Strandskyddslagstiftningen

advertisement
Stadsbyggnadsförvaltningen 2010-02-03
1 av 2 sidor
Strandskyddslagstiftningen
Strandskyddet gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt
trygga förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången till stränderna och att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Strandskyddslagstiftningen är en förbudslagstiftning som innebär att man inom ett strandskyddat
område inte får:
uppföra nya byggnader
ändra användning av byggnader eller utföra anläggningar eller anordningar som
förhindrar allmänheten att beträda ett område där man annars fått färdats fritt
göra grävnings- eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller
anordningar
göra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter
Förbuden gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för arella
näringar som jordbruk, fiske och skogsbruk om de för sin funktion måste ligga inom
strandskyddsområde och som inte avser att tillgodose bostadsändamål. Näringen får inte vara av
marginell betydelse, den skall ge ett tillskott av betydelse för att undantag från prövning skall
gälla. Areella näringsidkare bör därför alltid kontakta kommunen eller länsstyrelsen innan åtgärder
vidtas inom strandnära område.
I vissa fall kan man få dispens från förbudet att bygga strandnära om man har särskilda skäl. De
särskilda skälen innebär dock inte automatiskt att dispens kan medges. Åtgärden måste också vara
förenlig med strandskyddets båda syften dvs. att förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområdet inte försämras och att livsbetingelserna för djur- och växtlivet inte påverkas på ett
oacceptabelt sätt.
De särskilda skälen är:
1. den aktuella platsen har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. den aktuella platsen är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. avser ett område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte
kan genomföras utanför området
5. avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Stadsbyggnadsförvaltningen 2010-02-03
2 av 2 sidor
I ett beslut om dispens skall alltid finnas en angiven yta mellan strandlinjen och
byggnaderna/åtgärderna för att säkerställa en fri passage för allmänheten och för att bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller dock inte om användningen av området närmast
strandlinjen blir omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas
funktion.
En avgränsning av tomtplats som inte berörs av allemansrätten skall även anges i beslutet.
Tomtplatser vid kusten får i allmänhet vara cirka 1500 kvm, på andra ställen 2 000 kvm.
Begreppsförklaringar och vägledning till hur de särskilda skälen skall tolkas finns på
Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se
Vilka beslutar
Kommunen beslutar i de flesta strandskyddsärenden förutom inom skyddade områden som är
beslutade av andra än kommunen. Exempel på sådana områden är naturreservat, kulturreservat,
nationalpark, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde,
miljöskyddsområde, vattenskyddsområde, Natura 2000. Då de flesta ansökningar även är
bygglovspliktiga så skall ansökan alltid skickas till kommunen. Kommunen avgör sedan i samråd
med länsstyrelsen vem som skall dispenspröva frågan. Om man vet att en åtgärd inom skyddat
område inte är bygglovpliktig skall ansökan skickas direkt till länsstyrelsen.
Överträdelse
Den som bryter mot förbudet att bygga och göra andra åtgärder utan dispens inom strandskyddat
område kan enligt 29 kapitlet 2§ Miljöbalken dömas till böter eller fängelse i högst 2 år.
Kommunen måste därför enligt lagstiftningen alltid göra en åtalsanmälan vid misstanke om brott
mot strandskyddet. Kommunen kan även förelägga om återställande vid vite av de utan dispens
utförda åtgärderna om det bedöms befogat.
Furunäs, Smådalarö
Download