Dnr: (2) (2) (2) Dispensansökan skickas till Engelska institutionen

advertisement
1(2)
Dnr:
Dispensansökan skickas till Engelska institutionen, Stockholms universitet, via epost
([email protected]) senast tre veckor före kursstart.
Dispensansökan
Jag ansöker om dispens från förkunskapskravet/kraven för kursen (kursnamn och kurskod):
OBS! Skriv nedan vilken kurs du vill be antagen till.
.........................................................................................................................................
Namn ..............................................................................................................................
Personnummer.................................................................................................................
E-postadress.....................................................................................................................
Telefonnummer................................................................................................................
Jag åberopar följande särskilda skäl:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Jag ämnar slutföra de moment som saknas på följande sätt:
..........................................................................................................................................
Stockholms universitet
Engelska institutionen
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Universitetsvägen 10E
www.english.su.se
E-post: [email protected]
2(2)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Datum...............................................................................................................................
Download