AminoAct - Hjälper Kroppens Naturliga Skydd

advertisement
AMINOACT - HJÄLPER KROPPENS NATURLIGA FÖRSVAR
Vad består AminoAct av?
AminoAct är en sammansättning av proteinfragment (peptider) som utvinns ur mjölk.
I vanlig mjölk finns dessa peptider inbäddade större proteiner och har därför inte
någon verkan. OncoNutrition använder en speciell extraheringsprocess för att isolera
peptiderna så att de blir tillgängliga för upptag av kroppen.
Fria radikaler och Cancer
Närhelst vi omsätter näring och andas skapas det reaktivt syre i kroppen (vanligtvis kallade fria radikaler). Cancerpatienter
har ofta en hög nivå av fria radikaler. Detta beror dels på cancerns närvaro, men främst på grund av cellgiftsbehandling
som utsätter kroppen för höga doser fria radikaler. Detta leder på sikt till urlakning av antioxidanter (kroppens skydd mot
fria radikaler) och till skador på vitala organ som lungor, lever och njurar. På senare tid har därför antioxidanter börjat
användas som komplement till cellgifter. En sammanställning av 19 kliniska studier visade att antioxidanter tillsammans
med cellgifter förbättrar behandlingsresultat, minskar biverkningar, och förlänger överlevnad. (Källa: Impact of antioxidant
supplementation on chemotherapeutic efficacy: a systematic review of the evidence from randomized controlled trials. Cancer Treat Rev. Aug 2007: 407-18.)
AminoAct – Antioxidanter från Insidan
Kroppen har två huvudsakliga källor av antioxidanter – dels
från näring (såsom C-vitamin) och dels i form av antioxidantenzymer som produceras av kroppen själv. Båda källorna är
viktiga, men enzymer som kroppen själv producerar mot fria
radikaler är det huvudsakliga försvaret. AminoAct verkar
genom att stimulera produktionen av antioxidantenzymet
Super Oxide Dismutase (SOD). Med andra ord så är
skillnaden mellan AminoAct och antioxidantnäring (tex
vitaminer) att AminoAct ”verkar från kroppens insida.”
Fria radikaler skapar oxidation. Hematoxylin är ett färgämne
som blir violett när det oxideras i blodserum. Bilderna visar
hur AminoAct förhindrar oxidation genom SOD.
Hjälper mot Inflammation och Undervikt
AminoAct verkar även inflammationshämmande. Ett
protein i blodet vid namn TNF-alfa används som indikator
för inflammationssjukdomar som psoriasis och reumatism.
Efter intag av AminoAct sjunker oftast förekomsten av
detta protein avsevärt. En annan egenskap hos AminoAct är
att det stimulerar aptiten genom att öka produktionen av
hormonet Ghrelin. För närvarande utvecklar läkemedelsbolag ämnen som liknar Ghrelin för att hjälpa cancerpatienter med undervikt. American Cancer Society anger att
undervikt är den huvudsakliga dödsorsaken hos var femte
cancerpatient. Tabellen till höger visar de viktigaste
skillnaderna mellan vanliga antioxidanter och AminoAct.
Test av Antioxidantenzymer
Innan Reaktion
Efter Reaktion
Blodserum togs från en person innan intag av AminoAct och
efter 8 dagar (vänster bild). Hematoxylin användes för att
påvisa oxidation (högra bilden). Det vänstra provröret färgas
starkt violett, medan SOD i det högra provröret kraftigt
hämmar oxidationsprocessen.
Typ av
Försvar
Vanliga
Antioxidanter
AminoActTM
Kompletterar
kroppens sekundära
antioxidantförsvar.
Stimulerar kroppens
huvudsakliga
antioxidantförsvar.
Grönt te ökar
antioxidantnivån med Antioxidantnivån i blodet
Styrka
~20% vid daglig 3 faldigas på en veckas tid
konsumtion
Övrig
Ett visst näringsvärde
Nytta
www.onconutrition.com
Anti-inflammatoriskt,
Motverkar undervikt
Hittills är det få kosttillskott från den komplementära
medicinen som både har låga biverkningar och samtidigt
ger, tydligt mätbara, positiva hälsoeffekter.
“
- Block et al.,
Cancer Treatment Reviews (2007)33, 407-418
“
Förlorad aptit eller dålig aptit är ett av de mest
vanliga problem som förekommer ihop med
cancer och dess behandling.
“
Under de senaste åren har alltfler framstående
cancerkliniker som MD Anderson och Memorial Sloan
Kettering skapat avdelningar för komplementär medicin.
Cancerpatienter får här specialanpassad näring, motion,
och kosttillskott. Premissen för dessa behandlingar är att
ökad livskvalité ökar chanserna till överlevnad.
Vikten av Antioxidanter för Cancerpatienter
Flera av de [kliniska] studierna indikerade att
antioxidanttillskott resulterade i förlängd
överlevnad, ökad effekt på tumörer, såväl som
färre biverkningar jämfört med kontrollgruppen.
“
Cancervårdens Utveckling
- The National Cancer Institute
AMINOACT - DATA FRÅN FALLSTUDIE
Många kosttillskott har flera intressanta egenskaper som man kan påvisa i laboratorium. Däremot är det få som verkligen
tas upp av kroppen och har någon betydande effekt. Fallstudien nedan visar på AminoActs starka fysiologiska påverkan.
En frisk försöksperson tog AminoAct under 6 dagars tid. Blodprov togs innan, efter 4 dagar, samt efter 6 dagar.
Resultaten visas nedan:
•
Antioxidant nivån ökade nästan tre gånger, från 0.34 till 0.90 mM (figur 1)
•
TNF-alfa-nivån (indikator på inflammation) minskade med över 95% från 1.9 till 0.06 pg/ml (figur 2)
•
Halten Ghrelin (aptitstimulerande) fördubblades, från 0.020 till 0.039 (figur 3)
Inga negativa biverkningar observerades.
Figur 1: Antioxidantnivå i Serum
Figur 3: Ghrelinnivå i Serum
Figur 2: TNF-α-Nivå i Serum
0.050
2.5
1
0.045
0.9
0.040
A 450 nm absorbance
2
0.7
TNF-α pg/ml
AntiOxidant [mM]
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
1.5
1
0.5
0.2
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.1
0
Control
0
Control
2 hrs
4 days
4 days
6 days
6 days
0.005
0.000
-0.5
Control serum
4 Days
6 Days
AminoActTM är ett näringstillskott som inte är avsett att ersätta medicinsk behandling. Denna produkt är inte tänkt att
diagnostisera, behandla, bota, eller förebygga sjukdom. Amerikanska läkemedelsverket (FDA) har inte utvärderat denna text.
www.onconutrition.com
Download