Barn, infektioner och antibiotika. Behandlingsriktlinjer och medicinska

advertisement
VARMT VÄLKOMNA !
14.30-14.50
Antibiotikaläget i Sverige och världen.
Det viktiga BVC-arbetet (Astrid Lundevall)
MRSA -nytt (Ulla-Britt Tollström)
14.50-15.10
Eftermiddagsfika
15.10-16.30
Barn, infektioner och antibiotika.
Behandlingsriktlinjer och medicinska aspekter
14.00-14.30
(Annelie Manneroja)
16.30-17.00
Workshop- Stramas BVC -pärm
Diskussioner om olika erfarenheter
2015-05-20
Sidan 1
www.stramastockholm.se
BARN, infektioner och
antibiotika
Hur kan vi stärka föräldrarna i egenvården?
2015-05-20
Sidan 2
www.stramastockholm.se
Strama-vad är det ?
STrategigruppen för
Rationell
Antibiotikaanvändning och
Minskad
Antibiotikaresistens
”Samverkan mot antibiotikaresistens”
Strama verkar för att bevara antibiotika som effektiva läkemedel
mot behandlingskrävande bakteriella infektioner hos människor
och djur
2015-05-20
Sidan 3
www.stramastockholm.se
Historik
2015-05-20
Sidan 4
www.stramastockholm.se
Utveckling av nya antibiotikaklasser
Trimetoprim
Streptogramins
Quinolones
Lincosamides
Chloramphenicol
Tetracyclines
Oxazolidinones
Macrolides
Lipopeptides
Glycopeptides
Aminoglycosides
Penicillins/betalactams
Sulphonamides
1930´s
1940´s
1950´s
1960´s
1970’s
1980´s
1990´s
2000´s
2015-05-20
Sidan 5
www.stramastockholm.se
1940-talet
2015-05-20
Sidan 6
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 7
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 8
www.stramastockholm.se
Modern sjukvård…
2015-05-20
Sidan 9
www.stramastockholm.se
Livräddande, stor effekt
•
•
•
•
•
meningit
sepsis
pneumokockpneumoni
utbredd erysipelas
pyelonefrit
Minskar komplikationer
• akut otit < 1 år
•
•
•
•
frontalsinuit
sårinfektioner
erytema migrans (borrelia)
sexuellt överförda infektioner (STI)
Symtomlindrande
• nedre UVI
• uttalad tonsillit med Strep A
Ej säker/liten effekt
• klinisk maxillarsinuit
• lätt/måttlig tonsillit med Strep A
• akut otit 1 - 12 år
Ingen effekt
• ÖLI
• tonsillit utan Streptokocker grupp A
• akut bronkit, oberoende av genes
• hosta
2015-05-20
Sidan 10
www.stramastockholm.se
3 av 10 AB-recept skrivs ut i
onödan i SLL
• Resistensutveckling
• Risker för individen/biverkningar
• Äventyrar medicinska landvinningar
2015-05-20
Sidan 11
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 12
www.stramastockholm.se
Uthämtade antibiotikarecept* per län 2012-04 - 2015-03
450
400
Källa: Concise, e-hälsomyndigheten
Linjen indikerar det nationella
patientsäkerhetsmålet
2012-04 - 2013-03
2013-04 - 2014-03
2014-04 - 2015-03
Recept / 1000 invånare
350
300
250
200
150
100
50
0
*J01 ekxl metenamin
Uthämtade antibiotikarecept ökar nu något i många län i Sverige. Första kvartalet 2015 hade antalet recept ökat med 3,6 %
jämfört med samma kvartal 2014. På nationell nivå ökade uthämtade antibiotikarecept med 3,4 % första kvartalet. Skåne och
Stockholms län har högst förbrukning i landet (358 respektive 352 uthämtade recept per 1000 invånare). För att nå det
nationella målet behöver antibiotikaförskrivningen minska. Västerbotten ligger nära målet.
Uthämtade antibiotikarecept* till barn 0-6 år i respektive kommun
2012-04 - 2015-03
Källa: Concise, e-hälsomyndigheten
800
2012-04 - 2013-03
700
2013-04 - 2014-03
2014-04 - 2015-03
600
500
400
300
200
100
0
*J01 ekxl metenamin
Antalet antibiotikarecept till barn minskade kraftigt i alla kommuner inom Stockholms län mellan 2012 och 2013.
De senaste 12 månaderna syns dock en ökning med 3,9 % vad gäller uthämtade antibiotikarecept till barn 0-6 år.
Uthämtade antibiotikarecept per åldersgrupp i SLL 2014
70 000
Källa: Concise, e-hälsomyndigheten
"Aknepreparat"
Hud- och mjukdelsantibiotika
60 000
Urinvägsantibiotika
Luftvägsantibiotika
Antal recept
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Vilka förskrev antibiotikarecept i SLL 2014?
Källa: Concise, eHälsomyndigheten
Tandläkare
7%
Övriga
7%
Privatläkare
10%
Vårdcentraler
46%
Närakuter
11%
Akutsjukhus
18%
(N ≈ 768 000 recept)
I SLL skriver vårdcentralerna ut mindre än hälften av alla uthämtade antibiotikarecept.
I många andra län är denna andel betydligt större. Andelen har också minskat något sedan 2013 (47 %)
I ”övriga” ingår framförallt vissa mindre sjukhus, geriatrik och företagshälsovård.
Uthämtade antibiotikarecept per åldersgrupp i SLL 2014 jämfört med 2009
Källa: Concise, e-hälsomyndigheten
900
800
Total minskning med 16 % sedan 2009!
700
Recept / 1000 invånare
- 29 %
600
2009
500
2014
400
300
200
100
0
Mellan 2009 och 2013 har antalet uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare och åldersgrupp särskilt
minskat för barn under 10 år. För de allra yngsta (0-4 år), ses en minskning med 29%.
Totalt sett har uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare minskat med 16 % sedan 2009 i länet.
Hur utvecklas resistens?
2015-05-20
Sidan 18
www.stramastockholm.se
Antibiotikaresistens
antibiotikatryck
+
smittspridning
(hygien)
2015-05-20
Sidan 19
www.stramastockholm.se
Källa: http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/antibiotic-resistance/index.html
2015-05-20
Sidan 21
www.stramastockholm.se
Vi är omgivna av bakterier
– Under en nagel ryms lika många
bakterier som antalet invånare i
Sverige.
– Under ringen ryms lika många
bakterier som antalet invånare i
Europa.
– I ett trasigt nagelband ryms lika
många bakterier som hela jordens
befolkning
2015-05-20
Sidan 22
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 23
www.stramastockholm.se
www.vardhygien.nu
E-utbildning
Basala hygienrutiner 10-15 min
2015-05-20
Sidan 24
www.stramastockholm.se
Resistensläge i Stockholm
2015-05-20
Sidan 25
www.stramastockholm.se
Anmälningspliktig antibiotikaresistens i SLL 2000-2014
3 000
* ESBL-karba: 16 fall 2014*
2000
2001
2 500
2002
2003
2004
2 000
Antal fall
2005
2006
1 500
2007
2008
2009
1 000
2010
2011
500
2012
2013
2014
0
MRSA
PNSP
VRE
ESBL*
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
MRSA
Barnhälsovården
19 maj 2015
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
MRSA fall i Sthlm 2000-2014
800
719
700
644
612
600
517
500
420
387
400
360
353
349
2006
2007
2008
319
300
272
237
206
200
100
167
100
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
MRSA hur har det blivit?
•
•
•
•
Smittspridningen i vården har minskat.
Antalet MRSA odlingar har ökat.
Ökning av hudinfektioner ffa abscesser.
MRSA i samhället har ökat, både inhemskt och
utlandsmittade.
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
Samhällsförvärvad MRSA
• PVL-toxin producerande stammar = PantonValentine Leucosidine
• Toxin som bildas av vissa stafylokocker.
• I Sverige ofta bölder.
• USA svåra fall av pneumonier hos unga personer.
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
Sannolikt smittursprung MRSA 2004-2014
800
Okänd
transient
Utland
Samh
Ä-boende
Öppenvård
Sluten vård
700
600
500
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
Fördelning av utl smittade 2014
AD barn n =8
2%
arb/stud n=11
3%
bor/bott n=80
24%
tillfälligt/sem
n=129
39%
grav vård n=49
15%
sjukvård n=58
17%
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
MRSA barn på BVC
• Barnet har provtagits på BB/förlossning.
• Barnet har provtagits av MRSA teamet.
• Prov från näsa, svalg, perineum och ev.
hudlesioner.
• Barnet har provtagits pga hudinfektion.
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
Barn med MRSA på BVC
•
•
•
•
Hur gör ni med hygienrutiner?
Skötbord?
Leksaker?
Hur gör ni om mamman har MRSA?
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
MRSA-bärarskap definitioner
Transient = tillfälligt bärarskap
• Odlingspositiv i prov från näsa och/eller svalg vid
ett enda tillfälle.
• Negativ vid förnyad odling
Koloniserad = MRSA-bärare
• Positiv vid förnyad odl
• Positiv i andra lokaler t.ex sår
• Symtomgivande infektion t ex böld
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
Uppföljning av MRSA-fall
• Nu följs alla MRSA fall.
• Pat som saknar riskfaktorer är aktuella för
avskrivning.
• 3 neg prover tagna efter ett schema.
• Endast Smittskydd Stockholm och MRSA teamet
kan avskriva patienter.
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
Avskrivning
• Avskriver patienten från kontroller och
förhållningsregler.
• Informerar patienten muntligt och skriftligt.
• Dokumenteras och dateras i patient journalen.
• Listor skickas till chefläkarna i SLL.
• Dokumenteras i Sminet.
• ENDAST MRSA-TEAM TILLSAMMANS MED
SMITTSKYDD STOCKHOLM AVSKRIVER PATIENTEN
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
450
400
350
Antal avskrivna 2010-20150430
transient n=100
Avskrivna n=1325
300
250
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
2013
2014
20150430
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
Hygienråd i förskolan
• www.smittskyddstockholm.se
• Ämnesområden- förskolan
• Utbildningsmaterial som förskolan kan använda.
2015-05-20
www.smittskyddstockholm.se
MRSA är en indikator !
• Om vi sprider MRSA sprider vi också andra
mikroorganismer.....
• VI VET ALDRIG NÄR RISK FÖR SMITTA FINNS !!!!
• ALLA MÅSTE HA ETT HYGIENISKT ARBETSSÄTT FÖR
ATT MINIMERA SMITTSPRIDNING !!!!!!!
Infektioner hos barn
2015-05-20
Sidan 41
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 42
www.stramastockholm.se
Övre luftvägsinfektion (ÖLI)
infektion ovanför stämbanden
”Vanlig förkylning”
”Bondförkylning”
”Bondsnuva”
”Common cold”
Tonsillit, sinuit och otit tar vi upp senare idag
2015-05-20
Sidan 43
www.stramastockholm.se
Normalförlopp
Rådgivning:
• Läker ut av sig själv, 5-8 dagar
• Symtomlindra –vila, extra dryck, tålamod
• Feber? Febernedsättande?
• Viktigt led i uppbyggnad av immunologiskt minne
• Sällsynt att ÖLI hos barn blir antibiotikakrävande
sinuit
• Vanligt med gröngul snuva utan att
behandlingskrävande bakteriell infektion föreligger
• Om oro eller tveksamhet bör barn/förälder erbjudas
läkarundersökning
2015-05-20
Sidan 44
www.stramastockholm.se
Nedre luftvägsinfektioner (NLI)
• Bronkit
• Hosta
• Pneumoni
2015-05-20
Sidan 45
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 46
www.stramastockholm.se
Akut bronkit
luftrörskatarr
•
•
•
•
•
Opåverkat barn
Ingen ökad andningsfrekvens
Besvärlig hosta
Ibland feber
Missfärgade upphostningar är inte grund för
antibiotikabehandling
• Kan vara korrelerat med obstruktivitet eller
mycket långdragen hosta (≥2 månader), tänk då
astma!
2015-05-20
Sidan 47
www.stramastockholm.se
47
Akut luftrörskatarr - med eller utan antibiotika
100%
Andel med ingen eller mycket lite hosta
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Ingen antibiotikabehandling
30%
Recept i reserv
20%
Omedelbar antibiotikabehandling
10%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Antal dagar efter läkarbesök
Diagrammet bygger på en studie med 562 patienter med akut luftrörskatarr (bronkit). Studien visar efter hur många dagar patienterna blivit av
med sin hosta med antibiotikabehandling, fördröjd antibiotikabehandling eller ingen antibiotikabehandling. Amoxicillin eller erytromycin var de
antibiotika som användes.
Little P, Rumsby K, et al. Information leaflet and antibiotic prescribing strategies for acute lower respiratory tract infection: a randomized controlled trial.
JAMA 2005 Jun 22;293(24):3029-35
2015-05-20
Sidan 48
www.stramastockholm.se
Mykoplasma då?
• Förloppet av akut bronkit påverkas inte av antibiotika
oberoende av vad som är orsaken.
• En bronkit som är orsakad av mykoplasma läker inte
fortare med antibiotika.
• När betalaktamantibiotika jämfördes med antibiotika
med in vitro effekt mot Mykoplasma pneumoniae blev
det ingen skillnad i utläkning vid samhällsförvad
mykoplasmapneumoni. (Mills et al BMJ,2005)
2015-05-20
Sidan 49
www.stramastockholm.se
Pneumoni hos barn
• feber
• påverkat allmäntillstånd
• ökad andningsfrekvens
– > 50/ min för barn < 1 år
– > 40/ min för barn > 1 år
• subjektiva andningsbesvär hos äldre barn
• hosta kan saknas
2015-05-20
Sidan 50
www.stramastockholm.se
Etiologi vid pneumoni hos barn
Varierar avsevärt med årstiden och barnets ålder
• Virus vanligast!
• Bakterier
» S. pneumoniae (1/3)
» H. influenzae
» M. pneumoniae (>5år)
vaccination
• Samtidig virus och bakterie hos 20 % (1 – 4 år)
2015-05-20
51
Sidan 51
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 52
www.stramastockholm.se
Akut mediaotit (AOM)
Öroninflammation
2015-05-20
Sidan 53
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 54
www.stramastockholm.se
Normal trumhinna
2015-05-20
Sidan 55
www.stramastockholm.se
Akut mediaotit
2015-05-20
Sidan 56
www.stramastockholm.se
Öroninflammation hos barn - med eller utan penicillin
100%
Andel symtomfria patienter
90%
80%
70%
60%
Med penicillin
Utan penicillin
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
1
2
3
4
5
6
7
Antal dagar till symtomfrihet
Diagrammet bygger på en svensk studie med 179 barn mellan 2-16 år med öroninflammation.
Studien visar hur många dagar det tog tills barnen blev symtomfria med eller utan penicillin.
Neumark, Mölstad m.fl. Evaluation of phenoximethylpenicillin treatment of acute otitis media in children aged 2-16,
Scandinavian Journal of Primary Health Care 2007, 25:3, 166-171
2015-05-20
Sidan 57
www.stramastockholm.se
Sammanfattning akut mediaotit
Telefonrådgivning
Tid inom ett dygn
Om besvärsfri under
väntetiden: Avvakta
1-12 år
Läkarbesök
Aktiv expektans
om ej komplicerande
faktorer
<1år >12 år
Perforerad AOM
Bilateral AOM <2år
Nedsatt AT, svår värk
PcV x 3 i 5 dagar
Läkarbesök
Vid säker AOM
PcV x 3 i 5 dagar
Sämre
läkarbesök
Ej bättre efter 2-3 dygn
läkarbesök
Ensidig otit utan tidigare hörselnedsättning
behöver ej kontrolleras
Barn <4år med dubbelsidig AOM
Kontroll 3 mån
2015-05-20
Sidan 58
www.stramastockholm.se
Råd till föräldrar
• Högläge gör att trycket i örat minskar och det gör
mindre ont. Håll barnet upprätt när du tröstar det.
• Nässpray kan lindra om näsan är täppt och kan
minska trycket/smärtan i örat, men har ingen effekt
på öroninflammationen.
• Smärtstillande kan vara lämpligt - paracetamol eller
ibuprofen (från 6 månader)
• Vid öroninflammation kan varbildningen i mellanörat
göra hål på trumhinnan och varet rinner ut
genom hörselgången. Smärtan brukar då minska.
Barnet bör undersökas av läkare, men det är inte
bråttom, utan man kan vänta till nästa dag.
2015-05-20
Sidan 59
www.stramastockholm.se
Viktiga undantag
I de här fallen bör du genast söka läkare vid öronvärk
även om det är mitt i natten:
• Om barnet har blivit mycket slöare än vanligt.
• Om barnet har svårt att hålla balansen.
• Om barnet är svullet/har en rodnad bakom örat.
• Om barnet är svårt att få kontakt med.
• Om barnet kräks upprepade gånger.
• Om barnet är under 3 månader och har feber.
2015-05-20
Sidan 60
www.stramastockholm.se
Mastoidit
2015-05-20
Sidan 61
www.stramastockholm.se
Halsfluss, faryngotonsillit
2015-05-20
Sidan 62
www.stramastockholm.se
• Vanlig förkylning med halsont och snuva är inte
streptokocktonsillit.
• Hos barn under 3 år är halsinfektion med
streptokocker ovanlig.
• Använd Centorkriterierna hos patienter 3 år och äldre.
Vilka är då dessa kriterier?
2015-05-20
Sidan 63
www.stramastockholm.se
Centor-kriterier
• Rodnade halsmandlar med beläggningar
- för barn under 6 år krävs ej beläggningar
• Ömma svullna lymfkörtlar i käkvinklarna
• Feber > 38,5
• Frånvaro av hosta
2015-05-20
Sidan 64
www.stramastockholm.se
Antibiotika vid tonsillit
Effekter av antibiotika
• Om 3-4 kriterier och positivt snabbtest
1 - 2,5 dygns kortare sjukdom.
• Om 3-4 kriterier och neg snabbtest.
Ingen påvisbar effekt av penicillin
• Lätt/måttlig sjukdom och positivt snabbtest
< 16 timmars kortare sjukdom
2015-05-20
Sidan 65
www.stramastockholm.se
Minska risk för njurskada eller
reumatisk feber ?
Allvarliga komplikationer som glomerulonefrit och
reumatisk feber är idag mycket sällsynt
förekommande och motiverar inte i sig behandling.
Komplex bakgrund till reumatisk feber
2015-05-20
Sidan 66
www.stramastockholm.se
Bärarskap - streptokocker
•
•
•
•
Barn upp till 18 år genomsnitt 12%
Barn < 5 år 4%
Barn < 3 år 0-3 %
Vuxna 0-10%
• Barn vinterhalvåret 25%
• Förskolegrupp 20-50% (vid ngt streptokockfall)
• Familj (vid tonsillitfall) förskolebarn 49% ,
skolbarn 35% - vuxna 16%
2015-05-20
Sidan 67
www.stramastockholm.se
Patientens sjukdomsbild
2015-05-20
Sidan 68
www.stramastockholm.se
Takehomemessage
Strep A
Strep A tas inte för att upptäcka streptokocker
grupp A utan för att hitta de patienter som har
nytta av antibiotika.
Snabbtest för streptokocker ska endast tas på de
patienter som uppfyller ≥ 3 av Centorkriterierna
2015-05-20
Sidan 69
www.stramastockholm.se
Feber hos barn
• Normal kroppstemperatur 36-37.8 grader
• Barn har oftast högre temperatur än vuxna upp till
38.5 under eftermiddagen vid aktivitet
• Feber hos barn om temperatur >38 grader rektalt
2015-05-20
Sidan 70
www.stramastockholm.se
Skäl FÖR att behandla feber
• Minska sjukdomskänsla
• Undvika extremt höga temperaturer > 41.0 grader
( är skadligt för CNS)
• Minska risk för feberkramper hos de barn som
tidigare haft sådana (?)
2015-05-20
Sidan 71
www.stramastockholm.se
Skäl MOT att behandla feber
• Biverkning av läkemedel
• En konstlad väg att minska feber kan försvåra
diagnostiken
• De flesta febertillstånd är kortvariga och godartade
• Våra försvarsmekanismer aktiveras vid förhöjd
kroppstemperatur och febernedsättande kan ha
negativ effekt på infektionsförloppet
2015-05-20
Sidan 72
www.stramastockholm.se
• Barn med feber > 39.5 och barn med krampsjukdom,
cirkulationssvikt eller allmänpåverkan ska alltid
behandlas med febernedsättande
• Till synes opåverkade barn dricker bättre när febern
sänks något
• Feberfri dag rekommenderas innan återgång till
förskola
2015-05-20
Sidan 73
www.stramastockholm.se
När bör föräldrar till barn med
feber kontakta läkare
•
•
•
•
< 3 månaders ålder och feber >38,0 grader
Temperatur >40 grader
Barnet är slappt, irriterat, svårväckt eller förvirrat
Barnet har
- andningsvårigheter, utslag, besvär
med vattenkastning
- feber utan andra symtom i mer än 3 d
2015-05-20
Sidan 74
www.stramastockholm.se
Bihåleinflammation, sinuit
2015-05-20
Sidan 75
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 76
www.stramastockholm.se
Fråga om:
• Svullnad ansikte och hög feber (etmoidit, erysipelas…)
akutbesök ÖNH
• Svullnad kring öga/ögonvrån (etmoidit)
akutbesök ÖNH
• Ensidig varig snuva hos små barn (främmande kropp)
• Förkyld > 7-10 dagar och uttalad värk i kinder/tänder
(maxillarsinuit) som hållit i sig 1-2 dagar
2015-05-20
Sidan 77
www.stramastockholm.se
Etmoidit är mycket ovanligt
2015-05-20
Sidan 78
www.stramastockholm.se
Konjunktivit
2015-05-20
Sidan 79
www.stramastockholm.se
Konjunktivit
Ögonkatarr/bindehinnekatarr/ögoninflammation
• Hos nyfödda ofta beroende på trång tårkanal
• Kan orsakas av virus, bakterier eller allergi
2015-05-20
Sidan 80
www.stramastockholm.se
Konjunktivit
• Noggrann rengöring flera gånger dagligen med
ljummet vatten eller koksalt är den viktigaste
behandlingen
• Handhygien, egen handduk.
• Smittsamt
• Vid långdragna eller intensiva besvär bör man
läkarundersöka barnet
• Om bara ett öga är drabbat och barnet är mycket
ljuskänsligt bör man söka läkare
2015-05-20
Sidan 81
www.stramastockholm.se
Impetigo
Vanlig (krustös)
Bullös
2015-05-20
Sidan 82
www.stramastockholm.se
Impetigo - behandling
• Hygienråd inklusive handsprit.
• Förskolebarn bör vara hemma tills såren är torra
• Noggrann uppblötning och rengöring av eventuella
krustor med tvål och vatten
• Kompletterande lokal behandling med
klorhexidinlösning kan ha effekt, tveksam effekt av
väteperoxidsalva (Microcid).
2015-05-20
Sidan 83
www.stramastockholm.se
Impetigo - behandling
• Lokal antibiotikabehandling med retapamulin
(Altargo) som påstrykes två ggr dagligen i fem dagar
rekommenderas i de fall då tvål&vatten och
klorhexidin inte är tillräckligt.
• Vid utbredd och/eller progredierande impetigo, ofta
den bullösa formen, samt vid impetigo som inte
svarat på lokalbehandling rekommenderas
systembehandling med antibiotika
(isoxazolylpenicillin/cefadroxil)
• Fusidinsalva ska undvikas pga resistensläget.
• Tänk på att ev underliggande eksem ska behandlas
2015-05-20
Sidan 84
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 85
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 86
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 87
www.stramastockholm.se
Stjärtfluss,
Perianal streptokockdermatit
• Perianal streptokockdermatit ses hos späda och små
barn som en smärtande välavgränsad kraftig rodnad
runt anus och i vulva hos små barn. Hos småflickor
ser man ibland även flytning.
Patienten har ingen feber eller några allmänsymtom.
2015-05-20
Sidan 88
www.stramastockholm.se
Sårinfektioner
• Akuta sårskador och infekterade sår tvättas rena med
tvål och vatten. I normala läkningsförloppet
förekommer rodnad och sekretion utan att infektion
föreligger.
• Antibiotikabehandling endast vid tecken på spridd
infektion eller djupare infektion.
Tecken på infektion: Ökad rodnad, sekretion, svullnad
eller nytillkommen smärta.
2015-05-20
Sidan 89
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 90
www.stramastockholm.se
Infektioner efter bett
• Djurbett utgör 1 % av alla akutbesök
• Av dessa utgör 80-90% hundbett
• 3-15%
kattbett
infektion i 2-25%.
infektion i 30-50 %
• Rodnad >2 cm, svår smärta, lednära eller purulent
infektion
antibiotika.
• Feber, allmänpåverkan, tecken djupare infektion (t ex
svårt att röra led)
akutmottagning, sjukhus
2015-05-20
Sidan 91
www.stramastockholm.se
Liten verktygslåda
2015-05-20
Sidan 92
www.stramastockholm.se
Attityd
Vad bra! Grattis!
– Ditt barn slipper behandlas med antibiotika
– Onödig behandling kan påverka individen negativt och leda till
infektion med mer virulenta eller resistenta bakterier
Prata mindre om virus kontra bakterier
– Föräldrarna/ barnen får intrycket att alla bakterieinfektioner
måste behandlas
Förklara
– ge föräldrarna en ”karta / prognos” över naturalförloppet vid
infektioner.
2015-05-20
Sidan 93
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 94
www.stramastockholm.se
2015-05-20
Sidan 95
www.stramastockholm.se
www.stramastockholm.se
Astrid Lundevall, allmänläkare
AnnaLena Fastén, allmänläkare
Annelie Manneroja, allmänläkare
Malin Vading, infektionsläkare
Emilia Titelman, infektionsläkare
Charlotta Falk, spec.sjuksköterska
Annika Hahlin, apotekare
[email protected]
2015-05-20
Sidan 96
www.stramastockholm.se
Bvc pärm
Hmm...
Antibiotika?
Ja tack,
men helst inte!
Barn, infektioner och antibiotika
-ett utbildningsmaterial inom ramen för
föräldrautbildningen på BVC
2015-05-20
98
Sidan 98
www.stramastockholm.se
Introducerades i Halland -09 och har utvärderats där.
BVC-sköterskorna anser att den ger föräldrarna
”bättre kunskap kring barns vanliga infektioner och
ökad förståelse för rationell antibiotikaanvändning”.
Omarbetad för Stockholm 2011 och därefter
uppdaterad.
2015-05-20
Sidan 99
www.stramastockholm.se
Varför BVC?
• Alla barn (…) är inskrivna på BVC – etablerad
föräldrautbildning med olika teman
• 3 ”HÖRNSTENAR”
– Bildspel/pärm
– Manual
– Broschyr
• Målgruppen föräldrar har nätverk, fortsätter
diskussionen med anhöriga, vänner, förskola
2015-05-20
Sidan 100
www.stramastockholm.se
Varför är BVC-materialet så bra?
• Kvalitetssäkrat material
• Specialskrivet för BVC
• Barn-, infektions-, allmän- och smittskyddsläkare har
granskat
• Antibiotikaförskrivningen är fortfarande för hög i
dessa åldersgrupper
• BVC-materialet börjar införas successivt i hela
landet.
2015-05-20
Sidan 101
www.stramastockholm.se
• http://www.youtube.com/watch?feature=player_detai
lpage&v=CCLlQe0OGKA
• http://www.janusinfo.se/Behandling/StramaStockholm/For-BVC/
2015-05-20
Sidan 102
www.stramastockholm.se
Download