Särskilda villkor för El till Inköpspris

advertisement
TRIPPELGARANTI BULLETS
LITET HUSHÅLL ALTERNATIV
STORT HUSHÅLL ALTERNATIV
TRIPPELGARANTI BULLETS
LITET HUSHÅLL ALTERNATIV
EL TILL
INKÖPSPRIS
LITET HUSHÅLL ALTERNATIV
STORT HUSHÅLL ALTERNATIV
LITET HUSHÅLL ALTERNATIV
– En lysande affär!
Du köper el till samma pris som vi köper in den för. El till Inköpspris/rörlig el är den
avtalsform som har varit mest prisvärd det senaste året, och den snabbast växande
avtalsformen. Det enda som tillkommer El till Inköpspris är en låg månadsavgift
som baseras på din årsförbrukning:
Den fasta avgiften är
35kr/mån för ett litet hem...
...och 55kr/mån
för ett större hem.
Lagstadgade avgifter som energiskatt och elcertifikatsavgift tillkommer. Tillsammans med El till Inköpspris
får du vår vår förmånliga försäkring TrippelGaranti som ger dig betalskydd vid sjukskrivning, arbetslöshet eller
elrelaterade skador i hemmet. Läs mer om TrippelGaranti i separat produktblad eller på sverigesenergi.se.
MåNadSERbjudaNdE
HOS ELGIGaNTEN
– En bonus i vardagen!
Som kund hos SverigesEnergi får du ett erbjudande från Elgiganten varje månad.
Tillsammans med billigare el, blir det vad vi kallar för en lysande affär!
Se alla våra erbjudanden på sverigesenergi.se
På www.sverigesenergi.se hittar du mer information om dina rättigheter. Här kan du också lämna synpunkter och ev. klagomål.
STORT HUSHÅLL
STORT HUSHÅLL
Särskilda villkor för El till Inköpspris – SverigesEnergi
Särskilda
villkor för El till Inköpspris – SverigesEnergi
elförsäljning AB, (Box 24140, 104 51 Stockholm, Tel. 020 - 98 87 00, www.sverigesenergi.se).
elförsäljning AB, (Box 1231, Solna Business Park, 171 24 Solna, Tel. 020 - 98 87 00, www.sverigesenergi.se).
kan komma att förändras under avtalstiden. Eventuella andra skatter och avgifter som beslutas
1. Generellt gäller för leverans av el till konsument allmänna avtalsvillkor för försäljning av el,
kan
komma att förändras
under avtalstiden.
Eventuella
andrai efterhand
skatter ochpå
avgifter
somnästkombeslutas
1.
gällergäller
för leverans
av1el
till konsument
allmänna
avtalsvillkor
försäljning av elel,
av myndigheter
kan tillkomma.
Förändringarna
redovisas
Kundens
ELGenerellt
2012K. Därtill
per den
november
2012 för
elleverans
av el frånför
SverigesEnergi
av
myndigheter
kan tillkomma.
Förändringarna
i efterhand
Kundens nästkomEL
2012K.
Därtill
gäller
per
den
1
november
2012
för
elleverans
av
el
från
SverigesEnergi
elmande
faktura. Avgifter
till det elnätsföretag
somredovisas
Kunden har
avtal medpåtillkommer
men omförsäljning AB (”SverigesEnergi”) till konsument följande särskilda villkor, (”Avtalet”). Vid
mande
faktura.
Avgifter till det elnätsföretag som Kunden har avtal med tillkommer men omförsäljningöverensstämmelse
AB (”SverigesEnergi”)
tillde
konsument
följande särskilda
villkor,
(”Avtalet”).
Vid
fattas inte
av Avtalet.
bristande
mellan
allmänna villkoren
och Avtalet
ska Avtalet
äga förefattas inte av Avtalet.
bristande
överensstämmelse mellan de allmänna villkoren och Avtalet ska Avtalet äga företräde.
5. Genom att acceptera Avtalet tecknar Kunden även en försäkring benämnd ”TrippelGaranti”
träde.
5.
Genom
att acceptera
Avtalet tecknar
KundenEläven
en försäkring
benämnd
”TrippelGaranti”
Avtalet är giltigt
som
inledningsvis
är inkluderad
i produkten
till Inköpspris.
För
denna försäkring
gäller
2. Avtalet
giltigt från
från den
den dag
dag kunden
kunden (”Kunden”)
(”Kunden”) accepterar
accepterarAvtalet.
Avtalet.Elleveransen
Elleveransenpåbörjas
påbörjas
som inledningsvis
är inkluderad
i produkten
Elavtalsvillkor,
till Inköpspris.
Förbl.a.
denna
försäkring
gäller
2.
Avtalet med
är
giltigt
från den
dag kunden
(”Kunden”)
accepterar
Avtalet.
Elleveransen
påbörjas
överenskommelse
under
förutsättning
att Kunden
lämnat
fullständiga
och
dock
inte Avtalet i övrigt
utan istället
separata
vilka
inkluderar
särskilda
i enlighet
enlighet
med
överens
kommelse
under
förutsättning
att Kunden
lämnat
fullständiga
och
dock
inte Avtalet
utan
separata avtalsvillkor, vilka bl.a. inkluderar särskilda
ikorrekta
enlighetuppgifter
med överens
kommelse under
förutsättning
att Kunden
lämnat fullständiga
och
korrekta
till
och
Kunden
av
vid
bestämmelser
omi övrigt
avgifter
ochistället
uppsägning.
uppgifter
till SverigesEnergi
SverigesEnergi
och att
att
Kunden godkänts
godkänts
av SverigesEnergi
SverigesEnergi
vidsedvanlig
sedvanlig
bestämmelser om avgifter och uppsägning.
korrekta
uppgifter
till SverigesEnergi
ochavtal,
attgenom
Kunden
godkänts
av
SverigesEnergi
vid sedvanlig
kreditprövning.
Kunden
ger
detta
SverigesEnergi
eller
den SverigesEnergi
förordkreditprövning.
Kunden
ger genom
SverigesEnergi,
detta
avtal,
fullmakt
att säga upp
Kundens
6. Avtalet löper tillsvidare med 3 månaders uppsägningstid. Om Kunden inte följer denna uppsägkreditprövning.
Kunden
ger
SverigesEnergi,
genom
detta
avtal, fullmakt
att säga
upp Kundens
nar i sitt
fullmakt
att säga
upp Kundens
avtal
med
Kundens
nuvarande
elhandelsbolag,
avtal
medställe,
Kundens
nuvarande
elhandelsbolag,
och för
Kundens
räkning
administrera
leveran6.
Avtalethar
löper
tillsvidare
medrätt
3 månaders
uppsägningstid.
Kunden
inte följerom
denna
ningstid
Sveriges
Energi
att fakturera
Kunden en Om
avgift
(brytkostnad)
500uppsägkronor.
avtal
med
Kundens
nuvarande
elhandelsbolag,
och för Kundens
räkning
administrera
leveranoch för
Kundens
räkning
administrera
leverantörsbytet
till
Kunden
även
törsbytet.
Kunden
ger
även
SverigesEnergi
fullmakt
att SverigesEnergi.
inhämta
uppgifter
frånger
nuvarande
ningstid
har Sveriges
Energi
att fakturera
Kunden
en avgift (brytkostnad)
om 500
kronor.
SverigesEnergi
har vidare
rätträtt
att fakturera
sådan
avgift (brytkostnad)
om 500 kronor
om Kunden
törsbytet.
Kunden
ger
även
SverigesEnergi
fullmakt
inhämta
uppgifter
nuvarande
SverigesEnergi,
eller
den
SverigesEnergi
förordnar
i sittatt
ställe,
fullmakt
att inhämta
uppgifter
nätoch elhandels
bolag.
Kunden
svarar för
eventuella
kostnader
som
följer
avfrån
Kundens
avtal
SverigesEnergi
harföre
vidare
rätt att fakturera
sådan
avgift
(brytkostnad)
om 500 kronor
ommånader
Kunden
säger upp Avtalet
leveransstart
eller om
Kunden
inte
kan få leveransstart
inom 12
nätelhandels
Kunden
svarar
föroch
eventuella
somkostnader
följer
av Kundens
från och
nuvarande
nät-bolag.
och elhandelsbolag.
Kunden
svarar kostnader
för eventuella
som följer
inte
fullmakter
ochavtal
i det
med
tidigare
elhandelsbolag.
Ett fåtal
nätelhandelsbolag
godtar
säger
upp
Avtalet
före leveransstart
kan få leveransstart
inom 12 månader
efter att
Avtalet
träffats.
Detta gäller eller
även om Kunden inte godkänns
vid en kreditprövning.
med
tidigareavtal
elhandelsbolag.
Ett
fåtal
nät- och
elhandelsbolag
godtar
inte fullmakter
det
godtaroch
intei ber
av Kundens
med tidigare
elhandelsbolag.
Ett
fåtal
nät- och
elhandelsbolag
fall
Kundens
nuvarande
leverantör
tillhör
dessa
kontaktar
SverigesEnergi
Kunden
och
efter att Avtalet träffats. Detta gäller även om Kunden inte godkänns vid en kreditprövning.
7. Vid årsförbrukning mindre än 5000 kWh sker fakturering varannan månad. Vid årsförbrukning
fall
Kundens
nuvarande
leverantör
tillhör
kontaktar
SverigesEnergi
Kunden och ber
fullmakter
och
i detupp
fallsitt
Kundens
nuvarande
leverantör
tillhör dessa
kontaktar SverigesEnergi
Kunden
själv
säga
nuvarande
avtal.dessa
7.
årsförbrukning
mindre
än 5000 kWhmånadsvis.
sker fakturering varannan månad. Vid årsförbrukning
påVid
5000
kWh eller mer
sker fakturering
Kunden och
självber
säga
upp sitt
nuvarande
Kunden
själv
säga uppavtal.
sitt nuvarande avtal.
3. Om Avtalet gäller leverans av el till Kundens bostad fortsätter Avtalet att gälla på Kundens
på 5000 kWh eller mer sker fakturering månadsvis.
8. Om Kunden väljer e-faktura eller autogiro tillkommer ingen fakturaavgift. För pappersfaktura
3.
Om
Avtalet
leverans
el till Kundens
bostad
fortsätter
att gälla på Kundens
nya
adress
omgäller
Kunden
flyttar.avKunden
är skyldig
att anmäla
flyttAvtalet
till SverigesEnergis
kund8. Om Kunden
väljer e-faktura
eller autogiro tillkommer ingen fakturaavgift. För pappersfaktura
tillkommer
19 kronor
i fakturaavgift.
nya
adress
Kunden
är skyldighar
attSverigesEnergi
anmäla flytt tillrätt
SverigesEnergis
kundcenter.
Om om
Kunden
inteflyttar.
lämnarKunden
sådan anmälan
och ska anmäla
sig
tillkommer 19 kronor i fakturaavgift.
center.
Om Kunden
lämnar
sådan anmälan
harflyttat
SverigesEnergi
anmäla sig
som leverantör
av elinte
till den
uttagspunkt
dit Kunden
omgående rätt
efteroch
att ska
SverigesEnergi
9. Kunden är införstådd med att distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), med ändring av
somkännedom
leverantörom
av el
den uttagspunkt
Kunden
omgående efter
attdetta
SverigesEnergi
9. Kunden
är införstådd
att distansoch hemförsäljningslagen
(2005:59),
ändring
av
fått
atttill
Kunden
har flyttat. dit
Kunden
gerflyttat
SverigesEnergi,
genom
avtal, fulldet
som gäller
enligt demed
allmänna
villkoren,
inte är tillämplig på leverans
avmed
el enligt
detta
ger SverigesEnergi,
genom
detta avtal,
fullfått kännedom
omnödvändig
att Kundeninformation
har flyttat. Kunden
det som
deSverigesEnergi
allmänna villkoren,
inte ärträffats
tillämplig
leverans
enligt detta
makt
att inhämta
från ny nätägare
för att kunna
registrera
SverigesAvtal
om gäller
avtaletenligt
mellan
och Kunden
i enpå
fysisk
butik av
förel
försäljning
av
makt
inhämta
nödvändig
information
från ny nätägare för att kunna registrera SverigesAvtal om
avtalettjänster
mellan SverigesEnergi
och butik
Kunden
träffats
i en fysisk butik
försäljning
av
Energiatt
som
leverantör
på Kundens
nya adress.
varor
och/eller
(oavsett om denna
tillhör
SverigesEnergi
ellerför
ej).
Kunden har
Energi som leverantör på Kundens nya adress.
varor och/eller
tjänster
(oavsett
om denna
butiki sådana
tillhör SverigesEnergi
eller
ej).
Kunden
hari
således
inte någon
ångerrätt
avseende
Avtalet
fall. Kunden har
dock
rätt
att även
4. Elleverans enligt detta Avtal sker till ett rörligt pris. Det rörliga priset motsvarar Sverigessåledesfall
inte
någon
Avtalet
i sådana fall.
har dock
rätt att även i
sådant
när
som ångerrätt
helst sägaavseende
upp Avtalet
med iakttagande
avKunden
tre månaders
uppsägningstid
4.
Elleverans
enligt och
dettaomfattar
Avtal sker
till ett rörligt
pris.samt
Det rörliga
priset
motsvarar
SverigesEnergis
inköpspris
volymvägt
spotpris
avgifter
till Svenska
Kraftnät
och
sådant fall
närpunkten
som helst
upp Avtalet
medångerrätt
iakttagande
av treavseende
månadersAvtalet
uppsägningstid
enlighet
med
6. säga
Vad gäller
eventuell
i övrigt
gäller vadi
Energis inköpspris
och omfattar
volymvägt
spotpris
avgifter till Svenska
Kraftnät
och
elbörsen
och utgår från
det elområde
där Kunden
harsamt
sin förbrukning.
Vid utgången
av varje
enlighet
medi punkten
Vad
gäller eventuell ångerrätt
i övrigt avseende
Avtalet gäller vad
som
stadgas
distans- 6.
och
hemförsäljningslagen
och de allmänna
villkoren.
sin förbrukning.
utgången
av varje
elbörsen
och utgår
från
det elområde
månad
fastställs
den
totala
kostnadendär
för Kunden
Kundenshar
förbrukning
vilken Vid
redovisas
löpande
på
som stadgas i distans- och hemförsäljningslagen och de allmänna villkoren.
månad
fastställs
totala
kostnaden
för Kundens
förbrukning
vilken
redovisas baserad
löpande på
Kundens
faktura.den
Utöver
den
rörliga kostnaden
utgår
en avtalad
månadsavgift
10. SverigesEnergi förbehåller sig rätten att med två (2) månaders varsel ändra villkoren i
Kundens uppskattade
faktura. Utöver
den rörliga kostnaden
utgår
en avtalad
månadsavgift
baserad
på
10. SverigesEnergi
sig rätten
att medoch
två genom
(2) månaders
varsel ändratill
villkoren
årsförbrukning.
Om Kundens
faktiska
elförbrukning
skiljer sig
från den
Avtalet.
Nya villkor förbehåller
skall publiceras
på hemsidan
direkt meddelande
Kunden.i
Kundens uppskattade
årsförbrukning.
Om Kundens
faktiska
elförbrukning
skiljer sig från
Avtalet.
Nya villkor
skalloch
publiceras
hemsidan
och genom direkt
meddelande tillhemsida,
Kunden.
uppskattade
årsförbrukningen
har SverigesEnergi
rätt
att ändra
Kundens månadsavgift
till den
De
Allmänna
villkoren
Avtalet på
finns
alltid uppdaterade
på SverigesEnergis
uppskattade årsförbrukningen
rätt att ändra Kundens
månadsavgift
den
De Allmänna villkoren och Avtalet finns alltid uppdaterade på SverigesEnergis hemsida,
månadsavgift
som motsvarar har
denSverigesEnergi
faktiska årsförbrukningen.
Lagstadgade
avgifter till
såsom
www.sverigesenergi.se.
månadsavgiftelcertifikat
som motsvarar
den faktiska
årsförbrukningen.
avgifter såsom
www.sverigesenergi.se.
energiskatt,
motsvarande
SverigesEnergis
kostnadLagstadgade
samt moms tillkommer
och
energiskatt, elcertifikat motsvarande SverigesEnergis kostnad samt moms tillkommer och
2014-01
2014-05
Download