2010/11
mnr: N308
pnr: M1271
Motion till riksdagen
2010/11:N308
av Eliza Roszkowska Öberg (M)
En framtidsfärdplan för Sverige
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om en framtidsfärdplan för Sverige.
Motivering
Under ett valår präglas ofta den politiska debatten av kortsiktiga frågor, vilket
är förståeligt. Dock är det en risk att denna tendens fortsätter, något som
skulle vara beklagligt. Den politiska debatten bör även inkludera mer
långsiktiga frågor, det av regeringen inrättade Globaliseringsrådet är ett bra
exempel på detta. Hur ska allt färre i arbetsför ålder kunna försörja en
befolkning med en stigande andel äldre, som dessutom efterfrågar fler och
mer avancerade vårdtjänster? Hur ska vi lösa klimatproblemen och en
långsiktig och säker energiproduktion? Vad behövs för att Sverige ska bli ett
kunskapssamhälle och hur utvecklar vi det ytterligare? Och hur ska vi säkra
en stark konkurrenskraft och skapa nya företag? Dessa frågor kräver svar för
att Sverige ska kunna bibehålla och utveckla både välfärd och
konkurrenskraft.
Det räcker t ex inte att konstatera att Sverige ligger i världstoppen vad
gäller andelen invånare med Internet i hemmet, eller att vi kommit långt
angående miljöteknik. Det handlar inte bara om att följa utvecklingen utan om
att Sverige ska ha ambitioner att leda utvecklingen. I exempelvis Danmark
finns ett regeringsdepartement för vetenskap, teknologi och utveckling som
samlar frågor om utbildning, innovation, forskning, IT och telekom, och som
arbetar för att göra Danmark till ett ledande entreprenörs- och
vetenskapssamhälle med utbildningar i världsklass.
Efter att det svenska Globaliseringsrådet avslutat sitt arbete skulle en
motsvarande verksamhet behövas där frågor om framtidens välfärd och
konkurrenskraft koordineras. Detta bör vara en kontinuerlig verksamhet, inte
1
2010/11:N308
en tidsavgränsad dito som Globaliseringsrådet, som involverar näringsliv,
universitet, myndigheter etc. I ett första steg bör en framtidsfärdplan utarbetas
som tar fasta på både den potential och de brister som föreligger i den svenska
ekonomin. Inte minst bör detta beröra sektorer som IT och telekom,
miljöteknik, medicin, transport, teknik och industri etc., och de potentiella
framtidssektorer som ännu inte utvecklats. I ett andra steg bör
framtidsfärdplanen kontinuerligt uppdateras och diskuteras när nya rön och
tendenser uppstår. Sverige ska leda utvecklingen, inte stå på sidlinjen och titta
på och hoppas på att få komma in i andra halvlek när det kanske redan är för
sent. Möjligheten att inrätta en verksamhet liknande Globaliseringsrådet, men
i permanent form, som utarbetar och ständigt uppdaterar en framtidsfärdplan
för att utveckla svensk konkurrenskraft och välfärd bör därför ses över.
Stockholm den 18 oktober 2010
Eliza Roszkowska Öberg (M)
2