Utökad vaccination mot HPV-virus

advertisement
Utökad vaccination (catch-up) mot HPV-virus
Livmoderhalscancer = Cervixcancer
•
HPV-infektioner är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion
HPV 16 och 18 är bakomliggande orsak till cirka 70 procent av all livmoderhalscancer
•
Medelåldern 55 år, en fjärdedel är yngre än 40 år vid insjuknande
•
450 kvinnor insjuknar årligen i Sverige
•
Halverats sedan 60-talet, troligen tack vare gynekologiska cellprovskontroller
•
.
HPV infektionen kommer tidigt
cervixcancer är en sen kompliation
Schiffmann M Castle P NEJM 2006
Bakgrund
HPV-vaccination ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet från den 1
januari 2010 till flickor födda 1999 och senare (årskurs 5-6)
Ersätter INTE gynekologiska cellprovskontroller
Vaccinet ger ett 90 procentigt skydd mot HPV 16 och 18, inte övriga HPV.
Gynekologiska cellprovskontroller kallas till i åldern 23 till 59 år.
Överenskommelse SKL / staten att varje kommun får bidrag (totalt 22 mkr) för att
täcka skolhälsovårdens kostnad
Landstingen ansvarar för och får bidrag (totalt 93 mkr) för att upphandla vaccin
NLT gruppen föreslår att landstingen överväger vaccination av årskullarna flickor
födda 1993-1998 (catch-up)
Så har vi tänkt i Halland
Cirka 85% av gruppen kommer att vaccinera sig
I Halland ca 11 400 flickor varav 2 800 redan vaccinerat sig
Allmänna vaccinationsprogrammet genomförs av skolhälsovården
VVH enheterna ansvarar för catch-up vaccinationen av flickor födda 1993-1998
Inför Svevac för registrering och dokumentation
Tilldelningsbeslut förväntas komma w 36 2011.
Vaccinationerna beräknas kunna komma i gång i slutet av året eller början av 2012
Så har vi tänkt i Halland
Ersättningsmodell:
Vaccinationen kommer att vara kostnadsfri för flickorna (förväntat beslut i
Regionfullmäktige i september)
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ersätter Vårdval Halland-enheterna med 30
kronor per genomförd vaccination (stickersättningskostnad)
 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ansvarar för kostnaderna för de övriga
gemensamma utgifterna med anledning av vaccineringen
Vaccineringen kommer ej att påverka vårdenhetens ”täckningsgrad”
Generösa med vaccinering. Ingen ska nekas. Även de som tillfälligt vistas i
regionen ska erbjudas vaccinering
Download