Hygienutbildning

advertisement
Hygienutbildning
Camilla Artinger
Hygien- och smittskydd
Närmaste timmen
• Rengöring, desinfektion och medicintekniska
produkter
• Förrådshantering
• Blodburen smitta
• Magsjuka
• MRSA-VRE-ESBL
Ren medicinteknisk utrustning
Utrustning som kommer i kontakt med hel hud
Rena för ögat
Används utrustningen till en infekterad
vårdtagare - rengör och desinfektera
Vårdhandboken - medicintekniska produkter med särskild
renhetsgrad
Höggradigt rena medicintekniska
produkt (MTP) eller utrustning
Höggradigt ren är ett svenskt begrepp
Höggradigt rena MTP – sannolikheten att det
finns en bakterie kvar är 1:1000 eller 1:100
Ex: produkter för slemhinnor och skadad hud
Spoldesinfektor – ”spolo”
Kombinerad rengöring och desinfektion
Lämplig för bäcken, urinflaskor, sugflaskor
Avancerad toalett - töm, spola ut!
Process tid: 4-10 minuter
Process temp: minst 85°C
Daglig kontroll: spolmunstycken, diskmedel
Årlig kontroll: anlitad firma
Diskdesinfektor
Kombinerad rengöring och desinfektion
Lämplig för instrument
Avancerad diskmaskin - kan ej spola ut!
Process tid: ca 30-50 minuter
Process temp: minst 85°C
Daglig kontroll: spolmunstycken, diskmedel,
bottensil och kalkavlagringar
Årlig kontroll: anlitad firma
Alternativ till värmedesinfektion
Enstaka föremål - i nödfall
Rengör föremål med diskmedel och borste
Tappa upp rent kranvatten i gryta
Koka föremål i 1 minut under lock
Sprita händerna innan du plockar med gods
Förvaring – i låda med lock
Kemisk desinfektion
Ersättning för värmedesinfektion
Medel i originalflaska
Kemikalien påverkas av:
Spädning, dos, inverkningstid, föroreningsmängd
och sort, biofilm, temperatur
Gnugga ytan med ren torkduk
Spray - risk för ögon och lungor
Inverkningstid = fram tills ytan är torr
Använd skyddsutrustning
Enstaka instrument - skölj instrumentet med
rent kranvatten
Förrådshantering
Produktförpackning (pfp)
är en skyddande förpackning för den enskilda
produkten. Bruten produktförpackning för steril
produkt skall ej kunna
återförslutas.
Avdelningsförpackning (afp)
är en samlande och skyddande förpackning för
enskilda produktförpackningar av samma slag.
Transportförpackning (tfp)
är ett samlande och skyddande emballage
under transport av avdelningsförpackningar med
samma produktinnehåll.
Transportförpackning
Transportförpackning
Transportförpackningar av wellpapp tillverkas av
återvinningspapper och kan innehålla stora
mängder mögelsporer.
Avemballera ej i förrådet – skyddskläder & handsprit
Avdelnings- och produktförpackning
Förvara grejerna i originalförpackning.
Äldsta produkterna längst fram på hyllor.
Produktförpackning hanteras så lite som möjligt.
Dessa har kortare hållbarhet om de plockats ur
sin originallåda.
Förrådshantering
Sortera produkter efter sin renhetsgrad.
Skyddas mot fukt, damm och solljus.
Ej på golvet.
Plocka med spritade händer.
Utse en förrådsansvarig.
Hyllor avtorkas med alkoholbaserat
Ytdesinfektionsmedel
Rutin för närförråd och väskor
Fabrikssterila medicintekniska produkter
Grafiska symboler SS-EN 980:2008
"Används före" - utgångsdatum
Datum anges i år, månad och eventuellt dag
STERILE
2
"Sterile" (Steril)
"Endast för engångsbruk"
"Tillverkningsdatum"
Datum anges i år och månad
Säkerhetsprodukter
•
•
•
•
För att undvika stickskador
Hur fungerar dom ?
Upphandlas i regionen
AFS 2012:7 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker
Blodburen smitta
• Överföring av smittämnen från blod/till blod som
leder till infektion (med/utan symtom)
• Hepatit B, C och HIV
• Smittväg
- mellan vårdtagare (flerdosflaskor)
- vårdtagare till personal (stick/skär, stänk)
- blodprodukter till vårdtagare (sällsynt i Sverige)
• Blodmängd och virussort spelar roll (Hepatit B)
Handskar skyddar
•
•
Minskar smittrisken 46% vid stick från kanyl
Minskar smittrisken 86% vid stick från suturnål
Blod från kanylens utsida torkas av mot
handsken
Mast ST, Woodbine JD, Gerberding JL, J Infect Dis 1993: 168; 1589-92
•
•
•
•
•
Allt blod betraktas som smittsamt
Rätt teknik – aldrig skydd på använd utrustning
Säker avfallshantering
Vaccinerad personal
Rapportera & följ upp tillbud
När det händer
•
•
•
•
•
Desinfektera stickstället – kläm ej
Blod i munnen – skölj med vatten/alkohol
Blod i ögon – skölj med vatten/NaCl/spolvätska
Kontakta din arbetsledare
Kontakta infektionsjouren omgående 0498-268053
Smittsam magsjuka
• Bakom symtom kan finnas mycket
• Kräver ”snabba reflexer”
• Kräver läkarbedömning
Ring vårdhygien + MAS
tel:0498-268047
Diarré och kräkningar
• Clostridium difficile
• Rotavirus
• Saporovirus
• Norovirus
• Mycket smittsamt
• Från tarm till mun
• Vårdtagare och personal
• Dödsfall
Vinterkräksjuka
•
•
•
•
•
•
•
•
- begränsa spridning!
Snabb kontakt med vårdhygien + MAS
Följ lokal anvisning - kohortvård
Tvål & vatten men också handsprit
Skyddsutrustning av god kvalitét
(förkläden/rockar, tillräckligt långa handskar,
munskydd)
Säker livsmedelshantering (inga pedagogiska
måltider)
Extra personal (även nattetid)
Sjuk personal hemma (24 tim efter tillfrisknande)
Information till personal och anhöriga
Illustration av
kohortvård







VT utan
magsjuka

VT med
magsjuka

VT som
riskerar
magsjuka
(inkuberad)

Avdelad
personal


Vårdtagarens handhygien...
...kan bli bättre!
Livsmedelshantering
• Förebygg magsjuka innan det är ett faktum.
• Utbildning
• Kontakta gärna Enheten för livsmedelskontroll
tel: 0498-263210 eller rapportera till
[email protected]
Bakgrunden till Basala hygienrutiner
Antibiotikaresistenta bakterier





MRSA
ESBL
VRE
MRG
MRB
Stafylokock aureus
 Hudbakterie
 Sårinfektioner, bölder
 Infektion i skelett, leder
 80% tillfällig bärare (näsa)
 20% bärare (näsa)
MRSA – resistenta S.aureus
 Svårbehandlade infektioner
 Kommer från händer, kläder, föremål
 Sår/eksem - ökad smittrisk
 Utlandssmitta 39%
- Irak, Filipinerna, Thailand, Egypten, Spanien
 Vårdsmitta Sverige 8% + Utland 34%
 Hund, gris, häst
 Bärarskap
MRSA i EUROPA 2013
(blododlingar)
Källa: www.edcd.com
Escherichia coli - Klebsiella pneumoniae





Tarmbakterie
Urinvägsinfektion
Blodförgiftning
Sårinfektioner
Lunginflammation
ESBL
Enzym som fäster på tarmbakterier
Escherichia coli vanligast
Svårbehandlade infektioner
Kommer från händer, kläder, föremål, livsmedel
(tarm till mun)
 Utlands- och vårdsmitta
 Vanligare hos kvinnor
 Bärarskap




ESBL K.pneumoniae i EUROPA 2013
Källa: www.edcd.com
ESBL - art, åldersfördelning och trend
Enterokocker
 Grampositiv bakterie
 Normalt i tarmen, runt ändtarm och urinrör
- UVI, sårinfektion, sepsis, endokardit
 Antibiotikaresistent
 God överlevnad i miljön - intorkning, 60°C
Vancomycin Resistenta Enterokocker
(VRE)
 E.faecalis - faecium, VanA - VanB gener
 Svårbehandlade infektioner (dödsfall)
 Kontakt med avföring, dålig handhygien, intag av
livsmedel - ökad smittrisk
 Utlandssmitta men också inhemsk
 Utbrott (Stockholm, Västmanland, Halland,
Västernorrland, Gävleborg, Uppsala)
 Anmälnings- och smittspårningsplikt
 Bärarskap
VRE i EUROPA 2013
(blododlingar)
Källa: www.edcd.com
Bakterier lever länge i miljön
Kramer et al, BMC Infectious Disease, 2006
Rengöring och städning
Bakterier finns på tagställen
Lindbom 1961
Förhindra smittspridning i
Socialförvaltningen





Basala hygienrutiner
Städning, rengöring, desinfektion
Vårdtagares handhygien
Inhämta kunskap - som idag!
Kunskap är det enda som får spridas
Lycka till, på återseende!
Download