
+50 %
+50 %
- 10 %
45 %
2 x 11 000 kr
100 000 kr
167 000 kr
10,36 %
Investeringsbelopp
Total
utbetalning
Årseffektiv
­avkastning7
IndexkorgsIndexavkastning­ utveckling
ValutakursIndexkorgförändring avkastning (inkl.
(USD/SEK)6 Valutafaktorn)
Utbetalda
Kuponger
+20 %
+20 %
+/- 0 %
20 %
2 x 11 000 kr
100 000 kr
142 000 kr
6,84 %
+20 %
+20 %
+ 10 %
22 %
2 x 11 000 kr
100 000 kr
144 000 kr
7,14 %
+20 %
+20 %
- 10 %
18 %
2 x 11 000 kr
100 000 kr
140 000 kr
6,54 %
IndexkorgsIndex- ValutakursIndexkorgavkastning­ utveckling förändring avkastning (inkl.
(USD/SEK)6 Valutafaktorn)
Utbetalda InvesteringsKuponger
belopp
Total
utbetalning
Årseffektiv
­avkastning7
-20 %
-40 %
-
-
2 x 11 000 kr 100 000 kr
122 000 kr
3,65 %
-20 %
-55 %
-
-
2 x 11 000 kr 100 000 kr
67 000 kr
-8,06 %
Deltagandegrad
Deltagandegraden speglar hur stor hävstång som
erhålls mot underliggande tillgång. Alltså storleken
på uppgången för underliggande tillgång som
Investeraren får ta del av. Om den utvecklas positivt
multipliceras denna med Deltagandegraden för att få
fram slutvärdet.
Indikativ Deltagandegrad är 100 % men den
kan bli högre eller lägre. Erbjudandet kommer att
återkallas om Deltagandegraden understiger 85 %.
Indexutveckling
Indexutvecklingen definieras som den procentuella
rörelsen för respektive Underliggande Index med
beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs.
Valutafaktorn
Valutafaktorn definieras som växelkursen mellan
amerikansk dollar (USD) och svenska kronor (SEK)
på dagen efter Slutdagen dividerat med växelkursen
mellan USD och SEK på dagen före Startdagen. En
stärkt USD kommer att gynna produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att
påverka avkastningen negativt.
Avkastning
Investeraren erhåller två garanterade Kuponger.
Dessutom, om Indexkorgavkastningen på Slutdagen
är positiv erhålls denna multiplicerat Deltagandegraden och Valutafaktorn förutsatt att Indexutvecklingen för det Underliggande Index som utvecklats
sämst på Slutdagen ej understiger 50 % av Startkursen.
Om Indexkorgavkastningen är negativ erhålls
endast Investeringsbeloppet förutsatt att Indexutvecklingen för det Underliggande Index som utvecklats
sämst på Slutdagen ej understiger 50 % av Startkursen.
Om Indexutvecklingen för det Underliggande
Index som har utvecklats sämst på Slutdagen
är lägre än 50 % av Startkursen kan
Avkastningen på Certifikatet likställas med en
direktinvestering i det Underliggande Index som har
utvecklats sämst (exklusive utdelningar).
6
Om talet är positivt i tabellen innebär det att dollarn (USD) har stärkts gentemot kronan (SEK). En stärkt USD kommer att gynna
produktens avkastning medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt.Vid en negativ indexkorgsavkastning
har valutakursförändringar ingen påverkan på placeringens slutliga utfall
7
Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage.
ASIEN Kupong SP R INT E R • 5
Erbjudande och anvisningar i sammandrag
Ersättningar och avgifter
Carnegie erbjuder investering i Certifikatet enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Certifikatet och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket
finns tillgängligt på www.carnegie.se alternativt beställs per telefon: 08-5886 92 00.
För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med
olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie
en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar
som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den
ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från
emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar
kan erhållas från Carnegie.
Anmälan
Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas
utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten.
• Teckningsanmälan finns tillgänglig på: www.carnegie.se alternativt per telefon:
08-5886 92 00.
• Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 17.30 den 29 juni 2012.
Likviddag och betalning
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Certifikat komma att överföras
eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att
understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning
betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras.
• Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 6 juli 2012.
Tilldelning
I händelse av att fler Certifikat sålts än vad som emitterats fördelas Certifikaten i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och ­registrerats.
Inregistrering vid börs
Emittenten avser att inregistrera Certifikaten på listan för certifikat vid NASDAQ OMX
Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX
Stockholm AB. Carnegie kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en
daglig andrahandsmarknad för Certifikaten. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas
av rådande marknadsläge.
Courtage
Courtage tillkommer med 2 procent av Investeringsbeloppet.
Euroclear Sweden AB
Certifikaten kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade
system.
• Leveransdag: Certifikaten beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 19 juli 2012.
Prospekt och villkor för Certifikaten
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten.
Prospektet innehåller viktig information om Certifikatet och risker angående investeringen.
Certifikaten emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet
innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande certifikatsvillkoren.
Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet.
Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Certifikatet
understiger 20 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte,
enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet.
Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer
att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta
Erbjudande är på maximalt 500 000 000 kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta
nivå på kupongen understiger 9 % eller om Deltagandegraden understiger 85%.
Selling restrictions
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933
and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may
not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie
has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any
Notes within the United States or to U.S. persons.
In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of
Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering)
may violate the registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO
ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.
NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN
ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR
REGULATION.
6 • A S I E N K upong S P RI N T ER
Ersättningar från Carnegie
De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör).
Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt
en ersättning till distributören. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som
en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part.
Ersättningar till Carnegie
De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning
för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och
mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Emittenten av dessa produkter
kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,1 % per år av produktens pris, under
antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett
av Emittenten bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade
produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och
distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris.
Totalkostnad
Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet
och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader.
Viktig information
Om Marknadsföringsbroschyren
Branschkod Strukturerade Produkter
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en
branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer
för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se
www.fondhandlarna.se/struktprod.
Marknadsföring
Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en
komplett bild av Erbjudandet och Certifikaten. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Certifikaten och
Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare
att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se samt hos Emittenten.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Information markerad med * avser historisk information och information
markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden
och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå
annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad
historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling
eller avkastning samt att Certifikatens Löptid kan avvika från de tidsperioder
som använts i denna Marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Certifikaten. Räkneexemplet visar Certifikatens avkastning baserat
på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Kupongen. De
hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation
på framtida utveckling eller avkastning.
Rådgivning
Om de aktuella Certifikaten är en lämplig respektive passande investering
måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och
varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör
investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i
Certifikaten ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina
professionella rådgivare. En investering i Certifikaten är endast passande för
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma
riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare
som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Certifikatens
exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att
bära de risker som är förenade med investeringen.
Om riskerna i investeringen
Asien Kupong Sprinter är ett ej kapitalskyddat certifikat. En investering i Certifikaten är förenad med ett antal riskfaktorer. Investeraren kan förlora hela
det investerade beloppet. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande
riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer,
vänligen ta del av avsnittet Riskfaktorer i Prospektet som finns tillgängligt hos
www.carnegie.se samt hos Emittenten.
Emittentrisk
Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra
sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på
obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den
underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan
förändras i såväl positiv som negativ riktning. Ett sätt att bedöma Emittentens
kreditvärdighet är att titta på Emittentens kreditvärdighetsbetyg som är
AA- enligt Standard & Poor’s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg
medan CCC- är lägsta) och Aa2 enligt Moody’s (Aaa representerar högsta
möjliga kreditbetyg medan Caa3 är lägsta). Mer information finns på standardandpoors.com och moodys.com. Investeraren tar ingen risk på Carnegie
i Certifikatet under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga
insättningsgarantin.
Likviditetsrisk
Om Investeraren väljer att sälja Certifikaten före Återbetalningsdagen sker
detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden
kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller
omöjligt att sälja Certifikaten. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs
restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.
Marknads-och exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Certifikaten. Hur den underliggande
exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och inne-
Definitioner
”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med
21 maj 2012 till och med 29 juni 2012, då investerare kan
anmäla sig för investering i Erbjudandet.
”Bankdag” avser en bankdag såsom detta begrepp
definierats i Prospektet.
”Carnegie” avser Carnegie Investment Bank AB (publ),
med Internetadress www.carnegie.se.
”Certifikat” eller ”Asien Kupong Sprinter” avser
index- och/eller fondlänkade certifikat med ISIN nummer
GB00B86RX904, kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB; SCAKU7GBARC och kortnamn hos Euroclear
Sweden AB; SCAKU7GBARC 170825.
”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift
om 2 % som tillkommer Investeringsbeloppet.
”Deltagandegrad” avser den faktor som multipliceras
med Indexkorgavkastning för att ge Avkastning. Deltagandegraden är indikativt 100 %. Deltagandegraden fastställs
senast den 12 juli 2012 och kommer att bero på de då
rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Deltagandegrad
informeras den 19 juli 2012. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 85%.
”Emittent” eller ”Barclays” avser Barclays Bank PLC,
dess efterföljare och övertagare.
”Erbjudandet” avser försäljning av Certifikaten av
Carnegie.
”Genomsnittsdagar” avser den 12:e kalenderdagen,
eller om något av dessa datum inte är en Bankdag, närmast
efterföljande Bankdag, var tredje månad från och med juli
2015 till och med juli 2017. Totalt blir det 9 Genomsnittsdagar.
”Indexutveckling” definieras som den procentuella rörelsen för respektive Underliggande Index med beaktande
av relevant Startkurs och Slutkurs.
”Indexkorg” avser den korg av Underliggande Index som
Avkastningen är knuten till.
”Indexkorgavkastning” bestäms som den procentuella
rörelsen för Indexkorgen, med beaktande av relevanta
fattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker,
ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i
Certifikat kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras.
Specifika risker avseende lånefinansiering
Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren
måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat
i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster
från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta.
Specifika risker avseende olika strukturerade
placeringsprodukter
Många aktörer ger ut olika certifikat. Även om dessa certifikat kan ha likartade
namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika certifikat, inklusive prissättningen av
dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Certifikat sker, ta del av Prospektet.
Skatter
Certifikaten är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan
förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Certifikaten utifrån sina egna
förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.
Valutarisk
I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor,
kan kursförändringar påverka avkastningen på Certifikatet. Detta är dock inte
fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill
säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är ej valutaskyddad. Dess
marknadsvärde och avkastningen kommer att vara beroende av förändringar i
valutakursen USD/SEK (positiva eller negativa).
Startkurser, Slutindexkurser och viktning av de Underliggande Index som ingår i Indexkorgen.
”Investerare” är den som investerar i Erbjudandet.
”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras i
Erbjudandet, det vill säga 10 000 kr per Certifikat.
”Kupong” avser storleken på den årsvisa avkastningen i
relation till Investeringsbeloppet som utbetalas under Löptidens två första år. Kupongen är indikativt 11 %. Kupongen
fastställs senast den 12 juli 2012 och kommer att bero på de
då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Kupong kommer att informeras den 19 juli 2012. Erbjudandet kommer
att återkallas om Kupongen understiger 9%.
”Kursfallsskydd” benämns ”Barrier” i Prospektet
och avser minst 100 % skyddat Investeringsbelopp på
Återbetalningsdagen villkorat av att utvecklingen på det
Underliggande Index som utvecklats sämst ej understiger
50% av Startkursen på Slutdagen. Kursfallsskyddet är 50
% nedgång från Startkursen och ger endast ett begränsat
skydd. Hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat på
Återbetalningsdagen. Vid försäljning före Återbetalningsdagen kan dock delar av Investeringsbeloppet och/eller
avkastningen utebli.
”Kupongdatum” avser den 25:e augusti de två första
åren, eller om något av dessa datum inte är en Bankdag,
närmast efterföljande Bankdag, då den garanterade årsvisa
Kupongen utbetalas.
”Leveransdag” avser den dag då Certifikaten registreras
på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas
bli den 19 juli 2012.
”Likviddag” avser den 6 juli 2012 och är det datum då
Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av
Investerare.
”Löptid” avser perioden från och med den 12 juli 2012
till och med den 12 juli 2017 och avser perioden när Certifikatet har en exponering mot Underliggande Index.
”Prospekt” avser Barclays prospekt med tillhörande
slutliga villkor avseende Certifikaten samt de handlingar
som införlivats däri genom hänvisning samt tillhörande
svensk översättning av sammanfattningen i prospektet.
Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via www.carnegie.
se och hos Emittenten.
”Slutdag” avser den 12 juli 2017.
”Slutindexkurs” avser ett medelvärde av Stängningskurserna på Genomsnittsdagarna för varje Underliggande
Index eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast
följande Bankdag.
”Slutkurs” avser Stängningskursen för Underliggande
Index på Slutdagen.
”Startdag” avser den 12 juli 2012.
”Startkurs” avser Stängningskurs på Startdagen för
ett Underliggande Index eller om detta datum inte är en
Bankdag, närmast följande Bankdag.
”Stängningskurs” för ett Underliggande Index på en
Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs.
”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan som
krävs för deltagande i Erbjudandet.
”Underliggande Index” avser Hang Seng Index, MSCI
Singapore Index, Kospi 200 Index och MSCI Taiwan Index,
och som beskrivs närmare i avsnittet ”Beskrivning av
Underliggande Index” och i Prospektet.
”Valutafaktor” avser växelkursen mellan amerikansk
dollar (USD) och svenska kronor (SEK) på dagen efter
Slutdagen dividerat med växelkursen mellan USD och SEK
på dagen före Startdagen.
”Återbetalningsdag” benämns ”Återbetalningsdag” i
Prospektet och avser den dag kvarvarande Investeringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeloppet
utbetalas och förväntas bli den 25 augusti 2017.
”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.
”Observationsdatum” avser, som närmare beskrivits
i Prospektet, den 12 juli varje år eller om något av dessa
datum inte är en Bankdag, närmast efterföljande Bankdag.
”Ordinarie Förfall” avser inlösen av Certifikatet på
Återbetalningsdagen.
ASIEN Kupong SP R INT E R • 7
Erbjudandet i korthet
Anmälan inges till
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Structured Financial Products
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Fax nr: 08-5886 90 20
[email protected]
Anmälningsperiod
21 maj 2012 – 29 juni 2012
Lägsta investeringsbelopp
100 000 kr (motsvarande 10
Certifikat à 10 000 kr)
Courtage
Tillkommer med 2 % av Investeringsbelopp
Betalning
Kontant enligt avräkningsnota, dock
senast den 6 juli 2012
Förvaring
Certifikaten kan förvaras på en vanlig aktiedepå
eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt
VP-konto kan öppna en kostnadsfri förvaringsdepå
hos Carnegie
Aktuellt erbjudande
Startkurs och kupong
Offentliggörs den 19 juli 2012 på
www.carnegie.se
Kapitalskyddade placeringar
Löptid
12 juli 2012 – 12 juli 2017
Sverige Räntekorridor 10
Löptid 5 år, golv 3,5%, tak 6%
Kursfallsskydd
100 % av Investeringsbeloppet tillbaka på Återbetalningsdagen villkorat av att det Underliggande Index
som utvecklats sämst inte har fallit mer än 50 % från
Startkursen på Slutdagen.
Trend Emerging Markets 15
Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %
Andrahandsmarknad
Certifikaten avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB
Emittent
Barclays Bank PLC
Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB
SCAKU7GBARC
ISIN-nummer
GB00B86RX904
Asien Kupong 4
Löptid 5 år, deltagandegrad 100 % Trend Total 25
Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %
Trend Total Tillväxt 25
Löptid 5 år, deltagandegrad 170 %
Icke kapitalskyddade placeringar
Asien Kupong Sprinter
Löptid 5 år, deltagandegrad 100% kupong 11 %
BRIC Autocall Plus/Minus 20
Löptid 0,5-5 år, kupong 5 % kvartalsvis
BRIC Autocall Plus/Minus 20 Defensiv
Löptid 1-5 år, kupong 10 %
BRIC Smart Bonus 4
Löptid 4 år, deltagandegrad 100%, kupong 40 %
Europa High Yield 7
Löptid 5 år, kupong 11 %
Sverige Kupong Autocall 3
Löptid 1-5 år, kupong 5 % halvårsvis
Tids- och betalningsplan
Svenska Bolag Autocall Plus/Minus 4
Defensiv
Löptid 1-5 år, kupong 15 %
Sista anmälningsdag
29 juni 2012
Utskick av avräkningsnota
Sker löpande
Likviddag
6 juli 2012
Startkurs fastställs
12 juli 2012
Leveransdag
19 juli 2012
Sista dag på Löptiden
12 juli 2017
Återbetalningsdag
25 augusti 2017
Om Carnegie
Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande
oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie
skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking
och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till
ca 800, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av
riskkapitalbolaget Altor, investmentbolaget Bure Equity
AB, Investment AB Öresund samt personalen. Carnegie
har sedan många år varit en av de marknadsledande
aktörerna avseende strukturerade investeringar för
professionella placerare. Institutionella investerare ställer
höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga att
hantera komplicerade samband och, inte minst, lyhördhet
för att förstå varje placerares unika behov.
Om Carnegie Research
Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning.
Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består
av omkring 55 analytiker i de nordiska länderna, vilket
gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade
nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender
i de globala marknaderna. Carnegie Research har också
ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer
börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie
Research är topprankat och rankas återkommande mycket
högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala
aktörers analysverksamhet.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet.
Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta
del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på www.carnegie.se och hos Emittenten. Produkten är
ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå
förlorat. För mer information se ”Emittentrisk” och övriga
risker med investeringen på sidan 7. Om Certifikaten säljs
av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en
marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som
därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade
beloppet.
USA High Yield
Löptid 5 år, kupong 10 %
Utvecklade Marknader Autocall Plus/
Minus 6
Löptid 1-4 år, kupong 10 %
Emittenten: Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC är en global koncern med verksamhet
inom Investment Banking, Wealth Management och
Retail Banking. Koncernen har sitt säte i London och har
en global närvaro med över 140.000 anställda i över 50
länder. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs
framställande A+ enligt ”Standard & Poor’s Rating
Services”, en division av ”The McGraw-Hill Companies”,
samt en kreditvärdighet på Aa3 enligt ”Moody’s Investor
Service”. För en mer detaljerad beskrivning av Barclays
och dess ägare se Prospekt. Barclays är inte ansvarigt för
innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna
Marknadsföringsbroschyr.
Branschkod
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen,
som antagit en Branschkod för Strukturerade Placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på
www.fondhandlarna.se/struktprod.
Strukturerade placeringsprodukter l Telefon 08-5886 92 00 l E-post: [email protected] l www.carnegie.se