Patientinformation Magsår/Ulcus

advertisement
Patientinformation magsår 080101
Verksamhetsområde kirurgi, Område Östra
Patientinformation
Magsår/Ulcus
Vad är magsår ?
Under normal matsmältning passerar nedsvald föda från svalget, genom matstrupen och ned
till magsäcken. I magsäcken produceras bl a saltsyra och pepsin (ett enzym som bryter ned
äggviteämnen) och här inleds nedbrytningen av födan. Från magsäcken portioneras födan
vidare till tolvfingertarmen där matsmältningen fortsätter och uppsugning av näringsämnen
påbörjas.
Ett magsår är ett sår i antingen magsäck eller tolvfingertarm och utvecklas i närvaro av
magsyra och pepsin (s k peptiska sår).
Magsår kan utvecklas i alla åldrar med är sällsynta bland barn och tonåringar.
Vad orsakar magsår?
Magsår orsakas av obalans mellan magsyra och pepsin och slemhinnans försvarsmekanismer
mot dessa frätande substanser. De flesta magsår uppstår vid samtidig närvaro av en speciell
bakterie i magsäcken – Helicobakter pylori (H. Pylori).
Följande livsstilsrelaterade faktorer anses också ha betydelse för patienter med magsår:
Rökning
Rökare har oftare magsår än icke-rökare. Dessutom läker såren långsammare hos rökare och
risken för nya sår efter behandling är också ökad.
Kaffe och te
Koffein ökar syrabildningen i magsäcken och tycks därmed öka smärtorna vid magsår.
Alkohol
Alkohol har inte kunnat visas orsaka peptiska magsår, däremot magkatarr (ytlig skada av
magslemhinnan) av varierande grad. Magsår är dock vanligare hos personer med
skrumplever.
Stress
Man anser inte numera att psykisk stress orsakar magsår. Möjligen kan stress dock förvärra
magsårssmärta.
Värktabletter
Många mediciner mot smärta samt febernedsättande och inflammationsdämpande medel
innehåller acetylsalicylsyra eller besläktade ämnen (NSAID). En del av dessa mediciner är
receptfria. Exempel är Magnecyl, Bamyl, Treo, Albyl, Brufen, Naproxen, Voltaren m.fl.
Samtliga dessa läkemedel kan orsaka skador på magslemhinnan och kan vid längre tids
användning leda till magsårsbildning. Dessa magsår läker när man slutar ta medicinen.
Symtom
Vanligaste symptomen vid magsårssjukdom är gnagande eller brännande värk eller smärta
mellan bröstbenet och naveln. Ofta förekommer s k hungersugningar och matlindring, dvs
besvären minskar efter födointag. Nattliga smärtor eller besvär tidigt på morgonen är vanligt.
Antacida, t.ex. Novaluzid eller Novalucol, brukar tillfälligt lindra besvären genom att
neutralisera magsyran. Mindre vanliga symptom inkluderar illamående, nedsatt aptit,
Utarbetad av Jane Heath, leg SSK, Lise-Lott Augustin Nilsson, leg SSK.
Granskad och godkänd av Anders Rosemar VÖL KAVA
Patientinformation magsår 080101
Verksamhetsområde kirurgi, Område Östra
kräkningar och viktnedgång. Blödning från magsår visar sig som svarta kräkningar
(kaffesumpskräkning) eller mörkfärgning (tjärfärgning) av avföringen. Ibland upptäcks
magsår vid utredning för blodbrist. Många magsår är helt symptomlösa.
Diagnos
Diagnosen ställs vanligen via en undersökning som kallas gastroskopi. Metoden innebär att
Du får svälja en slang försedd med en videokamera i spetsen genom vilken den undersökande
läkaren kan undersöka magsäcken och första delen av tolvfingertarmen. Magsår och andra
förändringar kan diagnostiseras och fotograferas och vävnadsprover kan tas. Även prov för H.
Pylori tas vid förekomst av magsår.
Behandling
-Rökning bör undvikas, liksom koffein och alkohol.
-Ett flertal olika läkemedel kan användas för att läka magsår. Numera används i huvudsak
preparat som minskar syrabildningen i magsäcken.
-Behandling av H. Pylori – infektion. Vid konstaterad växt av H. Pylori och samtidigt magsår
behandlas man med en kombination av syrareducerande medel och antibiotika.
När behövs en operation?
De flesta magsår behandlas med mediciner, men i vissa fall krävs operation. Detta kan bli
aktuellt om
- man blöder väldigt kraftigt,
- magsåret orsakar ett hål i magsäcken och magsyra och luft läcker ut i bukhålan och
risk finns för allvarlig infektion
- man haft upprepade magsår som orsakat förträngning så att maten har svårt att passera
ned i tarmen.
Utskrivande läkare: …………………………………………………………………….
Utskrivande sjuksköterska:…………………………………………………………….
Vi hoppas att Du är nöjd med vården
Med vänlig hälsning personalen på ………………………………………………
Utarbetad av Jane Heath, leg SSK, Lise-Lott Augustin Nilsson, leg SSK.
Granskad och godkänd av Anders Rosemar VÖL KAVA
Download