Ansökan om strandskyddsdispens för utbyggnad

advertisement
TJÄNSTESKRIVELSE
2010-09-01
M 2010-000489
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Gåsö 7:18, Långholmen
Ansökan om strandskyddsdispens för utbyggnad av
fritidshus och för befintlig brygga
Förslag till beslut
1.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna ges för utbyggnad av sommarstuga
och för brygga. Beslutet är taget med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken och med
hänvisning till 7 kap 15 § miljöbalken.
2. Tomtplatsen är markerad på bilaga 1 till tjänsteskrivelsen. Bryggans area är ca
19 m2.
3.
Sökanden ska informera miljöenheten när byggnationen är klar.
Information till beslutet
Nämnden informerar sökanden om att ett beslut om dispens upphör att gälla, om den
åtgärd som avses med dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem
år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Sökanden ska kontakta länsstyrelsen för en bedömning om åtgärden är en
anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.
Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva beslutet om dispens. Det ska göras inom tre
veckor efter det att länsstyrelsen har tagit emot dispensbeslutet.
Beslutet om dispens får överklagas av den sökande (om beslutet gått den sökande emot)
och av ideella föreningar. Överklagan ska göras senast tre veckor efter att sökanden
eller förening fått beslutet. Sökanden bör avvakta med att genomföra åtgärden tills tiden
för överprövning och överklagan har gått ut.
Miljöenheten
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Granskad av: ANNGRE
Besöksadress
Granitvägen 15
Nacka
Telefon
Växel
Direkt
Mobil
Fax
08-718 80 00
08-718 94 54
E-post
[email protected]
www.nacka.se
Organisationsnummer
212000-0167
1 (2)
Nacka kommun
Sammanfattning
Strandskyddsdispens söks för utbyggnad av fritidshus och för befintlig brygga.
Åtgärderna bedöms förenliga med strandskyddets syften och särskilda skäl för dispens
finns. Dispens bör därför ges.
Ärendet
Dispens från strandskyddsbestämmelserna, enligt 7 kap miljöbalken, söks för utbyggnad
av fritidshus och för befintlig brygga. Ansökan inkom till nämnden den13 juli 2010.
Fastigheten ligger vid Erstaviken och området är inte planlagt. Området omfattas inte av
andra områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken. Området omfattas av riksintresse för kust
och skärgård enligt 3 och 4 kap miljöbalken.
Strandskydd gäller 100 meter från strandkanten på land och 100 meter i vattenområde.
Fastighetens läge framgår av bilaga 2.
Befintligt fritidshus och brygga har inte strandskyddsdispens. Fritidshuset finns dock
med på kommunens flygbilder från 1973. Bryggan finns inte med på kommunens
flygbilder och den bedöms därför vara byggd tidigast under 1998.
Bygglov har sökts för utbyggnaden av fritidshuset. Bygglovärendet kommer att avgöras
med delegationsbeslut.
Skäl till beslut
För att få strandskyddsdispens krävs att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften
och att s.k. särskilda skäl finns. Syftet med strandskydd är att långsiktigt trygga
förutsättningar för allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtliv. Särskilda skäl är t.ex. att området
redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften, eller att området måste tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse.
Enligt kommunens habitatkarta (Nacka kommuns marina kustområde, Sveriges
vattenekologer AB, oktober 2008) är vattenområdet närmast stranden där bryggan finns
mycket viktigt för djur- och växtlivet, då det består av en mycket till extremt skyddad
botten på 0-3 m. Skyddsvärdet är det näst högsta av 9 klasser. Vattenområdet på andra
sidan den långsmala ön har det högsta skyddsvärdet.
Tillbyggnaden av fritidshuset sker på den sida av huset som har längst till vattnet. Detta
gör att påverkan på allmänhetens tillträde till området inte påverkas.
Bryggan ligger endast 18 meter från fritidshuset. Bryggan är liten och stora delar av den
ligger på land. Som bryggan är utformad bedöms den inte påverka allmänhetens tillträde
till området eller djur- och natur på ett sätt som skulle strida mot syftet med
strandskyddet. Åtgärden som dispensen avser bedöms därför vara förenlig med
strandskyddets syften.
Särskilda skäl finns. Området bedöms ianspråktaget som etablerad hemfridzon.
Fri passage längs stranden enligt 7 kap 18f § miljöbalken är inte möjligt då fritidshuset
är placerat fullt synligt endast 18 meter från stranden.
Dispens från strandskyddsbestämmelserna bör därför ges.
2 (3)
Nacka kommun
Miljöenheten
Robert Öjermark
Miljö och hälsoskyddsinspektör
Bilagor:
1. Tomtplats
2. Fastighetens läge
3. Bild på brygga och hus
3 (3)
Download