HÖRSELUNDERSÖKNING AV NYFÖDDA

Barn- & ungdomkliniken
Länssjukhuset
Kalmar
PM 1:13
Ansvarig: L Österdahl, öl
Sture Lindholm
Skapad/reviderad: 2011-09-01
Gäller t.o.m.:
2014-09-01
HÖRSELUNDERSÖKNING AV NYFÖDDA
Alla föräldrar erbjuds att deras nyfödda barn undersöks med OAE (otoacustiska emissioner) som
hörselscreening. Barnen bör vara minst 24 timmar gamla och prematurfödda barn undersöks med
fördel då de uppnått fullgången ålder. Screening-us ska ske innan utskrivning från
BB/neonatalavdelningen.
Barn med följande riskfaktorer bör remitteras till hörselvården oavsett resultat av neonatal
screening:
Riskfaktorer:
● Hereditet för hörselnedsättning
● CMV, toxoplasma, herpes eller andra virusinfektioner under
graviditeten eller neonatalt.
● Öron- och ansiktsmissbildningar. Barn med isolerad
förekomst av preaurikulärt fibrom behöver dock inte remitteras.
● Oklara syndrom
● Kromosomrubbningar
● Aminoglykosidbehandling (om höga plasmakoncentrationer förelegat)
● Meningit
Observera - otoacustisk emission mäter inneröronfunktionen och mäter inte hela hörselsystemet
som en konventionell hörselmätning. Vid normal emission är dock sannolikheten stor för att
hörseln är normal; mätningen kan lätt störas, och uteblivet svar visar ingalunda att det föreligger
en hörselnersättning. Fortsatt utredning är då dock indicerad.
2 /1