09_miljo_riktlinjer_for_strandskydd_tjskr

advertisement
1 (3)
Tjänsteskrivelse
2009-09-28 rev. 2009-10-07
Dnr M 09-704
Till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Riktlinjer för bryggor och andra anordningar i vattnet i
Nacka kommun
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendet
Riktlinjerna ska tydliggöra hur Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att ärenden om
bryggor och andra anordningar i vattenområden ska hanteras i Nacka enligt miljöbalkens
bestämmelser. Målgruppen är allmänheten, tjänstemän och politikerna och tanken är att
riktlinjerna ska läggas ut på webben. Riktlinjerna kan sammanfattas med nedanstående
punkter.
• Bryggorna ska uppfylla miljöbalkens krav för att dispens ska kunna medges, dvs
det ska finnas särskilda skäl samt att åtgärden inte strider mot strandskyddets
syften.
•
Om dispens ges för brygga ska villkor ställas så att utformning/placering sker
med minsta möjliga påverkan på växt och djurlivet och allmänhetens
tillgänglighet. I områden med höga naturvärden innebär detta att dispensgivning
bli mer restriktiv.
•
Möjligheten att lösa behov av båtplatser genom föreningsbryggor ska alltid
prövas i första hand.
•
Inom kommunala vattenområden ska arrendeavtal skrivas för föreningsbryggor.
•
Föreningsbryggor ska utformas som pontonbryggor, vara öppna för allmänheten
och får inte stängslas in.
•
Bryggor vid privata strandfastigheter bör gå ut max ca 10 m från stranden och
vara max ca 20 kvm, över vattenytan vid normalvattenstånd. Nämnden bör ta
ställning till hur begränsningen av bryggstorleken ska tillämpas och för vilka
typer av ärenden. Den typ av ärenden som nämnden har att hantera är ansökan
om strandskyddsdispens för:
Miljöenheten
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Granskad av: ANNGRE
Besöksadress
Granitvägen 15
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 94 54
E-post
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
Nacka kommun
1. nybyggnad av en brygga. För att dispens ska kunna ges krävs oftast att
marken redan är ianspråktagen av en gammal brygga. Här bör riktlinjen
vara enkel att hantera i och med att nämnden tar ställning till storleken
innan bryggan är på plats.
2. komplettering av en brygga som är större än riktlinjen anger men som
tidigare har beviljats dispens. Här bör det beslut som fattats tidigare
gälla, men ingen komplettering beviljas.
3. komplettering eller klagomål på en befintlig brygga som är större än
riktlinjen anger, som byggts efter 1975 och som saknar dispens. Detta
innebär i praktiken att nämnden förelägger fastighetsägare att ta bort
bryggor eller delar av bryggor som överstiger den yta som riktlinjen
anger.
4. komplettering eller klagomål på en befintlig brygga som byggts före
1975 och som är större än riktlinjen anger. För en befintlig brygga
föreslås dispens beviljas oavsett storlek (eftersom bryggan tillkommit
före strandskyddslagstiftningen). För kompletteringar bör riktlinjen
nedan gälla (max 20 kvm), dvs. ingen dispens ges för tillbyggnad.
Fastighetsägaren bör föreläggas att ta bort tillbyggnader som tillkommit
efter 1975.
•
Komplettering av privata bryggor ska inte medges om bryggan redan är > 20
kvm, över vattenytan vid normalvattenstånd.
•
Strandskyddsdispens krävs för svajbojar. Inom kommunala vattenområden ska
arrendeavtal skrivas för svajbojar.
•
Strandskyddsdispens krävs för båthissar, dock inte om båthissen ligger i
anslutning till en brygga som har strandskyddsdispens.
•
Strandskyddsdispens ges inte för kollektorslangar till värmepumpar i insjöar. I
havet prövas om dispens kan ges.
Ny strandskyddslagstiftning sedan 1 juli 2009
Strandskyddet finns reglerat i miljöbalken, (MB,) främst i kapitel 7.
Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Ett syfte med förändringen är att
tydliggöra de särskilda skäl som behövs för att kunna få en strandskyddsdispens. Den
nya lagstiftningen innebär inte särskilt stora förändringar för en tätortskommun som
Nacka. Den stora förändringen i lagstiftningen rör den ökade möjligheten för kommuner
i landsbygden att ge dispenser i sjönära lägen.
Samråd
Riktlinjerna har tagits fram i samråd med bygglovenheten och med fastighetskontoret.
2 (3)
Nacka kommun
Skäl till beslut
Många som nekas strandskyddsdispens uppfattar att det sker en godtycklig hantering av
strandskyddsärendena. Miljöbalkens regler är inte så tydliga att allmänheten kan förutse
hur ett strandskyddsärende om bryggor och andra anordningar i vattnet kommer att
avgöras. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därför uppdragit till miljöenheten att ta
fram riktlinjer för hur bryggärenden och andra anordningar i vattnet ska hanteras i
Nacka. Riktlinjerna innebär även att strandskyddsärendena blir mer förutsägbara och
likriktade. Varje ärende ska dock bedömas individuellt utifrån de förutsättningar som
gäller i varje enskilt fall.
Miljöenheten
Birgitta Held-Paulie
biolog
Bilagor: Riktlinjer för bryggor och andra anordningar i vattnet i Nacka kommun
3 (3)
Download