Ansökan om dispens från krav på godkänt betyg i engelska från

advertisement
Ansökan om dispens från krav på godkänt betyg i engelska från
grundskolan, vid ansökan till gymnasiet (Skollagen 16 kap 32 §)
En sökande till ett nationellt program, vilken saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav, ska ändå
anses behörig om den sökande.
•
på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en
betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning och
•
bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet
Grundskola
Klass
Elevens efternamn
Elevens förnamn
Personnummer
Invandrad till Sverige: År:
Startade i Sverige i årskurs:
Söker dispens för
Ansökan gäller dispens för
Samtliga utbildningar
Val 1
Val 2
Val 3
Val 4
Bedömning och motivering (fylls i av rektor):
Bedömning av elevens förutsättningar att klara att läsa obligatoriska kurser i engelska på gymnasiet.
Eleven bedöms klara:
a.
åk 1 grundskolekurs - åk 2 grundskolekurs - åk 3 Engelska 5 (motsvarar yrkesprogram)
b.
åk 1 grundskolekurs - åk 2 Engelska 5 - åk 3 Engelska 6 (motsvarar studieförberedande program eller yrkesprogram
med grundläggande högskolebehörighet)
c.
åk 1 Engelska 5 (för elever med utländskt betyg motsvarande grundskola åk 9 (motsvarar valfritt program)
Motivering
Övriga skäl
Datum
___________________________________________
Underskrift rektor
Telefon
Skriftliga handlingar
1. Skriftlig bedömning i engelska ska bifogas
2. Skriftlig bedömning skickas in senare
3. Andra bilagor
Elevens underskrift
Datum
___________________________________________
Elevens underskrift
Telefon
Beslut av huvudmannen för sökt utbildning
Dispens gäller för
Dispens gäller för utbildning enligt ansökan
Samtliga utbildningar
Beslut
Datum
Val 1
Ansökan beviljas
Val 3
Val 4
Ansökan avslås
Underskrift av huvudman
Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten
Val 2
Telefon
December 2014
Download