Stopp för köp av torsk – tillämpa

Motion till Nacka kommunfullmäktige
Stopp för köp av torsk – tillämpa Världsnaturfondens
fiskguide!
Haven längs våra långa svenska kuster: Bottenviken, Bottenhavet, Östersjön samt Skagerrak
och Kattegatt har under senare årtionden kraftigt förändrats. Tillståndet i Östersjön¸ en av
jordens mest hotade miljöer, är det mest alarmerande.
Torsken utanför Sörmlandskusten är helt borta och nästan helt borta i resten av Östersjön.
Torskbeståndet i andra delar av våra hav är starkt hotad. I stora delar av Kattegatt har
torskbeståndet kollapsat. Utfiskningen av torsken påverkar hela eko-systemet och balansen i
havet förändras. Om en art minskar kraftigt är det stor risk att det finstämda ekologiska
samspelet mellan olika arter rubbas. Ett flertal fiskar, plankton och även fåglar drabbas och
hotas som ett resultat av den hårda utfiskningen
Det största hotet mot fisken är inte längre miljögifter, även om dessa naturligtvis bidrar, utan
främst den hänsynslösa utfiskningen. Grundproblemet är EU:s kvotsystem som inte är
anpassat till bestånden, men också bristande kontroll av illegalt fiske och att stora fiskeflottor
använder redskap som bedriver urskillningslöst fiske.
För att det överhuvudtaget ska finnas en chans att rädda torsken krävs ett totalt fiskestopp. Det
är fiskeexperter och havsmiljöforskare eniga om. Vi kan inte vänta på att EU tar ett beslut om
att totalförbjuda torskfiske.
Det är viktigt att agera snabbt. Konsumenter, kommuner och landsting kan skapa opinion i
frågan genom att sluta köpa torsk och samtidigt bidra till att minska efterfrågan. Redan idag
har ett flertal kommuner och landsting beslutat sig för att sluta köpa torsk. T ex har åtta
kommuner på västkusten har bestämt sig för att sluta servera torsk på skolor, daghem och
äldreboende. Torsken kommer där att ersättas av mer miljövänliga fiskarter. Det är
Trollhättans upphandlingsavdelning som samordnar åtta kommuners inköp av livsmedel, som
nu har valt att stryka torsken från inköpslistan. Beslutet togs efter samråd mellan de
kostansvariga i respektive kommun. De berörda kommunerna är Trollhättan, Vänersborg,
Uddevalla, Tanum, Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Strömstad. Torsken kommer att ersättas
av hoki, sej och kummel, fiskar som är betydligt grönare enligt Världsnaturfondens
rekommendationslistor.
Det är viktigt att fler kommuner följer efter och visar vägen. Som skärgårdskommun borde
Nacka gå i spetsen för att rädda torskbeståndet samt övriga hotade arter. Nacka kommun är,
direkt eller indirekt via entreprenörer, inköpare av torsk, bland annat till förskolor, skolor,
hemtjänst, äldreboende etc. Det finns även ett antal andra arter som är hotade, så därför ska
kommunen tillämpa Världsnaturfondens fiskguide (Grönt / Smaklig måltid - gult / Tänk efter
och rött / Låt bli) eller motsvarande.
Mot denna bakgrund yrkar Vänsterpartiet
att kommunen, både direkt och indirekt via entreprenörer, slutar köpa in torsk till
skolbespisningar, äldreboenden och förskolor
att vid övriga inköp av fisk tillämpa Världsnaturfondens fiskguide eller motsvarande,
Nacka 2008-03-26
Rolf Wasteson
Hediye Güzel