Top margin 1

advertisement
IP/11/630
Bryssel den 24 maj 2011
Kreativitet och innovation ska främjas genom ny
kommissionsplan för immateriella rättigheter
Immateriella rättigheter som omfattar patent, varumärken, mönster och
geografiska beteckningar samt upphovsrätt och rättigheter som är kopplade
till upphovsrätt (artister, producenter och programföretag) har funnits i
århundraden. Utan att vi är medvetna om det påverkar de ofta vårt dagliga liv.
De skyddar teknik vi använder (bilar, mobiltelefoner, tåg), våra livsmedel, den
musik vi lyssnar på och filmer vi ser. Genom ny teknik har dock den växande
användningen av onlinefunktioner under de senaste åren totalt ändrat
premisserna för immateriella rättigheter. Den blandning av EU-regler och
nationella bestämmelser som tillämpas är inte längre anpassad till
verkligheten och måste moderniseras. Därför har kommissionen idag antagit
en övergripande strategi för att förnya lagarna för immateriella rättigheter.
Målet är att uppfinnare, konstnärer, användare och konsumenter ska kunna
anpassa sig till de nya förhållandena och att skapa nya affärsmöjligheter. En
rimlig balans mellan skapande och innovation kommer att åstadkommas
genom de nya reglerna dels genom belöningar till och investering för
konstnärer, dels genom att främja största möjliga tillgång till varor och
tjänster som är skyddade genom immateriella rättigheter. Genom att
uppmuntra innovationsinvesteringar kommer man att uppnå denna jämvikt,
som kommer att vara till stor nytta för företagen – allt från enskilda artister
till stora läkemedelsföretag. Detta kommer att gynna EU:s tillväxt och
konkurrenskraft – som genereras genom den inre marknaden.
Konsumenterna kommer att få bredare och enklare tillgång till information
och kulturellt innehåll. Strategin omfattar flera olika aspekter av immateriella
rättigheter – från de patent som ett företag behöver för att skydda en
uppfinning till att beivra missbruk av sådana uppfinningar. Genom ett
förslag,
som
också
antas
idag,
kommer
åtgärderna
mot
varumärkesförfalskning och pirattillverkning att skärpas. Ett av de första
resultaten av denna övergripande strategi är dagens förslag om ett förenklat
tillståndssystem för anonyma verk. Många verk kommer nu att bli tillgängliga
via nätet och samtidigt finns det nya lagar som gör det möjligt för
tullmyndigheter att bekämpa handeln med förfalskade varor.
”Det är viktigt för Europas ekonomi att man inom den inre marknaden finner en
lämplig skyddsnivå för immateriella rättigheter. Framstegen är beroende av nya idéer
och ny kunskap”, säger Michel Barnier, EU-kommissionär med ansvar för den inre
marknaden. ”Inga investeringar i innovation kommer att göras om inte de
immateriella rättigheterna skyddas. Samtidigt måste konsumenter och användare få
tillgång till kulturellt innehåll, till exempel musik på nätet, för att nya företagsmodeller
och kulturell mångfald ska kunna frodas. Vi vill skapa en balans mellan dessa två
målsättningar för immateriella rättigheter. Målet är att EU:s ram för immateriella
rättigheter ska bli ett möjligheternas verktyg för företagen och allmänheten, anpassat
till internetvärlden och den globala konkurrensen för att hitta nya idéer,” säger
Algirdas Šemeta, EU-kommissionär för tullfrågor. ”Eftersom tullmyndigheterna verkar
vid gränserna har de en idealisk position för att skydda allmänheten och legal
affärsverksamhet: Deras insatser är ytterst värdefulla när det gäller att bekämpa
varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Jag är övertygad om att ett stabilt
system för immateriella rättigheter är av stor betydelse för hela EU:s ekonomi.
Genom dagens förslag kommer tullmyndigheterna att bättre kunna skydda
immateriella rättigheter och bättre ta itu med handeln med varor som utgör
immaterialrättsintrång.”
I strategin om immateriella rättigheter fastställs en serie kort- och långsiktiga
nyckelåtgärder inom ett antal områden.
Patent: Kommissionen lanserade redan i april förslag om ett enhetligt patentskydd
inom ramen för utökat samarbete (se IP/11/470). Samtidigt kommer man att ta fram
förslag om att inrätta en gemensam specialiserad patentdomstol för klassiska EUpatent och framtida EU-patent med enhetlig verkan. Detta kommer att väsentligt
minska rättegångskostnaderna och den tid det tar att lösa patenttvister. Företagens
rättsliga säkerhet kommer också att förbättras.
Varumärken: Varumärkesregistreringen i EU har varit harmoniserad i
medlemsstaterna i nästan 20 år. Gemenskapsvarumärket inrättades för 15 år sedan.
Men det finns en ökad efterfrågan på ett smidigare, effektivare och mer enhetligt
registreringssystem. Kommissionen avser att lägga fram ett förslag under 2011 för
att modernisera varumärkessystemet både på EU-nivå och på det nationella planet
och anpassa det till interneteran.
Geografiska beteckningar: En koppling mellan en produkts kvalitet och dess
geografiska ursprung skapas genom de geografiska beteckningarna. För närvarande
finns det dock på EU-nivå inget system som skyddar icke-jordbruksprodukter som
Carraramarmor och Solingenknivar. Detta skapar ojämlika konkurrensvillkor inom
den inre marknaden. Kommissionen kommer därför under 2011–2012 att göra en
ingående analys av regelverket i medlemsstaterna och av de potentiella ekonomiska
effekterna av att skydda icke-jordbruksprodukter genom geografiska beteckningar.
Beroende på hur konsekvensanalysen kommer att utfalla kan den åtföljas av ett
lagstiftningsförslag.
Gränsöverskridande upphovsrättslicenser: Trots att stora delar av upphovsrätten
har harmoniserats är själva licenserna fortfarande utfärdade på det nationella planet.
När det gäller den digitala inre marknaden är det nödvändigt att förenkla
upphovsrättslicenserna och fördelningen av intäkterna. Kommissionen kommer
under slutet av 2011 att lägga fram ett förslag till en rättslig ram för att på ett effektivt
sätt gemensamt kunna hantera upphovsrätt över gränserna, särskilt inom
musikbranschen. Man kommer även att utarbeta gemensamma regler för
transparent förvaltning av och intäktsfördelning. Under slutet av 2011 kommer
kommissionen även att inleda ett samråd om onlinedistribution av audiovisuella verk.
2
Digitala bibliotek: Att inrätta digitala bibliotek i EU för att bevara och sprida Europas
rika kultur- och immateriella arv är av stor vikt för utvecklingen av
kunskapsekonomin. Därför kommer kommissionen idag att lägga fram ett
lagstiftningsförslag som gör det möjligt att digitalisera och på nätet tillhandahålla
anonyma verk (böcker, tidningar eller artiklar ur tidskrifter som fortfarande omfattas
av upphovsrätt, men där rättighetshavarna är okända eller inte kan spåras för att
inhämta tillstånd att offentliggöra (se MEMO/11/333). Samtidigt avser kommissionen
att ingå ett samförståndsavtal med bibliotek, utgivare, författare och
upphovsrättsorganisationer och söka lösningar på licensfrågan för att kunna
digitalisera och tillhandahålla böcker som inte finns tillgängliga i handeln.
Immaterialrättsintrång: Varumärkesförfalskning och pirattillverkning utgör ett allt
större hot mot ekonomin. Under perioden 2005–2009 ökade antalet misstänkta
immaterialrättsintrång som registrerades vid EU:s gränser från 26 704 till 43 572.
Inom den kreativa branschen uppskattar man att piratkopiering har kostat den
europeiska musik-, film-, TV- och mjukvaruindustrin 10 miljarder euro och 185 000
arbetstillfällen enbart under 2008. Kommissionen avser att intensifiera sina insatser
på detta område. För det första har kommissionen idag lagt fram ett förslag till
förordning för att stärka det europeiska observationscentrumet mot
varumärkesförfalskning och pirattillverkning. Centrumet lanserades 2009 och dess
uppgifter sköts av Kontoret för harmonisering i den inre marknaden. Centrumet kan
således dra nytta av harmoniseringskontorets sakkunskap vad gäller immateriella
rättigheter och dess stora erfarenhet i fråga om varumärken och mönster.
Förordningen behandlas nu av Europaparlamentet och rådet. För det andra kommer
kommissionen under våren 2012 att föreslå en översyn av direktivet om
säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (se IP/04/540). I direktivet
föreskrivs civilrättsliga åtgärder som gör det möjligt för rättighetshavare att hävda
sina immateriella rättigheter. Direktivet bör dock omarbetas så att det även beaktar
de särskilda utmaningar som den digitala miljön leder till.
Tullmyndigheters skydd av immateriella rättigheter: Tullmyndigheterna
kontrollerar all handel över EU:s yttre gränser. Kontroller utförs i många olika syften
och spelar en stor roll när det gäller att bekämpa handeln med varor som utgör
immaterialrättsintrång. Enbart under 2009 fann tullmyndigheterna mer än 40 000
misstänkta laster med mer än 118 miljoner artiklar. De flesta varor som upptäckts är
varumärkesförfalskningar eller piratkopieringar. Tullmyndigheterna har dock unika
möjligheter att vid gränserna skydda ett stort antal immateriella rättigheter. Som ett
led i strategin för immateriella rättigheter kommer kommissionen även att föreslå en
ny tullförordning som ytterligare skärper lagarna och ger tullmyndigheterna större
möjligheter att agera. Man vill även ta itu med handeln med små försändelser av
förfalskade varor som skickas per post. Dessa varor har i allra flesta fall köpts via
nätet.
3
Bakgrund
Immateriella rättigheter utgör en hörnsten i EU:s ekonomi och en viktig drivkraft för
fortsatt tillväxt. 2009 uppgick värdet på de tio främsta produktmärkena i EU-länderna
till genomsnittligen nästan 9 % av BNP. Den upphovsrättsbaserade kreativa
branschen som mjukvara, böcker, tidningar, musik och film uppgick 2006 till 3,3 %
av EU:s BNP och omfattade cirka 1,4 miljoner små och medelstora företag,
motsvarande
8,5
miljoner
arbetstillfällen.
Sysselsättningsnivån
inom
kunskapsekonomin ökade med 24 % under perioden 1996–2006 jämfört med 6 %
för andra branscher.
Mer information om immateriella rättigheter finns på
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm
Se MEMO/11/332 och MEMO/11/333
Mer information om tullmyndigheters skydd av immateriella rättigheter finns på
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/index_en.htm
För mer information om den nya tullförordningen för immateriella rättigheter
se MEMO/11/327
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
4
Download