Pedagogisk plan judendom 8a, 8b 2016 - Kristinas so-sida

advertisement
Pedagogisk plan religionskunskap åk 8
Judendom
Vi fortsätter vårt arbete i religionskunskap genom att studera
judendom och därefter kristendom. Vilken religion är äldst? Hur
har judendomen påverka de andra världsreligionerna? Hur har det
judiska folket haft det genom historien? Politik och religion? Finns det olika
inriktningar? De här och många fler frågorna kommer vi att arbeta med i det
här avsnittet.
Konkreta mål för dig som elev- efter avslutat arbetsområde
Du skall:
o känna till judendomens ursprung och historia (personer som Abraham,
Mose)
o ha kunskap om heliga skrifter som finns inom religionen, plats för andakt
och eventuella symboler
o känna till några religiösa riter och högtider som firas, och veta varför man
firar dessa.
o ha kunskap om hur de troende ser på olika livsfrågor t.ex. liv efter
döden, äktenskap och könsroller samt hur det formar dem som
människor
o ha kunskap om olika tolkningar, inriktningar och bruk inom religionerna
(ortodoxa, konservativa och liberala judar)
o visa förståelse för att det finns samband mellan samhället och religionen
o ka kunskap om antisemitism och förintelsen
o känna till religionernas roll i aktuella händelser och konflikter (ex.
konflikten i Palestina)
Material
Egna anteckningar
Religion och liv 7 sid: Judendomen: 92-94,96-102, 92-102, 106-113,123-124,
130-140
Powerpoints
Sammanfattningen om judendom
Prov: 27 september
Grovplanering:
v.35
Judendomens tidiga historia (Abraham, Josef, Mose)
v.36
forts. judendomens historia (från Kaanan, Babylonien och hur det
judiska folket hade det under medeltiden och fram till våra dagar)
v. 37
forts. modern judisk historia + Att leva som jude (regler,
inriktningar, högtider)
V.38
forts. Att leva som jude(regler, inriktningar, högtider)
v. 39
prov på tisdag 27 september
Namn och begrepp du ska kunna om judendom:
antisemitism
Abraham/Ibrahim
pogrom
Bar mitzvah/Bat mitzvah
rabbi
Chanuka
sekulariserad
Diasporan
synagoga
Jahve
Talmud
Jerusalem
Tanakh
kippa
Toran
klagomuren
koscher
Moses
omskärelse
ortodox
Tips på nätet om judendom:
https://www.youtube.com/watch?v=oxPy5gRqHiE Vad är grejen med judendomen?
Sammanfattning om vad judendomen är inte den judiska historien
https://www.youtube.com/watch?v=FWogXBrzLIw (8:36)Enkel sammanfattning OBS !! star att
Ismael är stamfar till Islam men det ska vara till araberna…..
https://www.youtube.com/watch?v=cw8uqiEDkIw Judendomens tidiga historia….enkelt
förklarat men ganska detaljrik..med pratbubblor
https://www.youtube.com/watch?v=6dI8HDyOJjM Judisk historia del 1
https://www.youtube.com/watch?v=wkYCzivjXmQ Judisk historia del 2
https://www.youtube.com/watch?v=NotSQr-cXx8 Judisk historia del 3
Kunskapskrav i ämnet religionskunskap i slutet av åk 9
E-D
C-B
(betyget D innebär att
kunskapskraven för betyg E och
till övervägande del för betyg C är
uppfyllda)
(Betyg B innebär att
kunskapskraven för betyg C och
tillövervägande del för betyg A är
uppfyllda)
Eleven har grundläggande
kunskaper om kristendomen och
de andra världsreligionerna och
visar det genom
att beskriva centrala
tankegångar, urkunder och
konkreta religiösa uttryck och
handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven
enkla resonemang om likheter
och skillnader inom och mellan
några religioner och andra
livsåskådningar.
Eleven har goda kunskaper om
kristendomen och de andra
världsreligionerna och visar det
genom att förklara och visa på
samband mellan centrala
tankegångar, urkunder och
konkreta religiösa uttryck och
handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven
utvecklade resonemang om
likheter och skillnader inom och
mellan några religioner och
andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar
om hur religioner kan påverkas av
och påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden
beskriva enkla samband
med enkla och till viss
del underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra enkla
resonemang om hur livsfrågor
skildras i olika sammanhang och
hur identiteter kan formas av
religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt
som till viss del för
resonemanget framåt.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra enkla och till
viss del underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på ett i
huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om
religioner och andra
livsåskådningar och använder då
olika typer av källor på ett i
huvudsak fungerande sätt samt
för enkla och till viss
del underbyggda resonemang om
informationens och källornas
trovärdighet och relevans.
Eleven kan utifrån
undersökningar om hur
religioner kan påverkas av och
påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden
beskriva förhållandevis
komplexa samband med
utvecklade och relativt
väl underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra
utvecklade resonemang om hur
livsfrågor skildras i olika
sammanhang och hur identiteter
kan formas av religioner och
andra livsåskådningar på ett sätt
som för resonemanget
framåt.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på
ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om
religioner och andra
livsåskådningar och använder då
olika typer av källor på
ett relativt väl fungerande sätt
samt för utvecklade och
relativt välunderbyggda
resonemang om informationens
och källornas trovärdighet och
relevans.
A
Eleven har mycket goda
kunskaper om kristendomen och
de andra världsreligionerna och
visar det genom att förklara och
visa på samband och generella
mönster kring centrala
tankegångar, urkunder och
konkreta religiösa uttryck och
handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven
välutvecklade och
nyanserade resonemang om
likheter och skillnader inom och
mellan några religioner och andra
livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar
om hur religioner kan påverkas av
och påverka samhälleliga
förhållanden och skeenden
beskriva komplexa samband
medvälutvecklade och väl
underbyggda resonemang.
Eleven kan också föra
välutvecklade och nyanserade
resonemang om hur livsfrågor
skildras i olika sammanhang och
hur identiteter kan formas av
religioner och andra
livsåskådningar på ett sätt
som för resonemanget framåt
och fördjupar eller breddar
det.
Eleven kan resonera och
argumentera kring moraliska
frågeställningar och värderingar
genom att föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang och använda etiska
begrepp och modeller på
ett väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om
religioner och andra
livsåskådningar och använder då
olika typer av källor på ett väl
fungerande sätt samt för väl
utvecklade och väl underbyggda
resonemang om informationens
och källornas trovärdighet och
relevans.
Download