Välkommen till
Avdelning 17
Barn- och ungdomskliniken
Huvudhandledare
Emelie Norgren
2014-01-08
Verksamhetsidé
Vi ska ge bästa möjliga sjukvård för barn, ungdomar och deras familjer i en miljö där lek, glädje,
delaktighet och trygghet präglar verksamheten.
Beskrivning av avdelningen
Avdelning 17 är en neonatal intensivvårdsavdelning för de för tidigt födda och sjuka fullgångna,
nyfödda barnen. Vi har 13 platser och fyra vårdsalar, två stora salar och två isoleringsrum. Personalen
är uppdelade och arbetar antingen på röd eller blå sida. Vi har fyra föräldrarum knutna till avdelningen
där föräldrar och barn kan samvårdas, även med övervakning och syrgasbehandling om så behövs.
Dessutom har vi ett föräldrarum tre trappor ner i huset. Närheten till BB är en stor fördel, då
mammorna är nära sitt barn även när barnet vårdas hos oss.
Vårdtiderna är allt från några dygn upp till flera månader.
Vi arbetar utifrån NIDCAP-s tankesätt (utvecklingsanpassad neonatalvård).
Vi har tillgång till CPAP – och respiratorbehandling för de barn som är i behov av detta.
För barnens och familjens bästa arbetar vi utifrån att alla barn ska ha en OAS (Omvårdnads Ansvarig
Sjuksköterska). Sjuksköterskan ansvarar då för planeringen av vården/vårdtiden samt förmedlar
kontakter med kurator och psykolog som är knutna till avdelningen. Vidare ansvarar sjuksköterskan
för kontakten med BVC samt omvårdnadsepikrisen som skrivs inför hemgång.
Hos varje barn finns en patientbunden gul rock, alternativt används plastförkläde då vi vårdar barnen.
Det finns även handsprit vid plats att användas före och efter kontakt med barnen.
På ”Barnet”, klinikens nätsida, kan du ta del av aktuella PM och på avdelningen har vi färdiga
Föräldrainformationsblad vad det gäller amning, omvårdnad av prematura barn samt de vanligaste
sjukdomarna.
Titta även in på barnklinikens hemsida www.barn.halland.net om du är nyfiken på oss.
Speciella råd avd 17
Arbetskläder hämtar du uppe på avdelningen, byt om i ditt vanliga omklädningsrum. Om du använder
gröna kläder måste du ha vit rock utanpå när du lämnar avdelningen.
På avdelningen vårdas infektionskänsliga barn, det är därför extra viktigt att inte praktisera om man är
sjuk.
Verksamhetschef
Josefine Roswall
Avdelningschef
Angelika Berck
Huvudhandledare
Emelie Norgren
Kontaktperson avd 17 Kristina Carlsson
Telefonnummer till avdelningen
Tfn avd: 035-13 10 17
[email protected]
Vanliga diagnoser
Prematuritet
Hypoglykemi
Andningsstörningar som NAS, PAS och RDS
Infektioner
Hyperbilirubinemi, ikterus
Ordlista
APGAR – Poängskala som bedömer nyfödda barns puls, andning, hudfärg, tonus och retbarhet, görs
efter en, fem och tio minuters ålder.
Apne - Andningsuppehåll
Asfyxi – Syrebrist
Bradykardi – Farligt långsam pulsfrekvens, på nyfödda under 60/min.
CPAP – (Continuous positive airway pressure), kontinuerligt expanderande luftvägstryck, behandling
vid bl.a. RDS och apneer.
Cyanos – Blåfärgning av hud eller slemhinnor, tecken på syrebrist.
Ductus – (Ductus arteriosus) Blodådra som förbinder lungpulsåder och huvudpulsåder i fosterlivet.
Stänger sig vanligtvis det första dygnet efter födelsen.
Gestationsålder – Fostrets ålder, räknat i antal veckor och dagar.
HIE – (Hypoxisk ischemisk encefalopati) Hjärnskada efter asfyxi, finns olika grader.
Hyperbilirubinemi el Ikterus - Nyföddhetsgulsot, orsakad av omogen lever och högt bilirubinvärde.
Hypoglykemi – Lågt blodsocker.
IVH – (Intra ventrikulär blödning) Hjärnblödning hos prematurfödda barn, finns olika grader.
Mekonium – Barns första avföring, svart och seg.
Mekoniumaspiration – Mekonium har avgått under förlossningen och kommit i barnets luftvägar,
orsakar en kemisk lunginflammation.
NAS – Neonatal andnings-störning, lindrig andningsstörning hos nyfödda, besvären går snabbt över.
NIDCAP – Utvecklingsanpassad neonatalvård genom tolkning av barnens signaler och beteende.
PAS – Pulmonell adaptations-störning (wet lungs), lungvätska kvar i vissa delar av lungorna, ger
andningsbesvär.
PKU - (Fenylketonuri-prov). Blodprov som tas på alla nyfödda efter 72 timmars ålder, man letar efter
fyra ovanliga och svårupptäckta sjukdomar som obehandlade ger svåra följder.
Prematur – Född före 37 veckors gestationsålder.
PVH – (Peri ventrikulär blödning) Hjärnblödning hos prematurfödda barn, finns olika grader.
RDS – Respiratory distress syndrome, allvarlig andningsstörning hos prematurfödda barn orsakad av
surfaktantbrist.
Sepsis – Bakterieväxt i blodet.
Surfaktant – ämne som hos fullgångna barn finns i lungorna för att minska ytspänningen och
underlätta andningen.
Allmänna råd till studenten
Alla som arbetar inom vården, även studenter, har ett personligt ansvar och måste följa vissa givna
bestämmelser. Allt för att den som är sjuk, patienten, ska få den bästa tänkbara vård och ett gott
bemötande.
Basala hygienrutiner och arbetskläder
Se dokumentet ”Basala hygienrutiner och klädregler” som finns på Vårdhygien Hallands hemsida.
http://www.regionhalland.se/sv/vard-halsa/for-vardgivare/vardhygien-halland/hygiendokument/
Förväntningar på studenten
-
Att ta kontakt med avdelningen och komma och hämta sitt schema.
Att presentera individuell målsättning.
Att presentera sig själv och sin bakgrund.
Att lämna schema för klinisk teori och kliniskt seminarium till sin handledare.
Att vara förberedd vad gäller teoretisk kunskap anpassat till avdelningens specialitet.
Att på ett aktivt sätt medverka i allmän och specifik omvårdnad samt i omvårdnadstekniska
moment.
Att föra en öppen och ärlig kommunikation.
Att reflektera och ge feedback över omvårdnadssituationer.
Att ge feedback till handledaren.
Att kontakta avdelningen vid frånvaro.
Checklista
Checklista för specialistutbildningarna finns på avdelningen.
Vi önskar dig välkommen hit och önskar att du ska trivas på avdelningen under din kliniska
utbildning!