Inspel 2
Birgitta Öberg
Inst för Hälsa och Samhälle
Linköpings universitet
Gemensam information
Ledning och styrning
Hälsoeffekter
Medicinska effekter
Upplevelse av process
Åtgärder/vårdprocess
Evidensbaserad hälso och sjukvård
Resursfördelning
Prioritering
Verksamhetsuppföljning
Kvalitetsutveckling
Exemplet ryggbesvär
•
•
•
•
Effekter på smärta , funktion och hälsa
Upplevelse av vårdprocess
Kostnader/vårdkonsumtion
Förekomst i befolkning
Resultatindikator
smärta
5
4
3
2
1
0
Smärta
Andel med ingen / lätt smärta
%
100
80
60
6 mån
12 mån
40
20
0
Ingen / lätt smärta
Resultatindikator
aktivitet
%
100
80
60
40
20
0
ODI/NDI
Aktivitet
påverkan psykosocial ja / nej
%
100
80
60
Ja
40
Nej
20
0
Andel med ökad aktivitet
100
%
80
60
6 mån
12 mån
40
20
0
> 10 procentenheter
> 20 procentenheter
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Resultatindikator
aktivitet
sängliggande
handikapp
svår
moderat
minimal
ån
m
ån
m
6 mån
6
3 mån
3
ck
ve
4
re
Fö
Före 4v
or
Resultatindikator
Euroqol hälsoindex
1
0,8
0,6
EQ-5D
0,4
0,2
0
Befolkning Östergötland 0,84 (0,20)
Andel med bättre Euroqol hälsoindex
%
100
80
60
6 mån
12 mån
40
20
0
förbättrad Euroqol hälsoindex
Resultatindikator
Patientupplevelse
Vid 3 månader
Totalt
Upplevelse av vård helhet (1-7)
5.0
Resultatindikator
patientupplevelse
• 83 % nöjda med vården som helhet
• Upplevelsen påverkas av andel ”face-to
face” möten
Vårdkostnader/process
10 % av patienterna svarar för över 30 % av kostnaderna
Vilka var källorna?
•
•
•
•
•
Vårddatalagret
Journalen
Patientenkäter
Befolkningsenkäter
Kvalitetsregistren
Vi vet
• Hög andel ryggbesvär i befolkning
• Hög andel sjukskrivning
• Lågt värderad hälsa, liten effekt på smärta , medeleffekt
på funktion / hälsa, nöjda brukare,
• Sämre effekt med samverkande psykosoicala faktorer
• Bättre effekt när tillståndet varat kort tid
• Upplevelsen påverkas av andel möten med profession
• Liten högkostnads grupp,stor samhällskostnad
• God evidens för åtgärder och beslutsprocess. Liten
evidens för orsak.
Bord 1
Verksamheten
Professionella grupper
Verksamhetsansvarig
Vad gör detta bord med
informationen
Patient / brukare
Bord 1
• Underlag för analys av åtgärder- förbättringevidensbasering - utveckla vårdprocessen
• God patientupplevd kvalitet ssk om möte med profession
ingår
• Identifiera riskgrupp för stor ohälsa och hög
vårdkonsumtion/sjuksrivning
• Prioirtera tidig insats och prevention
• Fokusera psyko-sociala orsaker och psykisk ohälsa
• Samordna med andra aktörer
• Följa mål på hälsa och funktion
• Omfördela
Bord 2
ledning /styrning
Medborgare
Tjänstemän
Politiker
Vad gör detta bord med
informationen
Professionella företrädare
Bord 2
• Analys av fördelning av hälsa , utsatta grupper,
områden
• Prioritera prevention, kunskaputveckling i
befolkning
• Prioritera fokusering på psykisk ohälsa
• Krav på verksamheten att följa evidensbaserad
vårdprocess
• Samverka med andra samhällsaktörer
• Följa upp behov och hälsa på befolkningsnivå
och resultat i verksamhet
• Omfördela
Slutsatser och Relevans
• Klinisk relevans- vem tolkar patient,
profession, medborgare, politiker?
• Måluppfyllelse – vilken dimension skall
styra?
• Uppföljning kräver att det innehåller mål
för resultat och process
Hur kan vi använda data idag?
• Nuläge och Förändring över tid- egen
förbättring/ försämring
• Benchmarking –jämförelse med andra
• Mål uppfyllelse- uppfyllelse av
förutbestämda mål/ kvalitetskriterier