ansökan om dispens i engelska

advertisement
Gymnasieskolans elevantagning
ANSÖKAN OM DISPENS
Ifylld blankett lämnas till:
från kravet på godkänt betyg i engelska
Studie- och yrkesvägledare på din skola
PERSONUPPGIFTER Var god texta
Namn
Personnummer
Avlämnande skola
Dispens söks för
Samtliga utbildningar
Klass
Dispens sökes för utbildning enligt ansökan
Val 1
Val 2
Val 3
Val 4
Ur skollagen 16 kap §32
En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga
behörighetskrav ska ändå anses behörig om den sökande
1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i
engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och
2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.
MOTIVERING FÖR ANSÖKAN OM DISPENS
Startade i Sverige i årskurs
Anlände till Sverige
och har inte läst engelska i den omfattningen som elever födda i Sverige
Övriga skäl
Undertecknad ansöker om dispens från kravet att ha godkänt betyg i engelska från årskurs 9.
DATUM OCH ELEVENS UNDERSKRIFT
Datum och namnunderskrift
Namnförtydligande
Blanketten lämnas till studie- och yrkesvägledare på din skola.
VERIFIERAS AV REKTOR OCH BEDÖMNING REDOVISAS NEDAN
Förutsättningar att klara utbildningen
Ja
Nej
Bilaga bifogas
Motivering (nuläge, förutsättningar)
Datum och namnunderskrift
Namnförtydligande
Befattning
Telefon
BESLUT AV HUVUDMANNEN FÖR SÖKT UTBILDNING
Dispensen gäller för utbildning enligt ansökan
Dispensen gäller för
Samtliga utbildningar
Val 1
Val 2
Val 3
Avslag
Motivering vid avslag (eventuella bilagor)
Datum och namnunderskrift
$QWDJQLQJVNDQVOLHWL0|QVWHUnV
0|QVWHUnVJ\PQDVLHW
7RUJJDWDQ
0|QVWHUnV
Tfn 049
Fax 049
Namnförtydligande
Val 4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards