Smärta hos nyfödda barn - från smärtfysiologi till smärtskattning och

advertisement
Kursplan för
Smärta hos nyfödda barn - från smärtfysiologi
till smärtskattning och behandling, 3 hp
Neonatal pain - from pain physiology to pain assessment and treatment, 3 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av
kursplanen.
Kurskod
Kursens benämning
Hp
Huvudområde
Nivå
Betygsskala
Kursansvarig institution
Beslutande organ
Datum för fastställande
Reviderad av
Senast reviderad
Kursplanen gäller från
2QA130
Smärta hos nyfödda barn - från smärtfysiologi till smärtskattning och
behandling
3 hp
Klinisk medicinsk vetenskap
A1N - Avancerad nivå
Underkänd (U) eller godkänd (G).
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Styrelsen för utbildning
2010-06-18
Styrelsen för utbildning
2016-06-30
Höstterminen 2010
Särskild behörighet
Totalt minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjuksköterske-, sjukgymnast- eller läkarexamen.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst
betyget Godkänd).
Mål
Det övergripande målet är att studenten ska ha erhållit fördjupade kunskaper om fostrets och barnets
smärtfysiologi och klinik, parallellt med basal kunskap om olika sjukdomstillstånd under
nyföddhetstiden.
Kunskaper
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- Redovisa embryogenes och foster utveckling beträffande normal utveckling av smärtsinne.
- Diagnostiskt analysera och diskutera viktiga akuta smärtstillstånd hos nyfödda.
Sida 1 av 3
Kurskod: 2QA130
- Redogöra för kort- och långvariga konsekvenser av neonatal smärta.
- Redogöra för smärtskattningsskalor och olika typer av neonatal smärta.
* Procedur, akut, kronisk, postkirurgisk, neuropatisk smärta.
- Redogöra för smärtbehandling – möjligheter och svårigheter hos foster och nyfödda.
* Farmakokinetik och farmakodynamik av analgetika hos nyfödda barn.
- Redogöra för etiska och sociala aspekter av neonatal smärta.
Färdigheter:
Efter genomgången kurs ska studenten i ett kliniskt verksamt läge kunna:
- skatta neonatal smärta och använda vissa neonatala skalor.
- redogöra för huvudsakliga principer av smärtbehandling.
- informera föräldrar om etiska aspekter om smärtbehandling och palliativ behandling.
Förhållningssätt:
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- visa en professionell empatisk attityd.
- värdera etiska aspekter.
Innehåll
Kursen handlar om ett transversalt område som neonatal smärta, vilket är av gemensamt intresse för alla
som arbetar inom obstetrik, neonatologi och anestesiologi. Målet är att sprida och öka kunskaperna
angående neonatal smärta, hos personalen som jobbar eller ska jobba på neonatalavdelningarna eller i
kontakt med nyfödda barn.
Aspekter av neonatal smärta under fosters- samt nyföddhetsperioden från smärtfysiologi till
behandlingen diskuteras. Studenterna kommer att ha stort utrymme till praktiska övningar för
smärtskattning. En del av kursen kommer att handla om nya rön från de senaste studierna och
världsledande klinisk erfarenhet med stark anknytning till forskning.
Teoretiska delar
• Utveckling av periferisk och spinal nociceptiv system
• Djurmodell för att studera neonatal smärta
• Långvariga konsekvenser av neonatal smärta
• Smärta under den neonatala perioden, allmänna koncepter
• Procedur smärta, långvarig smärta, kronisk smärta
• Postoperativt smärta hos nyfödda barn
• Smärtskattning hos nyfödda
• Fetal smärta
• Farmakokinetik och farmakodynamik av neonatal smärta
• Regional anestesi analgesi
• Palliativ behandling och etiska aspekter
• Smärta och stress
Praktiska delar
• Procedur smärta: att förebygga och minimera smärta under olika procedurer
• Fall analyser: smärtbehandling strategier på Neo
• Smärtskattning
Arbetsformer
Teoretiska delar:
Föreläsningar, fallbeskrivningar, seminarier och kliniska demonstrationer. Dessutom
Sida 2 av 3
Kurskod: 2QA130
bedside-undervisning och deltagande i avdelningsarbete. Mycket tid läggs på praktiska moment.
Verksamhetsförlagd utbildning på Neonatalintensivvård, Neo-samvård, förlossning.
Deltagaren kommer att arbeta med integrerade frågeställningar såsom enkla studier av fetal och neonatal
smärtfysiologi. När känner fostret smärta? När utvecklar fostret/ det nyfödda barnet sina sinnen? Hur
påbörjas postkirurgisk smärtbehandling av ett prematurt barn? Vilka läkemedel får man använda för
palliativ behandling?
Praktiska delar:
Deltagaren kommer att tjänstgöra bredvid en tutor. Flera timmar kommer att dediceras till inlärning av
smärtskattning. Videofilm och direktobservation av nyfödda barn.
Dessutom hålls lärarledda seminarier ett par gånger i veckan på respektive tjänstgöringsställe, där
studenterna presenterar och diskuterar fall, och lärare bidrar både med fördjupningar och förklaringar.
Examination
Examination:
a) Godkänt deltagande i den kliniska/praktiska verksamheten. Kontinuerlig feedback ges i samband med
de kliniska momenten.
b) Godkänt aktivt deltagande i den seminarieverksamheten. Kontinuerlig feedback ges i samband med
seminariepresentationer och diskussioner.
c) Skriftligt samt muntlig redovisning av individuellt fördjupningsarbete.
d) Kursen avslutas med skriftlig examen.
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen.
Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank
skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas
inte som provtillfälle.
Övergångsbestämmelser
Kursen är nedlagd.
Övriga föreskrifter
Undervisningsspråk: svenska.
Litteratur och övriga läromedel
Anand, K. J. S.; Stevens, Bonnie J.; McGrath, Patrick J.
Pain in neonates and infants
3rd ed. : Edinburgh ; a New York : Elsevier, 2007. - xiv, 329 p.
ISBN:9780444520616 LIBRIS-ID:10554085
Sök i biblioteket
Sida 3 av 3
Download