Böndagars bibeltexter 2008

advertisement
1(2)
Böndagars bibeltexter
Böndagen för kristen enhet (Första böndagen) 18.1.2008
2 Krön 6: 28–30
Salomo bad till Gud:
Om det blir hungersnöd i landet eller pest, om rost och sot härjar eller gräshoppor och
larver, om fienden belägrar någon av städerna, ja, vilken sjukdom eller plåga det än är, och
vilken bön och åkallan som vem det vara må i ditt folk Israel än uppsänder — var och en
känner bäst sin egen plåga och smärta — om han då sträcker händerna i bön mot detta hus,
hör det då i himlen, där du tronar. Förlåt honom och behandla var och en som han
förtjänar, du som känner hans tankar — ja, du ensam känner människornas tankar.
1 Thess 5: 13–24
Visa dem den största kärlek och uppskattning för allt vad de uträttar. Håll fred med
varandra.Vi uppmanar er, bröder: tala de oordentliga till rätta, uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga, ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att
göra gott, mot varandra och mot alla andra. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela
tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior
men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont. Må han som är
fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och
oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är
trofast, han skall åstadkomma det.
Luk 18: 10–14
Jesus berättade denna liknelse:
”Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare.
Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra
människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två
gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och
vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade:
’Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig,
snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som
ödmjukar sig skall bli upphöjd.”
Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar
(Andra böndagen) 24.10.2008
Jes 58: 6–8
Nej, detta är den fasta jag vill se:
att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep,
befriar de förtryckta,
krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum,
Böndagars bibeltexter
ser du en naken så klä honom,
vänd inte dina egna ryggen!
Då bryter gryningsljuset fram för dig,
och dina sår skall genast läkas.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg.
2008
2(2)
1 Kor 12: 12–27
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en
enda kropp, så är det också med Kristus. Men och samma Ande har vi alla döpts att höra
till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi
fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om
foten säger: ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen.
Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till
kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev
det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han
ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det
emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen: ”Jag behöver
dig inte”, och inte heller huvudet till fötterna: ”Jag behöver er inte.” Tvärtom, också de
delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte
tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så
mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud
satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle
uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg.
Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla
de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.
Luk 6: 20–26; 37–38
Han lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade:
”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er
mätta.
Saliga ni som gråter nu, ni skall få skratta.
Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er
och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i
himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna.
Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje.
Ve er som är mätta nu, ni skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta.
Ve er när alla berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.
Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga.
Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat
skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”
Böndagars bibeltexter
2008
Download