Dako GenPoint™ HPV Biotinylated DNA Probe för in situ

advertisement
Dako
GenPoint™ HPV
Biotinylated DNA Probe
för in situ hybridisering
Kod Y1443
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
GenPoint™ HPV Biotinylated DNA Probe är avsedd för användning vid in situ hybridisering färgningsprocedur med användning av Dako
GenPoint™ Detection System (kod K0620) för detektion av humant papillomvirus (HPV).
Sammanfattning och förklaring
HPV har påträffats i epitelialceller i flera olika organ, inklusive hud och könsorgan.1 HPV finns i kärnan och kan vara i antingen episomal (fria
virus) eller integrerad form.2
Medföljande reagens
GenPoint™ HPV Probe innehåller HPV genomiska kloner i formen av dubbelsträngiga fragment med 500 baspar eller mindre (biotinylerade*
och omärkta), och multipla biotinylerade oligonukleotider från 25 till 40 baser i längd. Proben är bruksfärdig och tillhandahålls i 1,0 mL in situ
hybridiseringslösning (0,3 mol/L NaCl, 50% formamid i buffert).
Proben är optimerad med GenPoint™ Detection System (kod K0620).
*U.S. Patent 4,599,303, beviljad underlicens från Schleicher & Schuell, Inc.
Material som behövs, men inte ingår
Se instruktionerna för GenPoint™ detektionssystem.
Specificitet
GenPoint™ HPV Biotinylated DNA Probe har befunnits reagera med HPV-typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, och 68 på
formalinfixerade, paraffininbäddade, cervikala vävnader och/eller celler genom in situ hybridisering.
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Minimera mikrobiell kontaminering av reagenser eftersom en ökning av icke-specifik färgning annars kan inträffa.
3. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4. Som huvudregel får personer under 18 år inte arbeta med denna produkt. Användare måste noggrant instrueras om lämplig
arbetsprocedur, produktens farliga egenskaper samt nödvändiga säkerhetsanvisningar.
5. Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden.
6. Oanvänd lösning måste kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
7. Datablad för materialsäkerhet för yrkesanvändare kan erhållas på begäran.
Fara
Probe containing Formamide: ≥25-<50% Formamid, ≥1-<3% Natriumklorid
H360D
Kan skada det ofödda barnet.
P201
Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280
Använd skyddshandskar. Använd ögon- eller ansiktsskydd. Använd skyddskläder.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarvård.
P405
Förvaras inlåst.
P501
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
Förvaring
Förvaras vid 2–8 °C.
Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på flaskan. Om reagenser förvaras under andra förhållanden än dem som
specificerats måste förhållandena kontrolleras av användaren. 3 Det finns inga tydliga tecken som visar att denna produkt är instabil. Därför
bör positiva och negativa kontroller testas samtidigt med patientprover. Kontakta Dako Technical Support om oväntad färgning observeras,
som inte kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och om det misstänks vara något problem med satsen.
(128080-001)
P04075SE_01/Y1443/2015.07 s. 1/2
Provpreparation
Paraffinsnitt
GenPoint™ HPV Biotinylerad DNA-prob kan användas på formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt.
För bättre vidhäftning av vävnadssnitten till objektglasen rekommenderas användning av Silanized Slides (kod S3003).
De avparaffinerade vävnadssnitten kräver förbehandling för att ge proben tillgång till målnukleinsyrasekvenser. Detta kan uppnås med en
inkubering av vävnadssnitten i 0,8% Pepsin (kod S3002, lös upp paketet i 250 mL 0,2N saltsyra) vid 37 °C i 5–10 minuter. Efter digestion
skall vävnadssnitten sköljas i flera byten med avjoniserat vatten, och därefter nedsänkas i 0,3% H2O2 i metanol i 20 minuter, och sköljas i
flera byten med avjoniserat vatten.
Cytologprover
GenPoint™ HPV Biotinylated DNA Probe kan även användas på cytologprover.
Objektglasen lufttorkas i 30–60 minuter. Objektglasen genomdränks sedan med 50% alkohol i 30 minuter följt av postfixering i 10% Neutral
Buffer Formalin i 30 minuter. Objektglasen sköljs därefter i flera byten med avjoniserat vatten och inkuberas med Proteolytic Enzyme (kod
S3007) vid rumstemperatur i 3 minuter. Efter digestion skall vävnadssnitten sköljas i flera byten med avjoniserat vatten, och därefter
nedsänkas i 0,3% H2O2 i metanol i 5 minuter, och sköljas i flera byten med avjoniserat vatten.
Färgningsprocedur
Efter provberedning får objektglasen lufttorka en kort stund och en droppe från GenPoint™HPV Biotinylated DNA Probe tillsätts och täckglas
appliceras. Proben och mål-DNA denatureras genom att objektglasen placeras på en platt värmeblockyta vid 92 °C i 5 minuter. Efter
denaturering överförs objektglasen till en förvärmd fuktkammare för hybridisering vid 37 °C i 16 till 18 timmar. Efter hybridisering avlägsnas
täckglasen genom att objektglasen nedsänks i rumstempererat 1x TBST (kod S3306 för 10X TBST). Objektglasen tvättas sedan först i ett
färskt bad med TBST och sedan i stringenttvätt. Späd först GenPoint™ Detection System-stringenttvätt enligt instruktionerna för K0620 och
utför sedan stringenttvätten vid 48 °C i 30 minuter . Skölj sedan objektglasen i tre separata färska bad med 1x TBST. Detektion av
hybridiserad prob utförs sedan med användning av GenPoint™ Detection System (kod K0620) enligt satsens instruktioner och med
användning av en 1:100 spädning av Primary Streptavidin-HRP i 30 minuter.
Färgningsmönster
Brun DAB-färgning i kärnan indikerar detektion av HPV.
Begränsningar
Olika fixeringstider och fixeringsreagenser kan påverka signalintensitet och även bakgrundsfärgning.
Förbehandling av olika prover bör optimeras i testlaboratorierna.
Referenser
1. Viral Carcinogenesis. Mendelsohn J (eds.). The Molecular Basis of Cancer. W.B. Saunders Company. 2001:Chapter 5
2. Evans MF, et al. Biotinyl-tyramide-based in situ hybridization signal patterns distinguish human papilloma virus type and grade of
cervical intraepithelial neoplasia. Mod Pathol 2002; 15(12):1339
Edition 07/15
(128080-001)
P04075SE_01/Y1443/2015.07 s. 2/2
Download