ANSÖKAN om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska

advertisement
ANSÖKAN om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska
(Skollagen 16 kap 32§)
Datum:.....................................................
Elev
Förnamn
Efternamn
Personnummer
Skola
Klass
Dispens söks för
Samtliga utbildningar
Avlämnande skola
Dispens söks för utbildning enligt ansökan
Val 1
Val 2
Val 3
Val 4
Före ifyllande, se skolverkets information om undantagskrav på behörighet i engelska
Motivering (nuläge, förutsättningar)
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
Skriftlig bedömning i engelska bifogas
Skriftlig bedömning i engelska skickas in senare
Andra bilagor: .........................................................................................................................................
Ex: dokumentation om tidigare studier i annat land eller individuell utvecklingsplan.
Anlände till Sverige år
Startade i Sverige i årskurs
Datum och underskrift
Namnförtydligande
Befattning
Telefon (även riktnr)
Undertecknad ansöker om dispens från kravet att ha godkänt betyg i engelska från årskurs 9
Datum och elevens underskrift
Namnförtydligande
Telefon (även riktnr)
Beslut av huvudmannen för sökt utbildning
Dispensen gäller för
Samtliga utbildningar
Ansökan beviljas
Ansökan avslås
Val 1
Val 2
Val 3
Val 4
Motivering vid avslag
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Datum och underskrift
Namnförtydligande
Telefon (även riktnr)
Blanketten skickas i samband med ansökan till gymnasiet till Antagningsenheten Sjuhärad.
Postadress
Antagningsenheten Sjuhärad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
501 80 Borås
Besöksadress
Stora Brogatan 45
Borås
Telefon
033-35 77 70
033-35 77 85
033-35 77 66
E-post
[email protected]
Fax
033-35 34 33
Download