elsystem för järnvägsmateriel

advertisement
FÖRESKRIFT
Datum för utfärdande
Dnr
21.12.2009
RVI/376/411/2008
Giltighetstid
31.12.2009, tills vidare.
Författningsgrund
28 § 2 mom. i järnvägslagen
Upphävs
Järnvägsverkets LISO-föreskrift och föreskriftssamling
ELSYSTEM FÖR JÄRNVÄGSMATERIEL
1
INNEHÅLL
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE ....................................................................................... 2
2. DEFINITIONER .......................................................................................................... 2
3. GRUNDPRINCIPER.................................................................................................... 3
4. SKYLDIGHETER FÖR INNEHAVAREN AV JÄRNVÄGSMATERIELEN ........... 4
5. ELTEKNISKA MÄRKEN OCH VARNINGSMÄRKEN........................................... 4
6. UTRYMMEN FÖR ELEKTRISKA ANORDNINGAR .............................................. 5
7. SKYDDSANORDNINGAR FÖR STRÖMKRETSAR ............................................... 6
8. UTRUSTNING AV ELUTTAG MED FELSTRÖMSSKYDD................................... 6
9. KRAV FÖR ELEKTRISKA ANORDNINGAR, LEDARE OCH LEDNINGAR ...... 7
10. KRAGAR ................................................................................................................... 8
11. SYSTEM MED LEDNINGAR .................................................................................. 8
12. SKYDDSJORDNING AV JÄRNVÄGSMATERIELENS KORGAR ...................... 8
13. SKYDDSJORDNING ................................................................................................ 8
14. ELEKTRISKA LEDARE SOM SKA ANSLUTAS TILL
JÄRNVÄGSMATERIELEN ............................................................................................ 9
15. NÖDBELYSNING ..................................................................................................... 9
16. DOKUMENTATION AV JÄRNVÄGSMATERIELENS ELSYSTEM ................. 10
17. RADIOSTYRNING AV JÄRNVÄGSMATERIEL ................................................ 10
BILAGA 1 MÄTNING AV RESISTANSEN MELLAN RÄLSEN OCH DEN DEL AV
JÄRNVÄGSMATERIELENS KORG SOM ÄR UTSATT FÖR SPÄNNING............. 11
2
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna föreskrift tillämpas på järnvägsmateriel som används för trafikering i
Finland och vars användning förutsätter tillstånd för ibruktagande.
Denna föreskrift tillämpas inte på museimateriel.
2. DEFINITIONER
Ledare är en helhet som består av ett eller flera elektriska ledare
tillverkade av koppar eller i fråga om mekanisk hållbarhet eller
strömledningsförmåga av motsvarande material och som är avsedd för
överföring av elenergi.
Automatisk hastighetsövervakning för tåg (ATP) är ett system för
övervakning av tåghastigheter.
Med objekt som är utsatt för spänning avses ett objekt som kan bli
spänningsförande till följd av ett isoleringsfel i strömkretsen.
Med jordning avses kortslutning av elektriska ledare i strömkretsen och
anslutning av dessa till markens potential med en elektrisk ledare.
Med passagerarutrymme avses ett utrymme avsett för passagerare i en
järnvägsmateriel som används vid kommersiell järnvägstrafik.
Minusledning är en elektrisk ledare som hör till en likströmskrets i
markens potential, med undantag av strömkretsar vars minusledningar inte
är anslutna till järnvägsmaterielens korg.
Nolledning är en elektrisk ledare som hör till en växelströmskrets i
markens potential, med undantag av strömkretsar vars nolledningar inte är
anslutna till järnvägsmaterielens korg.
Med radiostyrt system avses ett system som är installerat i en
järnvägsmateriel så att järnvägsmaterielen kan manövreras med hjälp av
en radiostyrd anordning.
Med järnvägsmateriel avses rullande materiel på järnväg.
Med innehavare av järnvägsmateriel avses en instans som ansvarar för
användning och underhåll av järnvägsmateriel.
Med elektrisk ledning som ska anslutas till järnvägsmateriel avses en
elektrisk ledare som används för överföring av elenergi mellan två eller flera
järnvägsmateriel samt mellan järnvägsmateriel och allmänt elnät.
3
Med skyddsjordning avses att en elledande komponent som är utsatt för
spänning kopplas till markens potential med en elektrisk ledare.
Elektrisk anordning är en anordning som behöver elenergi för att fungera
eller en anordning som producerar elenergi.
Med utrymme för elektriska anordningar avses ett utrymme som är
avsett för en eller flera elektriska anordningar i järnvägsmateriel.
Elektrisk ledare är ett elledande material som kan användas för överföring
av elenergi.
Med användning av ett elektriskt system avses manövrering av
elektriska anordningar som hör till ett elektriskt system, uppföljning av
anordningarnas funktion och iakttagelse av anordningarnas detektering.
Med nödbelysning avses ett belysningssystem som producerar ljus om den
egentliga belysningen i järnvägsmaterialen bryts.
Felströmsskydd är en anordning som övervakar strömmen i strömkretsen
och öppnar den strömkrets som övervakas när skillnaden i strömvärdena på
potentialerna är samma som startvärdet för felströmsskyddet.
Med allmänt elnät avses ett fast system för tillförsel och distribution av
elenergi som är avsett att användas på ett visst område och som är
konstruerat i enlighet med SFS 6000 och SFS 6001.
3. GRUNDPRINCIPER
De elektriska systemen i järnvägsmaterielen ska uppfylla kraven i denna
föreskrift och uppnå den säkerhetsnivå som EN-normerna förutsätter för
elektriska system i järnvägsmateriel.
Elektriska system för järnvägsmateriel ska konstrueras så att de är
kompatibla med de övriga delsystemen i järnvägssystemet.
Underhåll av elektriska system i järnvägsmateriel ska kunna utföras på det
sätt som SFS 6002 förutsätter.
Nödstoppsfunktionen ska kunna uppnå den säkerhetsnivå som avses i
statsrådets förordning 400/2008.
4
4. SKYLDIGHETER FÖR INNEHAVAREN AV JÄRNVÄGSMATERIELEN
Innehavaren av järnvägsmaterielen ska se till att
-
-
-
elsystemet i järnvägsmaterielen är säkert när materielen används
de elektriska anordningar och ledare som finns i passagerarutrymmena
inte orsakar fara för passagerare
användarna av järnvägsmaterielen och de underhållsskyldiga har fått
handledning och introduktion i arbetet så att alla krav angående
elsystemet i järnvägsmateriel följs, även med iakttagande av
bestämmelserna i Handels- och industriministeriets beslut om arbeten
inom elbranschen 516/1996
obehörigt tillträde till utrymmen med elektriska anordningar är förhindrat
hela elsystemet i järnvägsmaterielen är dokumenterat och
dokumentationen motsvarar det verkliga läget för elsystemet
den dokumentation som gäller användningen av elsystemet i
järnvägsmaterielen förvaras så att den är tillgänglig för användare av
elsystemet i den järnvägsmateriel som dokumentationen gäller
elektriska ledare som ska anslutas till järnvägsmaterielen kan installeras
och lösgöras på så sätt att det inte uppstår risk för ljusbågar eller
elektriska stötar till följd av åtgärderna
bruks- och säkerhetsanvisningarna, som behövs för användningen av det
radiostyrda systemet i järnvägsmaterielen, ska vara tillgängliga för
användare
den radiostyrda utrustningen i järnvägsmaterielen används så att annan
trafik eller banarbetet inte riskeras, samt
de som använder den radiostyrda utrustningen i järnvägsmaterielen har
fått utbildning i det radiostyrda systemets funktion och visat att de kan
använda systemen på ett säkert sätt.
Innehavaren av järnvägsmaterielen ska genom den mätmetod som
presenteras i bilaga 1 bekräfta att resistansen mellan järnvägsmaterielens
korg och rälsen motsvarar kraven i denna föreskrift.
5. ELTEKNISKA MÄRKEN OCH VARNINGSMÄRKEN
Följande objekt i järnvägsmateriel ska förses med eltekniska märken som
gör det möjligt att lokalisera, använda, underhålla och kontrollera objekten:
-
elektriska anordningar
batterier/ackumulatorer
ledningar i anslutningspunkter och ledningar
detektorer i elektriska anordningar
manöverdon för elektroniska anordningar, samt
den punkt i järnvägsmaterielens korg dit strömkretsarnas noll- och
minusledningar samt enskilda skyddsjordningsledningar är anslutna.
De eltekniska märkena ska vara tillgängliga för kontroll.
5
Följande anordningar o.d. ska vara försedda med varningsmärken som i
form av text, bilder eller kombination av dessa varnar för de risker som
elektriciteten kan orsaka innan det är möjligt att utsätta sig för risker som
elektriciteten orsakar:
-
elektriska anordningar med en märkspänning på minst 1 000 V
utrymmen för elektriska anordningar med en spänning på minst 1 000 V
punkter i järnvägsmaterielen där man kliva upp på en höjd på mer än
1,7 från rälsen
dörrar och luckor som kan användas för att komma in till utrymmen eller
komponenter med en spänning på mer än 1 000 V
antenner för automatisk hastighetsövervakning (ATP) i järnvägsmateriel.
Varningsmärken:
-
textens färg ska vara svart
bildernas färg ska vara svart
färgen på bakdelen av märkena ska vara gul eller vit
textens font ska vara Helvetica Neve Bold eller Helvetica Neve Medium,
samt
textens höjd ska vara minst 5 mm.
Varningsmärken ska ha en yta på minst 4 000 mm², och de ska vara
kvadratiska eller rektangulära.
Varningsmärken och eltekniska märkningar ska fästas på de objekt som de
avser eller i omedelbar närhet av dessa objekt så att märkena på ett
entydigt vis betecknar de objekt som de avser.
Varningsmärkena och de eltekniska märkena ska kunna tolkas på ett
entydigt sätt.
6. UTRYMMEN FÖR ELEKTRISKA ANORDNINGAR
Utrymmen för elektriska anordningar ska vara låsbara eller tillträde till
utrymmen ska på något annat sätt förhindras.
Tillträde till utrymmen för elektriska anordningar ska förhindras om
spänningen på mer än 1 000 V i utrymmet inte är avstängd och om alla
delar av strömkretsen som är utsatt för en spänning på mer än 1 000 V inte
är jordade, med undantag av de utrymmen för elektriska anordningar som
är avsedda för elektriska ledare som ska anslutas till järnvägsmaterielen
och där det inte finns några andra elektriska anordningar med en spänning
på mer än 1 000 V.
Vätska och fukt som har ansamlats i utrymmet för elektriska anordningar
och som inte hör till utrymmet ska få rinna ut ur utrymmet.
6
Utrymmen för elektriska anordningar ska byggas i icke-brännbart material
eller material som begränsar spridning av branden.
7. SKYDDSANORDNINGAR FÖR STRÖMKRETSAR
Strömkretsar ska vara utrustade med skyddsanordningar, med undantag av
de strömkretsar som utgörs av en elektrisk ledare som förenar polerna i två
separata ackumulatorer.
Skyddsanordningen för strömkretsen ska öppna strömkretsen automatiskt
när strömmen i strömkretsen underskrider den nivå som de elektriska
ledare som hör till strömkretsen är konstruerade att tåla.
En exceptionell spänning, ström eller frekvens i en strömkrets får inte
förhindra eller fördröja funktionen i skyddsanordningen för strömkretsen.
Samtidigt som skyddsanordningen öppnar strömkretsen ska de elektriska
anordningar som inte är avsedda att användas utan den av
skyddsanordningen öppnade strömkretsen kopplas bort.
Skyddsanordningar för strömkretsar får inte användas som drivkopplingar
för elektriska anordningar.
8. UTRUSTNING AV ELUTTAG MED FELSTRÖMSSKYDD
Strömkretsar i eluttag som finns i järnvägsmateriel ska utrustas med
felströmsskydd om:
-
strömkretsen i eluttaget är en växelströmskrets
eluttaget är avsett för en elektrisk anordnings strömavtagning
eluttaget inte används för kylanordningarnas strömavtagning
eluttaget är konstruerat för en ström på högst 25 A, samt
spänningen i eluttaget är minst 110 V och högst 400 V.
Felströmsskyddet ska kunna öppna strömkretsen automatiskt, senast när
skillnaden i strömvärdena för de potentialer som hör till en och samma
strömkrets är 30 mA.
En exceptionell spänning, ström eller frekvens i en strömkrets får inte
förhindra eller fördröja felströmsskyddets funktion.
7
9. KRAV FÖR ELEKTRISKA ANORDNINGAR, LEDARE OCH LEDNINGAR
Vid planering och installering av elektriska ledare ska punkterna 5 och 6 i
EN 50343:2003 iakttas till de delar de inte strider mot kraven i denna
föreskrift.
Elektriska anordningar i järnvägsmaterielens elsystem ska vara
konstruerade enligt EN 50155:2007, EN 50125-1:1999 och EN 50126:1999,
om anordningarna anknyter till
-
säkerheten i järnvägsmaterialen,
manövreringen,
hanteringen,
signaleringen eller
trafikeringen av järnvägsmaterielen.
Elektriska anordningar, ledare och relaterade konstruktioner ska vara
ordentligt fästa i de konstruktioner som de är installerade i.
Elektriska anordningar och ledare ska konstrueras och förses med skydd så
att de fungerar under rådande användnings- och klimatförhållanden utan
att orsaka fara och får en tillräcklig ventilation så att överhettning kan
förhindras.
Elektriska anordningar och ledare ska placeras på så sätt att de fungerar
säkert under den belastning som de rådande förhållandena i
järnvägsmaterielen orsakar.
De elektriska ledarna ska kunna tåla den högsta spänningen och strömmen
i strömkretsen under minst så lång tid som skyddsanordningen för
strömkretsen öppnar strömkretsen.
Anslutningarna av elektriska ledare ska placeras på andra ställen än i
fodralen i utrymmen för elektriska anordningar eller motsvarande utrymme.
Strömkretsar omfattande ackumulatorer ska konstrueras på så sätt att
strömkretsen kan öppnas på något annat ställe än i det utrymme där
ackumulatorerna är placerade.
De ledare som används för skyddsjordning ska markeras med en figur som
utgörs av gula och gröna ränder eller annan motsvarande figur.
En kombination av skyddsjordningsledningar och noll- eller minusledningar
ska markeras med svart färg.
Nolledningar ska markeras med blå färg.
Minusledningar ska markeras antingen med svart eller blå färg.
8
10. KRAGAR
Kragar för järnvägsmaterialen ska konstrueras i enlighet med punkterna 5,
6, 7 och 8 i EN 50153:2002.
Direkt kontakt med isoleringen av de elektriska ledare som finns i
passagerarutrymmen i järnvägsmaterielen ska förhindras.
Polerna i ackumulatorerna och de oskyddade elektriska ledare som kopplar
samman ackumulatorerna ska skyddas mot oavsiktlig kontakt.
11. SYSTEM MED LEDNINGAR
Systemet med ledningar för järnvägsmateriel ska konstrueras i enlighet
med punkt 7 i EN 50153:2002.
12. SKYDDSJORDNING AV JÄRNVÄGSMATERIELENS KORGAR
Resistansen mellan rälsen och den del av järnvägsmaterielens korg som är
utsatt för spänning får vara högst 0,05 Ω för järnvägsmateriel som
transporterar passagerare och högst 0,15 Ω för annan materiel.
Järnvägsmaterielens korg, boggi och hjulsats ska vara anslutna till varandra
med en ledning som, i fråga om strömledningsförmåga, motsvarar en
kopparledning med en tväryta på minst 50 mm².
Den ström som leder från järnvägsmaterielen till rälsen får inte skada
lagren.
Hjulsatsens resistans mellan rälerna får vara högst 0,5 Ω.
13. SKYDDSJORDNING
Sådana komponenter i elektriska anordningar och ledare som är utsatta för
spänning och kontakt ska skyddsjordas, om de har:
-
en likspänning på över 50 V
en växelspänning på över 24 V
en spänning på över 24 V mellan skedena om nollpunkten inte är jordad,
eller
en spänning på 42 V mellan skedena om nollpunkten är jordad.
9
Om en elektrisk anordning har en spänning på över 1 000 V
-
ska sådana komponenter i den elektriska anordningen som är utsatta för
spänning och kontakt vara skyddsjordade i järnvägsmaterielens korg i
omedelbar närhet av anordningen
får inga andra skyddsjordledningar anslutas till skyddsjordledningen i
den elektriska anordningen, och
minst 50 mm² av skyddsjordledningens tväryta ska utgöras av en
ledning som i fråga om strömledningsförmåga motsvarar en
kopparledning.
Om en elektrisk anordning är installerad i järnvägsmaterielens boggi och om
den ska jordas
-
ska sådana komponenter i den elektriska anordningen som är utsatta för
spänning och kontakt vara skyddsjordade i järnvägsmaterielboggins korg
i omedelbar närhet av anordningen
får skyddsjordledningen i den elektriska anordningen inte fortsätta från
boggin till järnvägsmaterielens korg, samt
får inga andra skyddsjordledningar anslutas till skyddsjordledningen i
den elektriska anordningen.
Tankarna i tankvagnarna ska vara skyddsjordade i järnvägsmaterielens
korg med en ledning med en tväryta på minst 50 mm² som i fråga om
strömledningsförmåga motsvarar en kopparledning.
Antennerna som är placerade i järnvägsmaterielen ska vara skyddade mot
spänningen i kontaktledningen genom skyddsjordning eller isolering.
14. ELEKTRISKA LEDARE SOM SKA ANSLUTAS TILL
JÄRNVÄGSMATERIELEN
Elektriska ledare som ska anslutas till järnvägsmaterielen ska installeras på
så sätt att kontakt med spänningsförande komponenter är förhindrad och
det inte uppstår vare sig kortslutning eller jordfel mellan elektriska ledare.
15. NÖDBELYSNING
Passagerarutrymmena ska vara utrustade med nödbelysning som får sin
driftsenergi från järnvägsmaterielens ackumulatorer.
Nödbelysningen ska vara installerad på så sätt att passagerarutrymmena
kan utrymmas på ett säkert sätt med hjälp av den.
Nödbelysningen ska vara installerad på så sätt att belysningen på golvnivå
är minst fem lux under 90 min.
10
Nödbelysningen ska kopplas på automatiskt.
Nödbelysningen ska vara installerad på så sätt att ett fel i ström- eller
styrkretsen för belysningen i passagerarutrymmena inte påverkar
nödbelysningens funktion.
16. DOKUMENTATION AV JÄRNVÄGSMATERIELENS ELSYSTEM
Följande ska framgå av dokumentationen av elsystemet för
järnvägsmaterielen:
-
-
läge och syfte för elektriska anordningar i järnvägsmateriel
beskrivning av funktionen och kopplingarna av de elektriska
anordningarna
bruksanvisningar för elsystemet
läge och modell för felströmsskyddet och skyddsanordningarna för
strömkretsen
läge och syfte för detektorerna och manöver-, kopplings- och mätdonen
modeller för de elektriska ledarna samt strömmens och spänningens
varaktighet
skyddsjordning
punkten där järnvägsmaterielens noll- och minusledningar kopplas
samman, samt
växelverkan mellan elektriska anordningar och övrig mekanisk
utrustning.
Dokumentationen ska kompletteras med en entydig förklaring av sådana
använda grafiska symboler och sådant beskrivningssätt som inte anges i
standarden IEC 60617.
17. RADIOSTYRNING AV JÄRNVÄGSMATERIEL
Radiostyrningen av järnvägsmaterielen ska motsvara minst nivå SIL 3.
Systemet för radiostyrning av järnvägsmateriel ska motsvara kraven i
EN 50239:1999, förutom att klimatförhållandena enligt punkt 9.2.1.1 i
normen är T2 i Finland enligt punkt 4.3 i EN 50125-1:1999.
överdirektör
Kari Alppivuori
ledande expert
Tomi Anttila
11
BILAGA 1 MÄTNING AV RESISTANSEN MELLAN RÄLSEN OCH DEN DEL AV
JÄRNVÄGSMATERIELENS KORG SOM ÄR UTSATT FÖR SPÄNNING
Figur 1.
Exempel på fästning av mätledningar.
Vid mätning behövs en reglerbar kraftförsörjning som detekterar
spänningen och strömmen.
1)
Ledningen i kraftförsörjningen ska anslutas i järnvägsmaterielens
omedelbara närhet till rälen av det spår där järvägsmaterielen som är
föremål för mätning befinner sig. Rälen mellan anslutningspunkten för
ledningen och järnvägsmaterielens hjulsatser ska vara enhetlig; inga
spårisoleringar eller rälsskarvar är tillåtna däremellan.
2)
Den andra ledningen i kraftförsörjningen ska anslutas till den del av
järnvägsmaterielen som är utsatt för spänning.
3)
En tillräcklig spänning ska kopplas på i kraftförsörjningen så att strömvärdet
är cirka 50 A. Därefter ska spännings- och strömvärdena skrivas upp.
Resistansvärdet beräknas utifrån spännings- och strömvärdena.
Exempel
Strömvärdet är I = 50 A och spänningsvärdet är U = 1,2 V.
spänningsförlust U [V]
R = ------------------------ =
ström I [A]
1,2 V
----------- = 0,02 Ω
50 A
Resistansvärdet, mättidpunkten och -datumet, mätarens namn och den
sträcka där resistansvärdet har uppmätts ska antecknas i mätprotokollet.
Resistansvärdet på mätledningarna får dras av från mätresultatet. Då ska
resistansen för de mätledningar som har använts vid mätningen antecknas i
mätprotokollet.
Download