Variabelbeskrivning D126 2011-09

advertisement
Variabelbeskrivning D126
2011-09-14
Variabelbeskrivning:
Variabel
Koder
Pnr
Personnummer
Diadate9208
Diagnosdatum
Sida9208
Sida (1=höger, 2=vänster)
Invasiv9208
Invasivitet
1=invasiv
0=in situ
99=okänt
tumstl9208
Tumörstorlek (mm)
Tstad9208
T-stadium
0=T0
5=Tis
10=T1
20=T2
30=T3
40=T4
42=T4a
44=T4b
46=T4d
50=TX, Uppgift saknas
Nstad9208
N-stadium
0=N0
10=N1
20=N2
30=N3
40=NX, Uppgift saknas
Mstad9208
M-stadium
0=M0
10=M1
20=MX, uppgift saknas
ER_9208
Östrogenreceptorbestämning
1=positiv
2=negativ
3=ej utfört
4=ej bedömbart
5=okänt
PR_9208
Progesteronreceptorbestämning
1=positiv
2=negativ
3=ej utfört
4=ej bedömbart
5=okänt
AntUsLgl9208
Antal undersökta lymfkörtlar i axill
1
Variabelbeskrivning D126
AntLglMet9208
Antal positiva lymfkörtlar i axill
SN_9208
Sentinel node utfört (1=ja)
Grade _9208
Elston grad
1=I
2=II
3=III
9=Uppg.saknas
Histyp_9208
Histopatologisk typ*
2011-09-14
10=duktal
20=Både duktal och lobulär
30=duktal och andra typer än lobulär
40=lobulär,
50=medullär
70=Annan / Ej bedömbar
*Histopatologisk typ har registrerats olika under åren. För diagnosår 1992-2002 kodades alla cancrar
enligt ovan. 2003-2007 kodades alla invasiva cancrar enligt ovanstående histyp
Insitu kodades
1=DCIS grad I,
2=DCIS grad II,
3=DCIS grad III,
4=LCIS,
5=annan.
För 2008- är kodningen olika för in situ och invasiv cancer enligt följande: Invasiva kodas enligt ovan
och in situ enligt
10=DCIS,
20=LCIS,
40=DCIS+LCIS,
50=Annan in situ cancer.
2
Download