Statistikens betydelse för samhället

advertisement
SCB i Almedalen 2012
Statistikens betydelse för samhället
Almedalen 4 juli 2012
SCB:s uppgifter
 Utveckla, framställa och sprida statlig statistik
 Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till
internationella organisationer
 Samordna det statliga statistiksystemet
Almedalen 4 juli 2012
SCB i Almedalen 2012 - Seminarier
Statistikens betydelse för samhället
• Vem gör vad och hur jämställda är vi?
• Arbetar svenskarna för lite?
• Varför undersöker SCB det civila samhället?
• Skrot i gatan en guldgruva för samhället!
• Att mäta skräp är inte bortkastad tid!
Almedalen 4 juli 2012
SCB i Almedalen 2012 - Statistikkiosken
Får det lov att vara en påse blandad statistik?
Statistikservice för alla statistikanvändare
 Öppet måndag – fredag kl. 9:30 – 16:30,
Cramérgatan, mitt emot Högskolan
 Få mer information om dagens seminarium
 Träffa gd och pressansvarig
 Få hjälp att hitta statistik
 Särskilt fokus på uppgiftslämnarna tisdag och
onsdag
Almedalen 4 juli 2012
Statistik om det civila
samhället
Mats Wagndal och Margareta Eriksson, SCB
Almedalen 4 juli
SCB i Almedalen 2012
Statistikens betydelse för samhället
Almedalen 4 juli 2012
Almedalen 4 juli 2012
Presentationens innehåll
•
•
•
•
Propositionen och uppdraget
Definitioner samt statistikens omfång
Statistikens bilder av det civila samhället
Arbetet med statistiken
Almedalen 4 juli 2012
Propositionen och
uppdraget
Varför statistik om det civila
samhället?
• Proposition 2009/10:55 ”En politik för det civila
samhället” med bl.a. följande mål:
• Förbättra villkoren för det civila samhället som en central
del av demokratin
• Fördjupa och sprida kunskap om det civila samhället
• Stärkt statistikförsörjning
• Regeringsuppdrag till SCB januari 2010 att ta fram
statistik om det civila samhället:
• Organisationer som ingår i den ekonomiska statistiken
• Befolkningens deltagande
• Relationen mellan offentlig sektor och det civila
samhället
Almedalen 4 juli 2012
Definitioner samt
statistikens omfång
Begreppet ”Det civila samhället”
”En arena skild från staten, marknaden och det
enskilda hushållet där människor, grupper och
organisationer agerar tillsammans för
gemensamma intressen”
Almedalen 4 juli 2012
Offentlig
sektor
Näringslivet
Det civila
samhället
Almedalen 4 juli 2012
Kriterier för att tillhöra det civila
samhället
•
•
•
•
•
Formell organisation
Ingen vinstutdelning
Institutionellt skild från den offentliga sektorn
Självstyrande
Frivilligt medlemskap eller deltagande
Almedalen 4 juli 2012
Juridiska former
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktiebolag
Ekonomisk förening
Bostadsrättsföreningar, hyreskooperativ
Ideella föreningar
Samfälligheter
Registrerade trossamfund
Stiftelser
Understödsföreningar
Offentliga korporationer
Arbetslöshetskassor
Almedalen 4 juli 2012
Antal organisationer, i tusental
Övrigt
Stiftelser
5
22
Samfälligheter
Ideella föreningar
26
130
28
Bostadsrättsföreningar
Källa: SCB:s Företagsdatabas (FDB).
Almedalen 4 juli 2012
Det civila samhället
Företagsdatabasen, FDB
Ekonomisk aktivitet
•
•
•
•
Undersökningarna:
Organisationers ekonomi
Företagens ekonomi
Ekonomisk redogörelse från Svenska
kyrkan
Intäkts- och kostnadsundersökningen
för flerbostadshus
Almedalen 4 juli 2012
Ekonomiskt aktiva organisationer,
i tusental
Övrigt
Stiftelser
Samfälligheter
3
Ideella föreningar
4
3
27
14
Bostadsrättsföreningar
Källa: SCB:s Företagsdatabas (FDB).
Almedalen 4 juli 2012
Källor
•
•
•
•
Organisationers ekonomi
Företagens ekonomi
Ekonomisk redogörelse för Svenska kyrkan
Intäkts- och kostnadsundersökningen för
flerbostadshus
• Undersökningarna av levnadsförhållanden
• Räkenskapssammandragen samt
nationalräkenskaperna
Almedalen 4 juli 2012
Statistikens bilder av det
civila samhället
Undersökningarnas andel av de
totala intäkterna, i procent
Intäkts- och kostnadsundersökningen för
flerbostadshus
Organisationers
ekonomi
19
58
Ekonomisk
redogörelse
för Svenska
kyrkan
10
13
Företagens ekonomi
Källa: Totala intäkterna från respektive
Almedalen 4 juli 2012
undersökning.
Verksamheter
•
•
•
•
•
Rekreation och kultur
Kultur och konst, minnesstiftelser
Idrott
Övrig rekreation och sociala klubbar
Utbildning och forskning
Förskola och annan barnomsorg,
grundskola och gymnasium
Universitet och högskola
Folkhögskolor och övrig utbildning
Forskning och utveckling
Hälsa
Sjukhus och rehabilitering
Vård och omsorg
Psykisk hälsa och krisinsatser
Övrig hälso- och sjukvård
Social trygghet
Övrig social trygghet
Akut hjälp och stöd
Inkomststöd, underhåll och materiell
hjälp
Miljö och djurskydd
Miljö
Djurskydd
•
Bostäder, social och samhällelig
utveckling
Ekonomisk, social och samhällelig
utveckling
Bostäder
Sysselsättning och jobbträning
•
Opinionsbildning och politik
Medborgerliga opinionsbildande
organisationer
Juridiska tjänster
Politiska organisationer
•
Stiftelser, insamlande organisationer
och volontärverksamhet
Insamlingsstiftelser, insamlande
organisationer och volontärverksamhet
Övriga stiftelser
•
Internationell verksamhet
•
Religiösa samfund och föreningar
•
Bransch-/yrkesorganisationer och
fackföreningar
Branschorganisationer
Yrkesorganisationer
Fackföreningar
•
Övrig icke vinstdrivande verksamhet
Almedalen 4 juli 2012
Intäkter efter huvudverksamhet,
i miljarder kr
Rekreation och Kultur
Utbildning och forskning
Hälsa
Social trygghet
Miljö och djurskydd
Bostäder, social och samhällelig utveckling
Opinionsbildning och politik
Stiftelser, insamlande organisationer och
volontärverksamhet
Internationell verksamhet
Religiösa samfund och föreningar
Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar
Övrig icke-vinstdrivande verksamhet
0
Källa: Organisationers ekonomi.
5
Almedalen 4 juli 2012
10
15
20
25
30
35
Medelantalet heltidsanställda
efter huvudverksamhet
Rekreation och Kultur
Utbildning och forskning
Hälsa
Social trygghet
Miljö och djurskydd
Bostäder, social och samhällelig utveckling
Opinionsbildning och politik
Stiftelser, insamlande organisationer och
volontärverksamhet
Internationell verksamhet
Religiösa samfund och föreningar
Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar
Övrig icke-vinstdrivande verksamhet
0
Källa: Organisationers ekonomi.
2 000 4 000 6 000 8 000 10 00012 00014 00016 000
Almedalen 4 juli 2012
Fördelningen av ideellt arbetande
efter huvudverksamhet, i procent
Rekreation och Kultur
Utbildning och forskning
Hälsa
Social trygghet
Miljö och djurskydd
Bostäder, social och samhällelig utveckling
Opinionsbildning och politik
Stiftelser, insamlande organisationer och
volontärverksamhet
Internationell verksamhet
Religiösa samfund och föreningar
Bransch-/yrkesorganisationer och fackföreningar
Övrig icke-vinstdrivande verksamhet
0
Källa: Organisationers ekonomi.
5
Almedalen 4 juli 2012
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Penningströmmar från den offentliga
sektorn, i miljarder kr
Landstingen
2,3
Staten
16,5
16,8
Kommunerna
Almedalen 4 juli 2012
Källa: Nationalräkenskaperna och Räkenskapssammandragen.
Intäktskällor, i procent
Bidrag och transfereringar,
offentlig sektor
Egna intäkter
34
55
11
Källa: Organisationers ekonomi.
Almedalen 4 juli 2012
Gåvor, bidrag och
transfereringar,
övriga
Arbetet med statistiken
Samlad publikation om det
civila samhället
• Ökad jämförbarhet internationellt
• Mer data om bland annat lämnade gåvor, bidrag
och transfereringar
• Bättre täckning genom administrativa data
Almedalen 4 juli 2012
Publikation ”Det Civila
samhället” redovisningsår 2010
•
•
•
•
Definitionsutmaningar
Temaområde
Övrig icke-vinstdrivande verksamhet
Dubbelräkningar
Almedalen 4 juli 2012
Det fortsatta arbetet efter 2012
• Anpassa andra undersökningar till det civila
samhället?
• Minska bortfallet
• Anpassa mätinstrument till olika uppgiftslämnare
• Följa upp/utvärdera frivilligarbetet
Almedalen 4 juli 2012
SCB i Almedalen 2012
Statistikens betydelse för samhället
Mats Wagndal
Margareta Eriksson
[email protected]
019-176935
Download