Ny regional och lokal metod för risk

advertisement
Ny regional och lokal metod för
risk-och sårbarhetsanalys
sociala risker
Krisberedskap – för social hållbarhet
Vad menar vi med Krisberedskap
– för social hållbarhet?
Storstadslänens regionala
samarbete – sociala risker
 Ny regional metod för risk- och sårbarhetsanalys sociala
risker
 Förhållningssättet rör den strukturella nivån av sociala
risker i samhället (social hållbarhet)
 Tvärsektoriell samverkan i ett förebyggande perspektiv
 Rapport tillgänglig till hösten
 Prövas även på lokal nivå i Stockholms län
SOCIAL ORO?
Oönskat
beteende
Livsvillkor
Utbildning
Immateriella värden
Fysisk mobilitet
Ekonomiska förutsättningar
Liv och hälsa
Fysisk miljö
Sysselsättning
Demokrati
Livsvillkor
Frågeställningar
Exempel
Inkludera eventuella skillnader för olika individer och grupper utifrån diskrimineringsgrunder samt socioekonomiska
förutsättningar.
Fysisk miljö
Hur ser möjligheterna till goda, trygga och tillgängliga miljöer
ut?
Säkra utemiljöer med låg kriminalitet, tillgång till
naturområden, tillgång till bostäder, giftfria miljöer.
Sysselsättning
Hur ser möjligheterna till sysselsättning ut inom ert område?
Förvärvsarbete, fritidsaktiviteter, sysselsättning,
företagande. Möjlighet att nyttja sin kompetens. Tillgång
till att utöva eller ta del av kultur. Arbetsmiljö.
Fysisk mobilitet
Hur ser förutsättningarna ut för människor att röra sig?
Ekonomiskt, trygghetsmässigt, lagligt, fysiskt tillgängligt.
Möjlighet till kollektiv eller privat transport.
Liv och hälsa
Hur är tillgången till samhällsservice, kopplat till liv och hälsa?
Räddningstjänst, polis, akutsjukvård och vårdcentraler.
Avstånd och kvalité. Övrig samhällsservice. Socialt
stöd.
Demokrati
Hur ser förutsättningarna ut för att utöva och ta del av
demokratiska rättigheter?
Makt och inflytande, röstdeltagande, yttrandefrihet
organisationsfrihet och föreningsverksamhet, rättslig
och politisk säkerhet, mänskliga rättigheter. Tillgång till
att utöva eller ta del av kultur.
Ekonomiska
förutsättningar
Hur ser förutsättningarna ut för försörjning?
Inkomstskillnader, resurser för offentlig förvaltning,
ekonomisk trygghet, organiserad brottslighet, informella
försörjningssystem, tillgång till försörjningsstöd.
Konjunkturläget, lokalt, regionalt och globalt.
Utbildning och
kunskap
Hur ser förutsättningen ut för att få ta del av och använda
formell utbildning och annan kunskap?
Tillgång till skolgång på alla nivåer, kvalitét på
undervisning, vuxenutbildning. Kunskap om samhället.
Språkutbildning.
Immateriella värden
Hur ser förutsättningarna ut för att ingå i ett socialt
sammanhang?
Känsla av sammanhang och meningsfullhet.
Framtidstro, sociala nätverk. Möjlighet till påverkan och
medskapande.
Krisberedskap – för social hållbarhet
Reaktivt
Proaktivt
Skyddsvärt
TILLIT
Orsaker
Skyddsbarriär
Konsekvenser
Skyddsbarriär
Livsvillkor
•
•
•
•
•
•
•
•
Fysisk miljö
Sysselsättning
Fysisk mobilitet
Liv och hälsa
Demokrati
Ekonomiska
förutsättningar
Utbildning och
kunskap
Immateriella
värden
Människors förmåga är en stor del av samhällets funktionalitet
Det skyddsvärda är tillit.
Det som hotar är försämrade livsvillkor
Konsekvenserna blir social oro
Workshops kommuner i Stockholms län
 Botkyrka, Nacka och Sollentuna
 Representanter från polis, räddningstjänst, fastighetsägare,
fysiska planerare, skola, fritid, socialtjänst, flykting-,
folkhälso- och säkerhetssamordnare etc.
 Diskuterade utifrån livsvillkoren för att landa på en
strukturell nivå
 Nytt utifrån ett RSA-perspektiv!
Syfte RSA-workshop Stockholms län
 Ta ett gemensamt tag kring sociala risker inom
kommunernas geografiska område
 Använda RSA-plattformen och utveckla analysmetod för
riskområde ”sociala risker”
 Verka förebyggande innan konsekvenserna redan är ett
faktum
 Ge förutsättningar för åtgärder och helhetssyn
 Länka samman regional och lokal metod kring sociala
risker – prata samma språk!
Modell för analys
Styrkor
Skyddsvärt inom …. geografiska område:
Svagheter
Vad är det vi
gemensamt vill skydda?
Risker
Unikt att få en samlad lägesbild
utifrån livsvillkoren
Åtgärder
Vem
Hur
Aktörsgemensamma åtgärder
Vilka samverkansforum?
Förvaltning och uppföljning
Vad hotar det gemensamt
skyddsvärda?
Internt
Externt
Kanal
Vilka ska ta del av underlaget?
Slutsatser RSA-workshops sociala risker
 God samverkan för att hantera en händelse och lindra
effekterna, mer behov att samverka i ett strategiskt
förebyggande perspektiv
 Det funkar att prata social hållbarhet inom
krisberedskapen!
 Arbete kvarstår…
 Vägledning för övriga kommuner publiceras till hösten
Kontaktinformation:
Annette Wallgren, tfn 010-2231664
e-post: [email protected]
Tack!
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards