Vaccination i Sverige mot HPV

advertisement
Sammanfattning av
nationellt vårdprogram
för cervixcancerprevention
Primärprevention
och vaccination
mot HPV i Sverige
HPV
• HPV är en förkortning av humant
papillomvirus.
• HPV infekterar hud och slemhinnor
• Det finns över 200 typer av HPV
• 40 typer överförs sexuellt
• 12 typer är klassade av WHO som
säkert cancerframkallande:
– HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,
52, 56, 58, 59
– HPV 68 är klassad som sannolikt
cancerframkallende
3D-renderad illustration av HPV-virus.
Foto: iStock
Rekommendationer i vårdprogrammet för att
förhindra spridning av HPV
• HPV-vaccination bör ges i ett organiserat
program till pojkar och flickor innan
sexuell debut.
• Vaccination bör ges som ”catch up”, upp
till 18 års ålder, i ett organiserat program.
• Rökstopp bör rekommenderas
till alla.
• Hälso- och sjukvården bör rekommendera
att kondom används med nya partners.
Primärprevention och HPV
• HPV-vaccination kan ge skydd mot HPV-infektion och
därmed förhindra uppkomsten av cellförändringar och
cancer.
• Kondomanvändning kan minska risken för spridning
av HPV-infektion.
• Antalet partners har betydelse.
• Rökning ökar risken för persisterande infektion.
Rökstopp förbättrar utläkningen av HPV-infektion och
dysplasi.
• Långvarig användning av kombinerade p-piller kan
öka risken för persistent infektion. Ingen evidens finns
för snabbare utläkning av HPV-infektion om
användaren slutar med p-piller.
HPV-vaccin
• HPV-vaccin har förebyggande effekt mot
cervixcancer och även mot andra HPVrelaterade cancrar.
• Tre HPV-vaccin är godkända för
användning i Europa och USA:
– Cervarix (2007)
– Gardasil (2006)
– Gardasil 9 (2016)
Foto: iStock
HPV-typer
• HPV 16 och 18 orsakar ca 70 % av alla fall med
cervixcancer.
• HPV 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 orsakar ca 90 % av alla
fall med cervixcancer.
• HPV 6 och 11 orsakar kondylom men ej cancer.
• Ca 90 % av alla HPV-infektioner läker ut spontant inom
två år.
Administrering
• Sedan 2012 ingår HPV-vaccination
i skolhälsovårdens vaccinationsprogram till flickor 10 – 12 år.
Två doser ges, intramuskulärt.
• Till flickor och kvinnor över 13 år ges
tre doser intramuskulärt.
Foto: iStock
Hur vaccinerna fungerar
• Vaccinerna innehåller viruslika proteiner (VLP)
som stimulerar till ett skyddande antikroppssvar.
• VLP kan inte orsaka infektion.
• Vaccinet innehåller ett adjuvans som stimulerar
immunsystemet att skapa ett långvarigt
antikroppsskydd mot HPV-infektion.
Nytta och risker
•
Gardasil och Cervarix ger så gott som 100 % skydd mot
cellförändringar i livmoderhalsen orsakade av HPV 16 och 18.
– vaccinet har ingen effekt mot en pågående infektion
•
Det finns en flockeffekt som gynnar icke vaccinerade. När kvinnor
och flickor vaccinerats uppträder en minskning av HPV även hos
män.
•
Vanliga biverkningar för Gardasil är reaktioner från injektionsstället
hos 77,1 % och huvudvärk hos 17 %.
Utvärdering av biverkningar
• Allvarliga biverkningar har rapporterats, men
populationsbaserade studier har inte visat på någon ökad
risk för dessa i den vaccinerade befolkningen.
• Europeiska läkemedelsmyndigheten utredde 2015 de
sällsynta tillstånden POTS (Postural Orthostatic Tachycardia
Syndrome) och CRPS (Complex Regional Pain Syndrome)
som misstänkta biverkningar till Gardasil. De kom fram till att
det inte fanns några samband med vaccinering mot HPV.
• Effekter på autoimmuna sjukdomar har särskilt studerats.
Danmark och Sverige har samarbetat. I flera stora
undersökningar med hundratusentals deltagare har man
kunnat visa att HPV-vaccinering inte ökar risken för
autoimmuna sjukdomar
Vaccination i Sverige mot HPV
• Beslut togs 2008 av Socialstyrelsen om allmän vaccination i
skolhälsovården av flickor 10–12 år, födda 1999 eller senare.
• I slutet av 2011 var första upphandlingen klar – Gardasil.
• Catch-up vaccination har rekommenderats av flickor födda
1993–1998, då i åldrarna 13–18 år.
• I januari 2012 startade vaccinationsprogrammet för flickor.
• En andra upphandling gjordes under 2014, med fortsatt
avrop för Gardasil fram till oktober 2017. Avtalet kan
förlängas 2 år.
Registrering av vaccinationer
• 2013 infördes allmän registrering av
all barnvaccination.
• Folkhälsomyndigheten är ansvariga
och redovisar vaccinationstäckningen.
• Dessförinnan var registreringen
frivillig med c:a 85% täckning
Foto: iStock
Tabell 1. Deltagande i gynekologisk cellprovskontroll för
HPV-vaccinerade kvinnor
Förstagångs-deltagare i GCK
Födda
HPV-vaccinerade
2015
1992
1/3
2016
1993
1/2
Vad händer när HPV-vaccinerade kvinnor kommer
in i screeningåldrarna?
Den förväntade effekten:
• Cellförändringar i de HPV-vaccinerade årskullarna kommer
att minska kraftigt.
• Cytologisk analys av screeningprover kommer att minska i
värde i samband med att allt fler vaccinerade kvinnor deltar i
GCK.
• Ytterligare forskning krävs för att värdera om HPV-analys ska
ersätta cytologisk analys i screening, för kvinnor under 30 år
Effektivitet av HPV-vaccination i befolkningen
Utfall kondylom:
• Svenska studier har visat tydlig minskning av kondylom hos
kvinnor i åldrar som har HPV-vaccinerats, men inte hos män.
• Andra studier har visat en kraftig minskning av kondylom hos
kvinnor som är HPV-vaccinerade innan 20 års ålder jämfört
med ovaccinerade kvinnor.
• Störst effekt ses vid vaccination innan 16 års ålder.
• Ökad effekt ses med ökat antal doser.
Utfall av allvarliga förstadier (HSIL)
Kraftig minskning av HSIL hos HPV-vaccinerade kvinnor jämfört
med ovaccinerade, framför allt om de vaccinerats innan 20 års
ålder.
Download