Cellen - Nacka Enskilda Gymnasium

advertisement
Cellen
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
1
2
4
Cellens uppbyggnad och funktion
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Allt liv är knutna till celler, antingen en
enda cell eller flera celler.
• En del organismer består bara av en
(encelliga) enda cell medan andra består av
flera olika celltyper (flercelliga)
1
Bilden visar en encellig amöba
2
4
Celler = liv
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Celler är den minsta enheten av liv, varför?
• Celler anses som levande därför att:
•
•
•
•
1
Den har en egen metabolism
Den kan reproducera sig
Den styrs av ett genetiskt program
Den kan kommunicera & reagera med omgivningen
2
4
Celler = liv
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Liv uppstod för ca 4 miljarder år sedan
• Hur uppstod då cellen?
1
2
• Kanske genom en s.k. kemisk evolution där komplexa
(Lipider, Kolhydrater, Proteiner & Nukleinsyror)
molekyler bildades ur enklare ämnen (kväve, väte, kol,..)
• T.ex. aminosyror bildar proteiner, socker, fosfat &
kvävebaser bildar nukleinsyror o.s.v.
4
En cell bildas
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Före det att första cellen bildades har ämnen
såsom nukleinsyra, proteiner, kolhydrater
etc. ”svävat” fritt utan någonstans att bo….
• Dessa ämnen kom tillsammans med vatten
att bilda små blåsor, avskilt från
omgivningen
• Hos vissa blåsor började ämnena samverka
och därmed uppstod liv på jorden
1
2
4
Två (tre) olika sorters celler
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Den första levande organismen var
encelliga s.k. prokaryota celler
• Dessa organismer var enkelt byggda utan
inre membranomslutna organeller
• Efter ca 2 miljarder år så uppstod mer
komplicerade celler s.k. eukaryota celler
1
2
4
Cellens yttre hölje - cellmembran
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Cellens yttre hölje är en avgränsning mot
omgivningen
• Uppbyggt av fosfolipider – en molekyl med
hydrofila OCH hydrofoba egenskaper
1
2
4
Cellens ämnesomsättning
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• 2 typer av metoder:
– Autotrofer – energi från solen alt. kemiska
reaktioner. Använder sig av fotosyntes.
– Heterotrofer – energi från döda eller levande
organismer. Använder sig av cellandning.
1
2
4
Eukaryota - djurceller
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
•
•
•
•
•
•
•
•
Cellmembran
Cellvätska
Cellkärna
Mitokondrie
Ribosomer
Endoplasmatisk retiklet
Golgiapparaten
Lysosomer
1
2
4
Eukaryota djurceller
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Cellmembranet
• En tunn, oljeliknande hinna med instuckna proteiner.
Dessa för att reglera vilka ämnen som får passera in & ut
ur cellen
• Cellkärnan
1
2
4
• Membranomsluten organell som innehåller kromosomerna.
I kromosomerna återfinns generna som är avsnitt av DNA.
Dessa talar om vilka proteiner som skall tillverkas
Eukaryota djurceller
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Mitokondrien
• Den del av cellen som utvinner energi i form utav
cellandningen (cellens kraftverk). Innehåller eget DNA &
tros härstamma från en bakterieliknande prokaryot cell.
• Ribosomerna
1
2
4
• Små kroppar där aminosyrorna sätts samman till proteiner
Eukaryota djurceller
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Lysosomer
• Små organeller som städar upp i cellen genom att de bryter
ner döda eller skadade celler samt angriper främmande
partiklar
• Golgiapparaten
1
• Endoplasmatiska retiklet
2
4
• Organell som sorterar och paketerar proteiner så att de
hamnar på rätt ställe
• Organell som transporterar ämnen runt om i cellen
Eukaryota - växtceller
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Innehåller
•
•
•
•
•
•
•
•
Cellmembran
Cellvätska
Cellkärna
Mitokondrier
Ribosomer
Vakuol
Kloroplast
Cellvägg (cellulosa)
1
2
4
Eukaryota celler - Växter
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
• Kloroplast
• Organell som innehåller klorofyllmolekyler som fångar in
solljus. Här utvinns energi i form utav fotosyntes där
oorganiska ämnen omvandlas till organisk (socker)
• Vakuolen
1
• Cellvägg
2
4
• Ett vätskefyllt hålrum som trycker mot cellväggen.
(Förvaring av vatten)
• Vägg som omger växtcellen bestående av cellulosa
Prokaryota celler
0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011
•
•
•
•
•
•
Cellmembran
Cellvägg
Cellvätska
Ribosomer
Bakteriekromosom
Plasmider
• Saknar: Golgi, ER,
Mitokondrier, Kärna
1
2
4
Download