och sjukvårdsnämndens delårsrapport oktober 2012

advertisement
 Delårsrapport 2012 Januari ‐ oktober Hälso‐ och sjukvårdsnämnden DELÅRSRAPPORT ‐ januari ‐ oktober 2012 2 DELÅRSRAPPORT ‐ januari ‐ oktober 2012 1 Medborgarperspek vet
Strategiska mål Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande
strategiska mål i Medborgarperspektivet:
 Bra och jämlik hälsa
 Bra tillgänglighet till hälso- och sjuk-
vård
 Trygg och likvärdig vård
 Nöjda patienter – stor delaktighet
 Stort förtroende för hälso- och sjukvården
I denna delårsrapport bedöms strategin om bra
tillgänglighet, medan resten bedöms i samband med årsredovisningen.
U all Tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården har förbättrats från 1 951 som
väntat för länge i oktober 2011 till 858 (10
procent i förhållande till totalt antal väntande)
i oktober 2012.
Antalet som väntat för länge till behandling
har minskat jämfört med motsvarande period
2011 och är i oktober innevarande år 770 väntande (12 procent).
DELÅRSRAPPORT ‐ januari ‐ oktober 2012 2 DELÅRSRAPPORT ‐ januari ‐ oktober 2012 3 Processperspek vet
Strategier Pa entsäkerhet Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande
strategiska mål i Processperspektivet:
Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje
månad genom observationer i verksamheten.
Målet nås för följsamhet till klädregler men
inte för hygienreglerna. Aktuella värden i oktober är 97 procent för klädreglerna och 82
procent för reglerna avseende hygienreglerna.
Målet är 95 procent för båda. Se diagram i
dokumentet ”Fördjupade kommentarer”.
 Kunskapsbaserad och säker vård med
hög kvalitet
 Effektiv hälso och sjukvård
I denna delårsrapport redovisas delar av dessa
strategiska mål, medan resten bedöms i samband med årsredovisningen.
U all Vårdproduk on Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdstillfällen, läkarbesök och öppenvårdsbesök hos andra vårdgivarkategorier än läkare
ökar.
Återinläggningar Vården av äldre mäts varje månad i vårdtid
och återinläggningsfrekvensen för patienter
över 80 år. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Den långsiktiga trenden är att
vårdtiden sjunker, vilket också skett under
senaste månaderna. Hittills under året har återinläggningarna minskat för gruppen jämfört
med föregående år. Se diagram i dokumentet
”Fördjupade kommentarer”.
DELÅRSRAPPORT ‐ januari ‐ oktober 2012 4 DELÅRSRAPPORT ‐ januari ‐ oktober 2012 5 Ekonomiperspek vet
Strategier Kostnadsutvecklingen för läkemedel under
januari till och med oktober har varit 0,5 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande
strategier i Ekonomiperspektivet:
 Ekonomi som ger handlingsfrihet
 Kostnadseffektiv verksamhet
2 0 12 t o m
o kt
Landstingets totala resultat till och med oktober är 505 mkr. Finansplanens helårsresultat
ligger på 0 mkr. Intäkter och kostnader varierar dock under året.
Receptförskrivna läkemedel
Översiktlig beskrivning av resultat i delårsbokslut januari till
oktober (10) jämfört med budget, mkr
Nämnd/styrelse
118
Godkänt Bokslut resultat 2011
2012
116
0
55
Hälso och sjukvårds‐nämnden
Landstingsstyrelsen
Trafiknämnden
111
4
3
108
8
‐
0
0
0
49
6
‐
Verksamheten
PE – sjukvård
‐32
‐70
‐67
‐100
‐63
‐65
‐161
‐174
DÅ10 2012
DÅ10 2011
PE – övriga
38
33
2
13
PE:s resultat (inkl LS, HSN, TN)
Landstingsgemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv)
Totalt Resultat
86
49
‐63
‐106
419
361
63
365
505
410
0
259
Produktionsenheternas resultat (inklusive
landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och trafiknämnden) är 86 mkr, varav
sjukvården står för minus 70 mkr. De landstingsgemensamma kostnaderna och intäkterna
är netto mer positiva än föregående år och det
beror dels på återbetalningen av 2007 och
2008 års premier för AFA-försäkringar och
dels på att de finansiella intäkterna är betydligt
högre jämfört med föregående års motsvarande period.
2 0 11 t o m
o kt
714
F ö r änd r i ng
732
Pr o cent uell
f ö r änd r ing
f ö r eg åend e
år
-18
-2,5%
- varav allmänläkemedel
310
334
-24
-7,2%
- varav fokusläkemedel
8
8
0
0,0%
- varav klinikläkemedel
331
324
7
2,2%
- varav solidariskt
f inansierade/ ofördelade
preparat
65
66
-1
-1,5%
Läkemedel via rekvisition
346
333
13
3,9%
Läkemedelskostnader, miljoner kr
Hälso– och sjukvårdsnämnden I delårsbokslut efter september 2012 redovisas
ett positivt resultat på 111 miljoner kr. Anledningen till överskottet är framför allt de viten
som produktionsenheterna betalat in till nämnden på grund av att målvärden för vård i rimlig tid ej uppnåtts, ej utbetalda målrelaterade
ersättningar samt att kostnader för privata
vårdgivare är lägre än de förväntade för perioden. Detta beräknas till viss del vara bestående under året.
Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2012, baserad på delårsbokslutet till
och med oktober, visar på ett överskott på 30
miljoner kr och det är en förbättring jämfört
med förra helårsbedömningen som gjordes i
delårsrapport 08/2012.
DELÅRSRAPPORT ‐ januari ‐ oktober 2012 6 Delårsrapport 2012 – Fördjupade kom‐
mentarer U all januari – oktober Hälso‐ och sjukvårdsnämnden Innehållsförteckning
Medborgarperspek vet Tillgänglighet 1 1 Processperspek vet Observa onsstudier för hygienriktlinjer Vård av äldre Produk on 3 3 3 4 Ekonomiperspek vet Hälso‐ och sjukvårdsnämndens delårsrapport jan ll och med oktober 5 5 Bilagor 1. Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp 2. Tillgänglighet per verksamhetsområde inom specialiserad vård DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober 4 DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober 1 Medborgarperspek vet
Tillgänglighet Figur 1 nedan visar att för besökstillgängligheten inom den specialiserade vården är det i
oktober färre som väntar än motsvarande period 2011. Som framgår av figuren hade 10
procent av patienterna väntat längre än 60 dagar i oktober 2012. I oktober för ett år sidan
hade 19 procent av patienterna väntat för
länge och då var det dessutom nästan 1 100
fler som väntade.
Hittills under året har tillgängligheten har förbättrats kraftigt. Det gäller både tillgänglighet
till besök och behandling.
Följande tabell visar resultaten per organisation den
sista oktober 2012.(Alla specialiteter)
Väntat mer än 60 dagar på besök och behandling (inkl enheter med 30‐dagarsgräns)
Organisation
Alla besök
Alla behandlingar
Antal
Andel
Antal
Andel
1
3%
0
0%
8
3%
0
0%
Närsjukvården i Finspång
Närsjukvården i centrala Närsjukvården i östra Östergötland
Närsjukvården i västra Östergötland
7
3%
0
0%
28
6%
0
0%
482
23%
122
35%
34
4%
6
3%
458
253
8
37
0
24%
10%
3%
6%
0%
370
356
11
23
181
28%
16%
5%
5%
66%
1 316
14%
1 069
21%
Hjärt‐ och medicincentrum
Barn‐ och kvinnocentrum
Centrum för kirurgi, ortopedi Sinnescentrum
Medicinskt centrum Linköping
Aleris Motala
Privata psykiatriska enheter
Totalt
Tillgängligheten till behandling i oktober var
bättre jämfört med för ett år sedan - vilket visas i figur 2 nedan. Antalet som väntat längre
än 60 dagar var i oktober 770 (12 procent),
dvs drygt 700 färre 2012 än 2011.
Figur 1: Väntande patienter på besök inom specialiserad vård
12 000
10 000
10 149
8 000
9 418
9 300
8 573
6 000
4 000
2 000
0
1 951
2011
10
81 %
1 766
2011
11
81 %
1 482
2011
12
84 %
1 221
2012
01
86 %
8 011
8 439
8 437
9 103
8 743
9 588
9 241
7 288
1 669
841
9 258
664
613
614
2012
2012
2012
2012
05
04
03
02
93 %
92 %
92 %
90 %
Väntat mer än 60 dagar besök
2 038
846
1 316
2012
2012
2012
2012
09
08
07
06
85 %
76 %
80 %
91 %
Totalt väntande besök
858
2012
10
90 %
Figur 2: Väntande patienter på behandling inom specialiserad vård
7 000
6 000
5 000
6 324
6 132
6 347
6 182
5 972
5 715
4 000
5 239
5 490
4 793
4 750
796
830
3 000
2 000
1 490
1 196
1 166
1 391
2011
11
80 %
2011
12
82 %
2012
01
77 %
1 185
1 529
897
840
5 869
5 513
5 473
1 690
1 069
770
1 000
0
2011
10
76 %
2012
2012
2012
2012
2012
02
03
04
05
06
80 %
84 %
84 %
83 %
83 %
Väntat mer än 60 dagar behandling
2012
07
71 %
2012
08
70 %
2012
09
82 %
2012
10
88 %
DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober 2 DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober Processperspek vet
3 Observa onsstudier för hygienriktlinjer Vård av äldre Varje månad görs drygt 3 000 observationer i
verksamheten (i oktober cirka 3 100). Dessa
observationer ligger till grund för sammanställda resultat. Målet för efterlevnaden av
klädregler är 95 procent. Den samlade sjukvården når i aktuell månad målet, med 97 procent i utfall. Åtta av nio landstingsenheter och
Aleris AB når målet för efterlevnaden av klädreglerna. Det är viktigt att notera att det sedan
2010 är mycket små förändringar mellan olika
månader.
Målsättningen är att både vårdtiden och återinläggningarna inom 30 dagar för patienter över
80 år ska minska. Hittills under året har vårdtiden minskat med 3,1 procent jämfört med
samma period föregående år. Samtidigt har
återinläggningarna minskat med cirka 0,3 procentenheter. Den långsiktiga trenden är att
vårdtiden minskar. Återinläggningar är ej sällan en följd av att vårdprogram följs där patient
behandlas på två olika sjukhus inom samma
vårdtillfälle.
Följsamhet - klädregler
Andel återinläggningar patienter 80 år och äldre
ackumulerade värden jan tom okt
100%
98%
16%
96%
14%
94%
12%
92%
10%
90%
88%
8%
86%
6%
84%
4%
82%
2%
80%
0%
2009-10
Klädregler
Målvärde
Figur 3: Följsamhet till hygienriktlinjer - klädregler
(källa: Observationsstudier, hygien på LISA)
Målet för efterlevnaden av hygienregler är
också 95 procent. Resultaten i denna indikator
är sämre och är i aktuell månad 82 procent för
den samlade sjukvården. Ingen enhet når
denna månad målet. Även för detta mål har
det varit kontinuerliga förbättrade resultat och
resultaten har de senaste månaderna förändrats
i liten omfattning.
Följsamhet - hygienregler
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
Hygienregler
Målvärde
Linjär (Hygienregler)
Figur 4: Följsamhet till hygienregler (källa: Observationsstudier, hygien på LISA)
2010-10
2011-10
2012-10
Linjär (Klädregler)
Figur 5: Återinläggningar inom 30 dagar för patienter
80 år och äldre (källa: Vårddatalagret)
DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober 4 Produk on Produktionen fortsätter att öka även under
2012. Tabellen visar att ökning sker för slutenvårdstillfällen, läkarbesök och besök hos andra
vårdgivarkategorier. Även DRG-poängen1) för
slutenvård ökar.
DRG-vikt sv östgötar
6 500
6 000
5 500
Mätvärden
Slutenvårdstillfällen
‐ varav privata vårdgivare
Läkarbesök
‐ varav specialiserad vård
‐ varav primärvård
‐ varav privata vårdgivare
Övriga öppenvårdsbesök
2010 okt
2011 okt
54 351
54 676
1172
1151
Procentuell förändring 2012/2011
56 332
3,0%
2012 okt
1175
2,1%
838 255
850 277
857 927
0,9%
340 223
352 420
367 028
4,1%
387 489
389 424
384 816
‐1,2%
110 543
108 433
106 083
‐2,2%
1 519 585
1 575 321
1 635 409
3,8%
467 140
492 271
529 788
7,6%
920 788
919 708
937 172
1,9%
131 657
163 342
168 449
3,1%
5 000
4 500
4 000
3 500
‐ varav specialiserad vård
‐ varav primärvård
‐ varav privata vårdgivare
Produktionsdata från vårddatalagret
Figur 6: DRG-vikt sluten vård för östgötar (källa: Vårddatalagret)
_____________________________________________
1) Diagnosrelaterade grupper, DRG innebär att patienter
med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i
en och samma grupp. DRG är ett överskådligt sätt att
beskriva patientsammansättningen (”case mix”) på olika
sjukhus eller i olika landsting, vilket gör det relativt enkelt att göra jämförelser över tiden eller att jämföra kvaliteten på vården.
DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober Ekonomiperspek vet
Hälso‐ och sjukvårdsnämndens delårs‐
rapport januari ll och med oktober Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2012, baserad på delårsbokslutet till
och med oktober, visar på ett överskott med
30 miljoner kronor och det är en förbättring
jämfört med delårsbokslut 08/2012.
Tabellerna nedan visar Hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse per område jämfört med
budget samt det ekonomiska utfallet per område.
Resultat – avvikelse mot budget, miljoner kr
Regionsjukvård
Närsjukvård
Länssjukvård
Utomlänsvård
Privata vårdgivare
Tandvård
Ambulanssjukvård och sjukresor
Smittskyddsverksamhet
Solidariskt finansierade läkemedel
Övrigt
Totalt
Faktiskt utfall - HSN:s kostnader i miljoner kr
(indexuppräkning är 2,5 %)
I delårsbokslut efter september 2012 redovisas
ett positivt resultat på 111 miljoner kr. Delvis
förklaras överskottet av ej utbetalda rörliga
ersättningar och målrelaterade ersättningar till
vårdgivarna samt att kostnader för privata
vårdgivare är lägre än de förväntade för perioden. Detta beräknas till viss del vara bestående under året.
Område
5 Helårs‐
Jan ‐ okt Jan ‐ okt Bokslut bedömning 2012
2011
2011
2012‐10
‐3,0
‐1,8
‐1,6
‐2,2
14,0
23,6
22,3
24,5
13,0
30,7
16,8
17,7
0,0
6,7
‐22,2
‐17,5
20,0
35,3
50,1
51,0
0,0
1,8
8,1
3,6
0,0
0,0
9,5
8,8
12,8
3,9
‐1,2
1,9
0,0
‐14,0
30,0
‐0,4
‐3,4
110,8
‐4,3
22,0
107,9
‐11,4
‐17,3
49,1
Område
Regionsjukvård
Närsjukvård
Länsövergripande sjukvård
Utomlänsvård
Privata vårdgivare
Tandvård
Ambulanssjukvård och sjukresor
Smittskydds‐verksamhet
Solidariskt finansierade läkemedel
Övrigt
Totalt
Jan ‐ okt Jan ‐ okt Bokslut Bokslut 2012
2011
2011
2010
465
438
526
507
3 423
3 382
4 064
4 017
2 435
157
337
203
2 242
165
333
191
2 696
188
409
235
2 590
188
413
232
176
30
162
31
211
40
205
37
89
56
7 370
73
71
7 086
94
132
8 594
78
124
8 391
Nedan behandlas de olika områdena under
egna rubriker.
Regionsjukvård ( ll östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård är 555
miljoner kr för 2012. Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som
en fast ersättning under 2012. Den enda del
som är rörlig är vissa sällan förekommande
åtgärder som är särskilt dyra och som ersätts
särskilt. Totalt är 13 miljoner kr budgeterat för
sådana kostnader. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger cirka 1,8 miljoner kr över
den budgeterade nivån för perioden.
Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är 4 136
miljoner kr för 2012 och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Ersättningen till närsjukvården betalas till största
delen ut som en fast ersättning, endast ca 161
miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året.
Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu ej
utbetalade och därför understiger kostnaden
för närsjukvård budget med ca 24 miljoner kr.
DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober 6 Från och med år 2012 innehåller överenskommelserna med vårdgivarna vitesbelopp (både
inom närsjukvård och inom länssjukvård). Om
vårdgivaren inte uppfyller sitt utlovade mål för
vård i rimlig tid dras ett vitesbelopp från den
fasta ersättningen. Beloppets storlek beror på
hur många patienter som har väntat för länge.
Det maximala vitesbeloppet som kan belasta
närsjukvården under 2012 är 23 miljoner kr.
De avdragna vitesbeloppen för vårdgivarna
ger överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens
budgetuppföljning. För perioden januari till
och med september har närsjukvårdsenheterna
betalat ca 1,4 miljoner kr i vite.
Länssjukvård I tabellen nedan visas kostnader för köpt utomlänsvård för hela landstinget, endast kostnader för oplanerad utomlänsvård, primärvård,
läkemedel förskrivna utomläns samt viss vård
enligt vårdgarantin påverkar hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomi.
Kostnader köpt utomlänsvård, miljoner kr
Område
2012 2011 Förändring tom okt tom okt
Oplanerad utomlänsvård och primärvård
Läkemedel förskrivna utomläns
Remitterad specialistvård utomläns
Valfrihetsremiss
Vård enligt vårdgarantin
Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas
till största delen ut som en fast ersättning under 2012, endast 45 miljoner kr av totalt 2 959
miljoner kr är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året.
Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu ej
utbetalade och därför understiger kostnaden
för länsövergripande sjukvård budget med ca
31 miljoner kr. Det maximala vitesbeloppet
som kan belasta länssjukvården under 2012 är
71 miljoner kr. För perioden januari till och
med september har länssjukvårdsenheterna
betalat ca 7 miljoner kr i vite.
Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 196
miljoner kr för 2012 och det är en nivåhöjning
jämfört med år 2011 med ca 20 miljoner kr.
Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger ca
7 miljoner kr under de budgeterade för perioden och förväntade kostnader för perioden
januari till och med oktober har bokats upp.
Detta ska ge en mer rättvisande bild av de förväntade faktiska kostnaderna, men innehåller
ändå en viss osäkerhet då erfarenheten är att
dessa kostnader är svåra att bedöma och ökar
kraftigt i december. Jämfört med samma period 2011 är kostnaderna för utomlänsvård
2012 ca 8 miljoner kr lägre.
Summa utomlänsvård
Procentuell förändring föregående år
115
132
‐17
‐12,9%
17
17
0
0,0%
86
73
13
17,8%
2
4
‐2
‐50,0%
13
21
‐8
‐38,1%
233
247
‐14
‐5,7%
Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare,
exkl privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 447 miljoner kr för 2012 och det är en
nivåminskning jämfört med år 2011 med ca 25
miljoner kr. Kostnaderna avseende de privata
vårdgivarna ligger ca 35 miljoner kr under den
budgeterade nivån för perioden, vilket är
10/12-delar av budget.
Jämfört med samma period 2011 är kostnaderna för privata vårdgivare 2012 ca 4 miljoner kr
högre.
Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 245 miljoner kr för 2012. Utfallet för tandvården för
perioden är 203 miljoner kr, vilket är ca 2 miljoner kr över det beräknade för perioden.
Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och
sjukresor är 223 miljoner kr för 2012, och det
är en nivåhöjning jämfört med år 2011, framför allt beroende på hyresökningar på grund av
nya ambulansstationer.
DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober 7 Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och
sjukresor är ca 10 miljoner kr lägre än den
beräknade nivån för perioden januari till och
med oktober.
Jämfört med samma period 2011 ligger kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor
2012 ca 14 miljoner kr högre.
Smi skyddsverksamhet Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 46 miljoner kr för 2012. Kostnaderna
avseende smittskyddsverksamhet ligger ca 9
miljoner kr under den budgeterade nivån för
perioden januari till och med oktober. Många
smittskyddsläkemedel är solidariskt finansierade och från och med 2012 redovisas kostnaderna för dessa under den läkemedelsgruppen.
Solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 106 miljoner kr för 2012
och det är en nivåhöjning jämfört med år 2011
med ca 22 miljoner kr. Kostnaderna avseende
dessa läkemedel ligger ca 0,4 miljoner kr över
den beräknade nivån för perioden januari till
och med oktober.
Jämfört med samma period 2011 ligger kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel
2012 ca 17 miljoner kr högre.
Kostnadsutvecklingen för läkemedel under
januari till och med oktober har varit 0,5 procentenheter lägre än motsvarande period föregående år.
De mest kostnadskrävande områdena under
den senaste 12-månadersperioden är inom tumörer och rubbningar i immunsystemet 273
miljoner kr och inom nervsystemet 252 miljoner kr.
I tabellen nedan visas totala kostnader för läkemedel för hela landstinget.
Läkemedelskostnader, miljoner kr
2 0 12 t o m
o kt
Receptf örskrivna läkemedel
714
2 0 11 t o m
o kt
732
F ö r änd r i ng
Pr o cent uel l
f ö r änd r i ng
f ö r eg åend e
år
-18
-2,5%
- varav allmänläkemedel
310
334
-24
-7,2%
- varav f okusläkemedel
8
8
0
0,0%
- varav klinikläkemedel
331
324
7
2,2%
- varav solidariskt
finansierade/ ofördelade
preparat
65
66
-1
-1,5%
Läkemedel via rekvisit ion
346
333
13
3,9%
Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 79 miljoner
kr och underskottet inom detta område är ca 3
miljoner kr för perioden januari till och med
oktober. Inom gruppen övrigt kan nämnas
bland annat kostnader för de utökade vårdgarantisatsningar som görs mot bakgrund av att
det inom vissa områden fortfarande finns
många patienter som har väntat för länge på
behandling. I övrigt ingår även kostnader för
bidrag till organisationer, mm.
DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober Bilaga 8 DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober Bilaga 1 Uppföljning av kostnader per sjukdomsgrupp För hälso- och sjukvårdsnämnden är det viktigt att följa sjukdomsgrupper och det blir mer intressant då
alla landsting redovisar kostnader på sjukdomsgrupper så jämförelser kan göras.
Nedan följer en tabell på landstingets kostnader under januari till och med september 2012 (KPP är
ännu inte uppdaterat med data för oktober) samt andel av kostnader fördelat på sjukdomsgrupper/
diagnoskapitel, jämfört med utfallet 2010 och 2011. Med hjälp av KPP-data för varje produktionsenhet
har ersättningen som HSN betalat ut fördelats på de olika diagnoskapitlen. Privata vårdgivare har fördelats enligt specialitet och utomlänsvård samt ambulans/sjukresor enligt de diagnoskapitel som redovisas på akutmottagningarna.
Tabellen nedan visar Hälso- och sjukvårdsnämndens kostnader aktuell period fördelat på sjukdomsgrupper:
Sjukdomsgrupper/diagnoskapitel
1 Infektioner
2 Tumörer
3 Blodsjukdomar/Immunsystemrubbningar
4 Endokrina sjukdomar
5 Psykiska sjukdomar
6 Nervsystemssjukdomar
7 Sjukdomar i ögat
8 Sjukdomar i örat
9 Cirkulationsorganens sjukdomar
10 Andningsorgansjukdomar
11 Sjukdomar i matsmältningsorganen
12 Hudsjukdomar
13 Muskeloskeletala sjukdomar
14 Sjukdomar i urin‐ och könsorganen
15 Graviditet och förlossningar
16 Perinatala tillstånd
17 Medfödda missbildningar
18 Symtom och sjukdomstillstånd
19 Skador och förgiftningar
21 Faktorer av hälsobetydelse
Ej registrerat
Summa, mkr
jan‐sep 2012, mkr
122
543
37
176
649
195
104
80
707
362
492
141
534
193
173
64
38
467
474
492
582
6 625
jan‐sep 2012, %
1,8%
8,2%
0,6%
2,7%
9,8%
2,9%
1,6%
1,2%
10,7%
5,5%
7,4%
2,1%
8,1%
2,9%
2,6%
1,0%
0,6%
7,0%
7,2%
7,4%
8,8%
100%
jan‐dec 2011, %
1,9%
8,1%
0,6%
2,6%
9,5%
3,1%
1,7%
1,1%
10,4%
5,3%
7,5%
1,9%
8,0%
2,8%
2,6%
1,0%
0,5%
6,3%
6,9%
7,5%
10,6%
100%
jan‐dec 2010, %
1,9%
8,6%
0,6%
2,7%
9,4%
2,8%
1,6%
1,1%
10,3%
4,9%
7,5%
1,7%
6,9%
3,8%
2,1%
0,8%
0,5%
5,2%
6,8%
6,5%
14,3%
100%
Den tredje största gruppen är ”Ej registrerad diagnos” och den återfinns till stor del inom primärvården
där inte diagnos registreras för de sjukvårdande behandlingarna. Det pågår ett omfattande arbete med
att öka primärvårdens diagnosregistrering. De största grupperna är ”Cirkulationsorganens sjukdomar”
och ”Psykiska sjukdomar”. Rörelseorganens sjukdomar återfinns inom två grupper och de är
”Muskeloskeletala sjukdomar” samt ”Skador och förgiftningar”. Det är fortfarande svårt att fastställa
orsaker till skillnader mellan åren eftersom gruppen Ej registrerad diagnos är så pass stor.
DELÅRSRAPPORT ‐ fördjupade kommentarer januari ‐ oktober Bilaga 2 Tillgänglighet inom specialiserad vård (alla besök och behandlingar) (Pa enter som väntat mer än 60 dagar) Verksamhetsområde
Allergologi
Barnmedicin
Endokrinologi
Gastroenterologi
Geriatrik
Hematologi
Hudsjukvård
Infektionssjukvård
Kardiologi
Koagulationsmottagning
Lungmedicin
Medicin
Neurologi
Njurmedicin
Onkologi
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Smärtverksamhet
S:a medicinska specialiteter
Gynekologi
Handkirurgi
Hjärtsjukvård
Kirurgi
Kärlkirurgi
Neurokirurgi
Ortopedi
Ryggkirurgi
Plastikkirurgi
Urologi
Ögonsjukvård
Öron-näsa-halssjukvård
Hörcentral (hörselprov)
S:a kirurgiska specialiteter
Beroendevård
Barn- o ungdomspsykiatri
Flyktingmedicin
Habilitering
Neuropsykiatri barn
Neuropsykiatri vuxna
Ungdomshälsa/ungd.mottagn
Vuxenpsykiatri
TS-verksamhet VUP
Ätstörningsverksamhet
S:a psyk specialiteter
TOTALT
Besök
Behandling
apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 sep 12
68
14
19
11
1
0
103
2
29
0
7
0
15
3
0
1
13
0
286
17
28
52
7
21
8
0
0
128
1
15
1
5
2
6
2
0
0
7
1
256
17
22
47
7
19
6
1
1
146
1
14
0
6
0
18
1
0
0
11
1
279
15
24
25
1
3
95
7
69
14
35
19
94
407
1
20
0
6
67
11
47
13
50
31
62
346
2
2
2
1
82
3
2
174
17
46
36
59
43
57
558
1
2
18
9
8
21
714
16
618
9
846
90
5
24
9
0
5
357
6
54
0
6
0
27
7
1
4
41
7
643
57
66
81
6
45
13
1
1
427
7
43
0
5
1
14
1
2
7
34
8
696
66
78
146
226
8
24
6
3
409
463
37
66
61
85
81
68
58
54
56
75
31
56
1 016 1 264
2
1
1
62
9
86
0
15
8
0
1
323
6
17
0
3
1
9
0
1
0
25
4
499
34
72
60
3
7
8
0
0
264
3
9
0
4
0
8
0
2
0
16
4
388
33
61
187
10
5
187
77
75
49
48
30
19
793
2
70
14
4
52
58
18
31
44
45
15
445
21
25
9
2
10
76
1 669 2 036
1
24
1 316
25
858
0
4
52
78
92
12
8
86
69
118
24
49
186
0
15
27
71
114
5
9
48
81
106
20
39
169
0
17
21
71
123
19
6
52
82
93
18
39
171
0
43
85
100
225
45
17
172
103
149
61
87
325
778
704
712
0
16
24
27
64
75
95
115
64
842
91
795
119
831
0
50
110
119
263
31
18
203
92
144
83
86
335
0
6
57
106
170
18
6
119
75
93
37
40
163
0
4
52
63
107
11
5
85
56
65
22
34
92
890
596
30
37
31
127
144
142
181
1 071
173
769
1 412 1 534
142
157
1 554 1 691
Ekonomisk helårsbedömning 2012 Januari—oktober Hälso‐ och sjukvårdsnämnden Innehållsförteckning
Ekonomiperspek vet 1 Bilagor Ekonomi som ger handlingsfrihet 1 Kostnadseffek v verksamhet 2 Bedömning av måluppfyllelse inom 2 ekonomiperspek vet 1. Resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning 2. Helårsbedömning läkemedelskostnader EKONOMISK HELÅRSBEDÖMNING ‐ januari ‐ oktober 2012 4 EKONOMISK HELÅRSBEDÖMNING ‐ januari ‐ oktober 2012 Ekonomiperspek vet
I denna ekonomiska helårsbedömning behandlas endast det strategiska målet om ekonomi
som ger handlingsfrihet.
Ekonomi som ger handlingsfrihet Balans mellan hälso– och sjukvårds‐
nämndens kostnader och intäkter Hälso- och sjukvårdsnämndens helårsbedömning för 2012, baserad på delårsbokslutet tom
oktober, visar på ett överskott på 30 miljoner
kr och det är en förbättring med 10 miljoner
kronor jämfört med helårsbedömningen som
gjordes efter augusti.
Anledningen till överskottet är framför allt att
kostnader för privata vårdgivare inte kommer
att uppgå till budgeterat belopp samt att
många produktionsenheter inte kommer att
uppnå de målvärden som finns avseende vård i
rimlig tid och därför kommer att betala in viten till nämnden.
Precis som under förra året kommer extra insatser göras inom området vårdgaranti, mot
bakgrund av det inom vissa verksamheter
finns ett stort antal patienter som har väntat på
behandling i mer än 60 dagar. Många av dessa
behandlingar förväntas göras hos annan vårdgivare än landstinget (privat eller i annat
landsting). Det kan dock inte förväntas att
kostnaden för detta uppgår till samma belopp
som produktionsenheterna betalar i vite till
nämnden.
1 Resultat—avvikelse mot budget, miljoner kr
Område
Regionsjukvård
Närsjukvård
Länssjukvård
Utomlänsvård
Privata vårdgivare
Tandvård
Ambulanssjukvård och sjukresor
Smittskyddsverksamhet
Solidariskt finansierade läkemedel
Övrigt
Totalt
Helårs‐
Jan ‐ okt Jan ‐ okt Bokslut bedömning 2012
2011
2011
2012‐10
‐3,0
‐1,8
‐1,6
‐2,2
14,0
23,6
22,3
24,5
13,0
30,7
16,8
17,7
0,0
6,7
‐22,2
‐17,5
20,0
35,3
50,1
51,0
0,0
1,8
8,1
3,6
0,0
0,0
9,5
8,8
12,8
3,9
‐1,2
1,9
0,0
‐14,0
30,0
‐0,4
‐3,4
110,8
‐4,3
22,0
107,9
‐11,4
‐17,3
49,1
Nedan följer en kommentar till den ekonomiska helårsbedömningen inom vissa områden.
Regionsjukvård (till östgötar)
Kostnaderna för regionsjukvård beräknas
överstiga de budgeterade med ca 3 miljoner
kr. Det är den rörliga ersättningen för vissa
åtgärder som bedöms hamna över de budgeterade. Detta är oförändrat jämfört med förra
helårsbedömningen.
Närsjukvård och länssjukvård
En mindre del av avtalsbeloppen till närsjukvården och länssjukvården är rörlig målrelaterad ersättning samt vite. Det finns en risk att
viss del av dessa ersättningar aldrig blir utbetalade, eller att produktionsenheterna kommer
att få betala vite. Under 2011 var det ca 41
miljoner kr som förbättrade HSN:s resultat
och för 2012 är bedömningen att ca 22 miljoner kr inte blir utbetalade, dvs att kostnaderna
i bokslutet kommer att understiga den budgeterade nivån (varav 9 miljoner kr inom närsjukvård och 13 miljoner kr inom länssjukvård).
EKONOMISK HELÅRSBEDÖMNING ‐ januari ‐ oktober 2012 2 Överskottet inom detta område kommer att bli
ytterligare 5 miljoner på grund av minskade
kostnader inom klinikläkemedel som förskrivs
av primärvården. Det är ett patent på ett läkemedel mot schizofreni som gick ut under hösten förra året och där kostnaderna blivit mycket lägre än förväntat. Detta är en förbättring
jämfört med förra helårsbedömningen.
Tandvård
Kostnaderna avseende tandvård beräknas
uppgå till den budgeterade nivån.
Utomlänsvård
Kostnaderna avseende utomlänsvård beräknas
uppgå till den budgeterade nivån.
Smittskyddsverksamhet
Kostnaderna avseende smittskyddsverksamhet
beräknas uppgå till den budgeterade nivån.
Privata vårdgivare
Kostnaderna avseende privata vårdgivare, exkl
privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård,
beräknas understiga de budgeterade med ca 20
miljoner kr och detta är oförändrat jämfört
med förra helårsbedömningen. Många privata
vårdgivare har haft en högre produktion under
2012, jämfört med förra året men kommer i
alla fall inte upp i budgeterade nivåer och taknivåer.
Solidariskt finansierade läkemedel
Kostnaderna för solidariskt finansierade läkemedel beräknas uppgå till den budgeterade
nivån och det är oförändrat jämfört med förra
helårsbedömningen.
Ambulanssjukvård och sjukresor
Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och
sjukresor beräknas uppgå till den budgeterade
nivån.
Övrigt
Kostnaderna inom gruppen övrigt bedöms
överstiga den budgeterade nivån inom gruppen för vårdgarantisatsningar med ca 14 miljoner kr och det är en förbättring jämfört med
förra helårsbedömningen.
Bilaga 1
558 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Helårsbedöming 10-2012
Resultaträkning (tkr)
Aktuell helårsbedömning
Föregående
helårsbedömning
Ack utfall 10
Budget 2012
Bokslut 2011 Not
Intäkter
Landstingsbidrag
Koncernbidrag
Patientavgift sjukvård/tandvård
Försäljning sjukvård tandvård
Försäljning utbildning
Övriga intäkter, huvudverksamhet
Försäljning övriga tjänster
Statsbidrag
Övriga bidrag
Sålt material varor övr intäkter
Summa intäkter
8 984 496
11 962
3 223
0
0
6 104
0
57 451
0
2 479
9 065 715
8 984 496
11 962
2 957
0
0
6 474
0
54 737
0
2 297
9 062 923
7 491 318
10 407
2 686
-193
0
5 087
0
47 876
0
2 066
7 559 247
8 984 496
1 962
1 125
0
0
5 547
0
0
0
0
8 993 130
8 633 864
9 565
3 565
1 938
0
5 484
73
58 254
100
3 665
8 716 508
-20
-10
-6 383
-6 413
-20
-10
-6 383
-6 413
-21
-9
-5 227
-5 257
0
0
-6 352
-6 352
-106
-46
-6 043
-6 195
Kostnader för köpt verksamhet
Verksamhetsnära material och varor
Lämnade bidrag
Övriga verksamhetskostnader
Summa övriga kostnader
-8 570 562
-329 244
-23 746
-105 747
-9 029 299
-8 577 728
-329 244
-23 746
-105 747
-9 036 465
-7 099 887
-257 751
-17 281
-68 275
-7 443 194
-8 528 041
-329 244
-23 746
-105 747
-8 986 778
-8 243 663
-300 832
-23 237
-93 443
-8 661 175
Summa verksamhetens kostnader
-9 035 712
-9 042 878
-7 448 451
-8 993 130
-8 667 370
0
0
0
0
30 003
20 045
110 796
0
49 138
2
-5
2
-47
0
-2
0
0
2
-46
Resultat före extraord poster
30 000
20 000
110 794
0
49 094
Årets resultat
30 000
20 000
110 794
0
49 094
Kostnader
Lönekostnader
Arbetsgivaravgifter
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader
Avskrivningar
Netto
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Noter till resultaträkning:
1) Avser koncernbidrag för kostnader för vaccin och vaccinering livmoderhalscancer (HPV).
1)
Bilaga 1
558 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kassaflödesanalys
Aktuell helårsbedömning
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar pensioner
Justering för övriga avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande post
30 000
0
0
0
0
0
Medel från verksamheten före förändring av röre
30 000
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-20 220
0
38 505
48 285
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
0
Justering av ingående eget kapital
Årets kassaflöde
48 285
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
0
48 285
Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning
Nettoinvestering
Immateriella tillgångar
Byggnader
Mark
Inventarier
Datorutrustning
Medicinteknisk apparatur
Byggnadsinventarier
Bilar och andra transportmedel
Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner
Konst
Aktier, andelar, bostadsrätter
Summa
Noter till Investeringsredovisning:
Bilaga 1
Aktuell helårsbedömning
0
Föregående
helårsbedömning
Budget 2012
0
Bokslut 2011
0
0
Bilaga 1
558 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Balansräkning (tkr)
UB Aktuell
helårsbed 2012
IB Bokslut
2011
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Pågående investeringar maskiner och invent
Inventarier
Datorutrustning
Medicinskteknisk apparatur
Byggnadsinventarier
Bilar och andra transportmedel
Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner
Investering i annans fastighet
Byggnadsinventarier i annans fastighet
Konst
Aktier, andelar, bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
0
0
Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
20 220
48 285
68 505
20 220
18 285
38 505
Summa tillgångar
68 505
38 505
0
30 000
30 000
0
0
0
0
0
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag
Semesterlöneskuld, okomp övertid mm
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
38 295
210
38 505
38 295
210
38 505
Summa skulder
Summa skulder och eget kapital
38 505
68 505
38 505
38 505
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat eget kapital
Årets förändring
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Noter till balansräkningen
Bilaga 2
Blankett 2B (endast närsjukvården)
Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader
i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel
Tidpunkt för rapportering:
Rapporteringssätt:
enligt fastställd tidplan
som bilaga till delårsrapport
Produktionsenhet (nr)
Bedömningen gjord av
558 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Camilla Paananen
Helårsbedömn av
Helårsbedömning
kostn exkl regl PV Helårsbedömning av kostn inkl regl
Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 Utfall kostn per 10 över-/underskott över-/underskott PV över/
(tkr) 5)
(tkr) 5)
(tkr) 5)
(tkr)
allmänläkemedel underskott (tkr)
Allmänläkemedel
Klinikläkemedel
1)
2)
Fokusläkemedel 3)
Solidariskt finansierade
Övriga läkemedel
PE totalt
4)
26 280
61 564
77 087
95 500
5 700
22 449
60 716
76 912
92 300
92 300
550
1 441
1 776
2 200
2 200
13 573
42 398
57 754
69 300
69 300
11 573
22 617
25 608
34 000
34 000
74 425
188 736
239 137
293 300
5 700
101 200
299 000
1) Primärvårdens konto 55940 (hanteringskostnad Apodos) samt läkemedelskonto 56123 och 56126. I kolumnen för helårsbedömning av reglering över/underskott allmänläkemedel anges den
del av konto 56131, som avser primärvård.
2) Sjukhusens receptläkemedel på konto 56124 och 56127. I kolumnen för helårsbedömning av reglering över/underskott allmänläkemedel anges den del av konto 56131, som avser
sjukhusvård.
3) Primärvårdens och sjukhusens fokusläkemedel på konto 56129.
4) Avser läkemedel via rekvisition, läkemedel med landstingssubvention och övriga läkemedel konto 56110, 56111, 56112, 56113, 56114, 56125, 56130 samt 56195
5) Utfall exkl reglering över-/underskott allmänläkemedel
Download