Kontrollplan 2011 enligt livsmedelslagstiftningen

advertisement
Tjänsteskrivelse
2010-11-23
M 2010-000847
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Kontrollplan 2011 enligt livsmedelslagstiftningen
Förslag till beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar miljöenhetens förslag till kontrollplan för
livsmedelsprogrammet 2011.
Ärendet
Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av EG-förordningar, livsmedelslagen (SFS
2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). Till dessa hör föreskrifter och
vägledningar meddelade av Livsmedelsverket.
Enligt artikel 41-42 i förordning (EG) 882/2004 ska myndigheter som ansvarar för
genomförande av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en kontrollplan. Denna ska
omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, bemanning för kontrollen, inriktningen
på verksamheten samt eventuella prioriteringar. Det ska även finnas en beskrivning av
hur planen följs upp samt hur verksamheten ska utvärderas. En inventering av
resursbehoven ska ligga till grund för planen.
Det är Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) som ska besluta om innehållet i
kontrollplanen. Miljöenheten har utarbetat en kontrollplan enligt dessa krav.
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara bl.a. riskbaserad,
ändamålsenligt, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den offentliga
kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade (redlighet).
Livsmedelskontrollen utförs främst genom oanmälda inspektioner. Vid inspektionerna
sker kontroll av exempelvis hanteringen av livsmedel, den personliga hygienen,
bedömning av om tillräcklig kompetens finns samt lokaler och utrustning.
Kontroll enligt livsmedelslagstiftningen är både en kommunal och statlig angelägenhet.
I Nacka kommun finns i nuläget 621 registrerade livsmedelsanläggningar.
Nedanstående tabell visar förändringar inom tillsynen sedan 2005.
År
Tim enl. plan
(inkl. OH-tid)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2 400
3 745
4 920
5 760
6 380
6 000
7 640
Utfall
2 600
3 730
5 240
5 270
6 335
*5 000
*Uppskattat antal timmar
Miljöenheten
Postadress
Nacka kommun
131 81 Nacka
Besöksadress
Granitvägen 15
www.nacka.se
[email protected]
sms 716 80
Telefon
Växel
Direkt
Fax
08- 718 80 00
08- 718 93 13
08- 718 94 54
E-post
[email protected]
Organisationsnummer
212000-0167
1 (2)
Nacka kommun
2 (2)
Bidragande orsaker till den ökade mängden ärenden är kommunens starka tillväxt med
nya etableringar samt ett större antal verksamheter som en följd av den nya
lagstiftningen som trädde i kraft 2006.
Miljöenheten arbetar sedan tidigare med personliga styrkort som ett led i att
effektivisera kontrollen. Uppföljning av styrkorten sker regelbundet med respektive
medarbetare.
Miljö- och stadsbyggnads kvalitets- och miljöledningssystem utgör ett viktigt stöd för
enhetens verksamhet. Tillsynsarbetet har effektiviserats genom bl.a. enhetsspecifika
rutiner och mallar samt gemensamma rutiner för ärendeskrivande, registrering och
fakturering.
Kontrollplanen utgör viktig information till nämnden. Genom dokumentationen får
nämnden en möjlighet att informera sig om arbetsområdena och ett underlag för
prioriteringar inför kommande budgetarbete.
Kontrollplanen är bilagd denna tjänsteskrivelse.
Miljöenheten
Christer Rosenström
Miljöchef
Li Ernhoff
Ansvarig för livsmedelsprogrammet
Download